Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 210

210 - Títol abreujat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Octobre 2003

Primer indicador
Entrada secundària de títol
0 - Cap entrada secundària
1 - Entrada secundària
Segon indicador
Tipus
# - Títol clau abreujat
0 - Altres títols abreujats

Codis de subcamp
$a - Títol abreujat (NR)
$b - Informació qualificadora (NR)
$2 - Font (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Títol abreujat amb finalitats d'indexació o identificació. Els centres ISSN proporcionen un títol clau abreujat, basat en el Títol clau (Camp 222). Les agències catalogràfiques, incloent-hi els serveis de resums i d'indexació, proporcionen altres títols abreujats.

El títol abreujat pot ser creat per l'agència que proporciona el camp o pot ser obtingut del document.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Entrada secundària de títol
Indica si es genera una entrada secundària per al títol.
0 - Cap entrada secundària de títol
No es genera cap entrada secundària de títol.
1 - Entrada secundària de títol
Es genera una entrada secundària de títol.
Segon indicador - Tipus
Tipus de títol abreujat.
# - Títol clau abreujat
El títol abreujat està basat en el títol contingut en el camp 222 (Títol clau). És assignat pels centres nacionals sota els auspicis de la Xarxa de l'ISSN d'acord amb la ISO 4, Documentation - Rules for the Abbreviation of Title Words and Titles of Publications i la List of Serial Title Word Abbreviations. El títol abreujat és un element assignat per agència.
0 - Altres títols abreujats
Títol abreujat altre que un títol clau abreujat.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Títol abreujat
Títol complet abreujat.
210 0#$aManage. improv. cost reduct. goals
222 #0$aManagement improvement and cost reduction goals
210 0#$aSurg. clin. North Am.
222 #4$aThe Surgical clinics of North America
$b - Informació qualificadora
Forma abreujada de la informació qualificativa entre parèntesis continguda en el títol clau (camp 222).
Quan la informació qualificativa és present en el títol clau, s'afegeix aquesta mateixa informació al camp 210 en la forma abreujada apropiada. El qualificador va sempre entre parèntesis.
210 0#$aPlant prot. bull.$b(Faridabad)
222 #0$aPlant protection bulletin$b(Faridabad)
210 0#$aAnnu. rep. - Dep. Public Welfare$b(Chic.)
222 #0$aAnnual report - Department of Public Welfare$b(Chicago)
$2 - Font
Codi MARC que identifica la llista de la font per al títol abreujat, si se sap la font. Usat principalment quan el segon indicador conté el valor 0. També pot ser afegit quan el segon indicador conté el valor blanc i una altra llista de títols abreujats utilitza la mateixa abreviació com a títol clau abreujat.
Codi de: Abbreviated Title Source Codes.
210 00$aJAMA$2dnlm
210 0#$aJAMA j. Am. Med. Assoc.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 210 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Vegeu també les descripcions dels subcamps per a la informació sobre la puntuació.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Entrada secundària de títol [NOU, 1977]
Els registres creats abans de la definició del primer indicador el 1977 poden contenir # que significa sense definir en aquesta posició.
Segon indicador - Tipus [NOU, 1998]
Quan aquest camp va ser redefinit per incloure-hi abreviacions de títols no clau el 1998, el valor blanc va ser redefinit per identificar els títols clau. El valor blanc en els registres anteriors a 1998 també identifica títols clau ja que només eren permeses les abreviacions de títols clau en el camp abans d'aquesta data. $7 - Subcamp de control [810] [NOU, 2013]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat