Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 370

370 - Lloc associat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

 

Codis de subcamp
$c - País associat (R)
$f - Altres llocs associats (R)
$g - Lloc d'origen d'una obra o expressió (R)
$i - Informació de relació (R)
$s - Període de començament (NR)
$t - Període d'acabament (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$v - Font d'informació (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Un lloc associat amb obres i expressions, incloent-hi el lloc d'origen.

El camp 370 s'ha de repetir quan els períodes de començament i d'acabament en els subcamps $s i $t pertanyen a un lloc associat diferent. Si les dades del lloc són d'un vocabulari controlat, el vocabulari s'indica en el subcamp $2 (Font del terme).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$c - País associat
Un país amb què l'obra és identificada. Les dates que pertanyen al país s'anoten en els subcamps $s (Període de començament) i $t (Període d'acabament).
$f - Altres llocs associats
Altres pobles, ciutats, províncies, estats i/o països, i/o pobles, ciutats, províncies, estats i/o països addicionals associats amb les obres o expressions. Les dates associades amb altres llocs s'anoten en els subcamps $s (Període de començament) i $t (Període d'acabament).
$g - Lloc d'origen d'una obra o expressió
El lloc o llocs en què s'origina una obra o una expressió. Les dates associades amb els llocs d'origen d'una obra o expressió s'anoten en els subcamps $s (Període de començament) i $t (Període d'acabament).
245 14$aThe advocate.
370 ##$gBoise, Idaho
[lloc d'origen de la revista trimestral Advocate]
245 14$aThe advocate :$bThe official Law Society of Kenya magazine
370 ##$gNairobi, Kenya
[lloc d'origen de la revista mensual Advocate]
$i - Informació de relació
Designació d'una relació entre el lloc associat enregistrat en el camp 370 i el recurs descrit en els camps 1XX/245 del registre. Pot ser una frase textual no controlada o un valor textual controlat obtingut d'una llista de relacions entre recursos bibliogràfics.
370 ##$iCapture place:$fOxford (England)$fOundle (England)$2naf
$s - Període de començament
La data de començament d'associació, d'una obra o expressió, amb un lloc particular.
$t - Període d'acabament
La data d'acabament d'associació, d'una obra o expressió, amb un lloc particular.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en una sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
En el camp 370, el subcamp $u s'utilitza per anotar la font d'informació sobre el lloc anotat en el camp que és accessible electrònicament.
$v - Font d'informació
Font on s'ha trobat la informació anotada en el camp 370, sempre que no sigui un URI.
$0 - Número de control del registre d'autoritat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Especifica la font del terme del vocabulari controlat per al lloc dels subcamps $c, $f, i/o $g.
Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
370 ##$3Liner notes:$gEngland$2naf
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació d'una entitat descrita en el registre amb l'entitat referenciada en el camp.
370 ##$4stg$iSetting:$fWyoming$2naf
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 370 - Lloc associat [NOU, 2014]
$g - Lloc d'origen de l'obra [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
$i - Relació d'informació [NOU, 2017]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$3 - Materials especificats [NOU, 2017]
$4 - Relació [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat