Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 336

336 - Tipus de contingut (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Terme de tipus de contingut (R)
$b - Codi de tipus de contingut (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

La forma de comunicació per mitjà de la qual una obra és expressada. Usat conjuntament amb Capçalera/06 (Tipus de registre), que indica el tipus general de contingut del recurs. La informació del camp 336 permet l'expressió de més d'un tipus de contingut específic i tipus de contingut obtinguts de diverses llistes.

Els diferents tipus de contingut obtinguts del mateix vocabulari font o de la mateixa llista de codis es poden anotar en el mateix camp en ocurrències separades del subcamp $a (Terme del tipus de contingut) i del subcamp $b (Codi de tipus de contingut). Els termes obtinguts de diferents vocabularis font es poden anotar en ocurrències separades de camp.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUTS

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme de tipus de contingut
Tipus de contingut de l'obra que es descriu.
336 ##$amúsica executada$2rdacontent
336 ##$aimatge bidimensional en moviment$btdi$2rdacontent
$b - Codi de tipus de contingut
Codi que representa el tipus de contingut de l'obra que es descriu.
336 ##$bprm$2rdacontent
336 ##$btxt$2rdacontent$3notes en la funda protectora
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
336 ##$aperformed music$bprm$0(uri)http://id.loc.gov/vocabulary/contentTypes/prm$2rdacontent
336 ##$aperformed music$0(uri)http://rdaregistry.info/termList/RDAContentType/1011
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Codi MARC que identifica la font del terme o codi usats per anotar la informació del tipus de contingut.
Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes*.
*Per a la traducció catalana, vegeu: Llista de termes i codis per als tipus de contingut d'RDA.
336 ##$btdm$2rdacontent
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
336 ##$atext$2rdacontent$3notes en la funda protectora
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2015]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat