Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 3XX >> 383

383 - Designació numèrica de l'obra musical (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Número d'ordre (R)
$b - Número d'opus (R)
$c - Número d'índex temàtic (R)
$d - Codi d'índex temàtic (NR)
$e - Editor associat amb el número d'opus (NR)
$2 - Font (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Un número d'ordre, un número d'opus, o un número d'índex temàtic assignat a una obra musical pel compositor, editor o musicòleg. Es pot utilitzar per diferenciar una obra musical d'una altra amb el mateix títol.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Número d'ordre
Un número usat quan les obres amb el mateix títol i el mateix repartiment d'execució estan numerats consecutivament en les obres de referència de música.
100 1#$aBeethoven, Ludwig van,$d1770-1827.
240 10$aSonates,$mpiano,$mnúm. 14, op. 27, núm. 2,$rdo diesi menor
382 ##$apiano
383 ##$anúm. 14,$bop. 27, núm. 2
384 ##$ado diesi menor
$b - Número d'opus
Un número que identifica una composició musical seguida, de vegades, per un número dins l'opus.
$c - Número d'índex temàtic
Un número assignat a una obra en un índex temàtic en el cas de certs compositors.
100 1#$aBach, Johann Sebastian,$d1685-1750.
240 10$bKaffee-Kantate
383 ##$cBWV 211
$d - Codi d'índex temàtic
Codi que identifica l'índex temàtic representat pel número anotat en el subcamp $c.
100 1#$aVivaldi, Antonio,$d1678-1741.$tCimento dell'armonia e dell'inventione.$nN. 1-4
383 ##$bop. 8, no. 1-4
383 ##$cRV 269$cRV 315$cRV 293$cRV 297$dRyom$2mlati
383 ##$cF. I, 22-25$dFanna$2mlati
$e - Editor associat amb el número d'opus
Identificació breu de l'editor associat amb el número anotat en el $b. Usat només quan diferents editors assignen diferents números d'ordre o d'opus a la mateixa obra, o quan diferents editors assignen el mateix número d'ordre o d'opus a obres diferents.
100 1#$aGyrowetz, Adalbert,$d1763-1850.$tSerenates,$mclarinets (2), trompes (2), fagot,$nop. 3 (André)
400 1#$aGyrowetz, Adalbert,$d1763-1850.$tSerenates,$mclarinets (2), trompes (2), fagot,$nop. 5 (Hummel)
383 ##$bop. 3$eAndré
383 ##$bop. 5$eHummel
$2 - Font
Especifica la font del codi que identifica l'índex citat en el subcamp $d.
Codi de: Thematic Index Code Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit al qual s'aplica el camp.
245 04$aThe canticle of the sun /$cGubaidulina. 7 romances on verses by Blok / Shostakovich.
383 ##$3Romances$bop. 127
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$d - Codi d'índex temàtic [NOU, 2011]
$e - Editor associat amb el número d'ordre o d'opus [NOU, 2011]
$2 - Font [NOU, 2011]
$3 - Materials especificats [NOU, 2018]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat