Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 377

377 - Llengua associada (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Font del codi
# - Codi MARC de llengua
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Codi de llengua (R)
$b - Terme de llengua (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Codis per a les llengües associades amb l'ens descrit en el registre. Inclou la llengua que utilitza una persona quan escriu per a una publicació, emissió, etc., una llengua que utilitza una entitat en les seves comunicacions, una llengua d'una família, o una llengua en què és expressada una obra.

Pautes per utilitzar el camp 377 en relació amb el camp 008/35-37, el camp 041 i el 546 en aquells casos en què el Format bibliogràfic és usat per representar una obra o expressió sense informació sobre la manifestació:

008: El camp 008 permet la indexació automàtica de la llengua del recurs per a les tasques de l'usuari de trobar i seleccionar. Sempre es proporciona un camp 008 per a un recurs/manifestació o una expressió, però no se'n proporciona cap si el registre és per a una obra.

041: Es proporciona un camp 041 si cal i si és aplicable només en els registres bibliogràfics per a la manifestació; no s'usa si el registre és per a una obra o expressió.

546: S'utilitza un camp 546 per anotar la informació textual sobre la llengua en els registres bibliogràfics per a una manifestació o expressió; no s'usa si el registre és per a una obra.

377: Quan la descripció del recurs és per a una expressió, el camp 377 es pot proporcionar fins i tot quan el camp 377 duplica la informació de llengua en el $l de l'encapçalament. En una descripció de l'expressió, el camp 008 i el 546 poden contenir també informació sobre la llengua.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).
Segon indicador - Font del codi
# - Codi MARC de llengua
Codi de: MARC Code List for Languages..
# - Font especificada en el subcamp $2
Font del codi de llengua indicat per un codi en el subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Codi de llengua
Un codi de llengua que identifica la llengua que utilitza una persona, organització, o família per a una publicació, comunicació, etc. o la llengua en què una obra és expressada.
$b - Terme de llengua
Llengua que utilitza una persona, organització, o família per a una publicació, comunicació, etc. o llengua en què una obra és expressada.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
377 ##$arus$0http://id.loc.gov/vocabulary/languages/rus
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font
Especifica un codi que identifica la font del codi de llengua del subcamp $a.
Codi de: Language Code and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
245 10$aHistorical writing in Byzantium /$cJames Howard-Johnston.
377 ##$3Conferència$aeng
377 ##$3Prefaci$ager
377 ##$3Esbós biogràfic$ager
546 ##$aConferència en anglès; prefaci i esbós biogràfic en alemany.
245 00$aTaiwan :$bMusique des Hakka.
246 1#$aMountain songs and Bayin instrumental music
377 ##$3Mountain songs$achi
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 377 - Llengua associada [NOU, 2011]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2016]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$3 - Materials especificats [NOU, 2018]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat