Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 505

505 - Nota de contingut formatada (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de constant de visualització
0 - Contingut
1 - Contingut incomplet
2 - Contingut parcial
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Nivell de designació de contingut
# - Bàsic
0 - Augmentat

Codis de subcamp
$a - Nota de contingut formatada (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$r - Menció de responsabilitat (R)
$t - Títol (R)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Títols d'obres separades o de parts d'un document, o la taula de continguts. Aquest camp pot incloure també mencions de responsabilitat i números de volum i altres designacions seqüencials.

Els números de capítols generalment s'ometen. Aquest camp conté una nota de contingut formatada. La informació sobre el contingut es pot codificar a un o dos nivells; bàsic o augmentat. Per a alguns materials, les dades que pertanyen generalment a altres notes o a altres àrees de la descripció, s'hi poden incloure (per exemple, el nombre de pàgines, parts, fotogrames de cada part).

Per als materials mixts i els materials sota control arxivístic, aquest camp pot contenir la taula de continguts d'una ajuda de cerca.

Les notes de contingut no formatades s'anoten en el camp 500 (Nota general).

La nota generalment és visualitzada i/o impresa amb un terme introductori o una frase que es genera com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una frase introductòria.
0 - Contingut
Contingut complet d'un document. El valor 0 és usat per generar la constant de visualització Contingut:.
505 0#$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt. 3. Sulphur -- pt. 4. Metals.
505 0#$aHow these records were discovered -- A short sketch of the Talmuds -- Constantine's letter.
1 - Contingut incomplet
Incomplet perquè no totes les parts d'un document en més d'una part estan disponibles per ser analitzades, tant si és perquè no han estat publicades, o perquè encara no han estat adquirides per l'agència catalogràfica. Es pot generar la visualització Contingut incomplet:
505 1#$apt. 1. General observations -- pt. 2. Methodology -- pt. 3. Initial phase
[Parts per afegir després de la pt. 3; nota deixada oberta (sense punt final).]
505 1#$av. 1. Report -- v. 3. Overseas systems of compensation.
[Espais usats per representar la part intermèdia que manca.]
2 - Contingut parcial
Nota de contingut parcial que només descriu les parts seleccionades d'un document tot i que totes les parts estan disponibles per a la seva anàlisi. Es pot generar la visualització Contingut parcial:.
505 2#$amanual 1. Principles of solar geometry and optics -- manual 2. Solar radiation quantitative analysis -- manual 3. Heat transfer principles for solar applications -- manual 4. Passive solar hearing systems.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Nivell de designació de contingut
Nivell de designació de contingut que ha estat proporcionat per a les dades anotades en el camp.
# - Bàsic
Indica que tota la informació és anotada en una sola ocurrència del subcamp $a.
505 0#$apt. 1. Carbon -- pt. 2. Nitrogen -- pt.3. Sulphur -- p. 4. Metals.
0 - Augmentat
Es proporciona una designació del contingut augmentada de totes les parts detallades en la nota de contingut formatada. Les dades es codifiquen amb les repeticions dels subcamps definits, altres que el subcamp $a.
505 00$tQuark models /$rJ. Rosner --$tIntroduction to gauge theories of the strong, weak, and electromagnetic interactions /$rC. Quigg --$tDeep inelastic leptognnucleon scattering /$rD.H. Perkins --$tJet phenomena /$rM. Jacob --$tAn accelerator design study /$rR.R.Wilson --$tLectures in accelerator theory /$rM. Month.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota de contingut formatada
Nota de format formatada, ja sigui completa, incompleta, o parcial quan el segon indicador té el valor # (Bàsic). El text de la nota de contingut pot incloure títols, mencions de responsabilitat, números de volum i designacions seqüencials, durades (per a enregistraments sonors), etc. Per als registres formulats segons les regles AACR, aquests elements van separats generalment amb la puntuació ISBD.
El format de la nota ve determinat per les regles de catalogació rellevants.
505 0#$aFuture land use plan -- Recommended capital improvements -- Existing land use -- Existing zoning.
505 0#$aArea 1, Lone Pine to Big Pine -- Area 2, Bishop to Mammoth Lakes -- Area 3, June Lake to Bridgeport -- Area 4, White Mountains area.
505 0#$apt. 1. Historical study. v. 1, Text. v. 2, Notes -- pt. 2. Annexes: alphabetic repertory of noble families <v. 1 >
500 ##$a"Table of statutes and regulations": p. xvii-xxv.
[Nota de contingut no formatada anotada en el camp 500.]
$g - Informació miscel·lània
Tot altra informació que la menció de responsabilitat i el títol, usada en una nota de contingut de codificació augmentada (valor 0 en el segon indicador). Pot incloure el volum, part, numeració de les pàgines o altra informació com ara les dates.
505 00$tQuatrain II$g(16:35) --$tWater ways$g(1:57) --$tWaves$g(10:49).
$r - Menció de responsabilitat
Menció de responsabilitat de l'article o de la part de la nota de codificació augmentada (valor 0 en el segon indicador). L'autor pot ser un nom personal o d'entitat.
505 20$tBaptisms, 1816-1872 --$tChurch members, 1816-1831 --$tHistory of the Second Presbyterian Church of West Durham /$rby L. H. Fellows.
$t - Títol
Títol utilitzat en la nota de codificació augmentada (valor 0 en el segon indicador).
505 10$gNr. 1.$tRegion Neusiedlersee --$gNr. 2.$tRegion Rosalia/Lithagebirge --$gNr. 3.$tRegion Mettelburgenland --$gNr. 4.$tRegion südliches Burgenland --$gNr. 5.$tRegion Südburgland
505 20$tSuite in D.$tIntrada ;$tBerceuse ;$tProcession and dance ;$tCarol ;$tFinale.
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
505 0#$uhttp://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html
Exemple de visualització: 
Contingut: http://lcweb.loc.gov/catdir/toc/99176484.html
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 505 acaba en un punt quan el camp conté el contingut complet o parcial, a no ser que un altre signe de puntuació o un angle que tanca (< >) hi sigui present o a no ser que continuï en una altra ocurrència del camp 505. Si el camp conté el contingut incomplet, no s'anota el punt, a no ser que l'última paraula, inicial/lletra, o abreviació acabin en un punt.

En els registres formulats segons AACR 2, l'espai-guionet-guionet-espai ( -- ) s'anota entre cada document en la nota tret que a continuació hi vagi un delimitador/codi de subcamp, cas en el qual no hi ha espai final. En els registres anteriors a pre-AACR 2, els documents van separats per un espai-guionet-guionet (.-- ).

Les notes de contingut poden contenir la puntuació prescrita d'ISBD (per exemple, les mencions de responsabilitat van precedides per un espai-barra-espai ( / )).
Dades temporals - Els angles (<...>) s'utilitzen normalment per encloure els fons dels volums individuals dins les notes de contingut que són objecte de canvi.
505 1#$av. 1-<4> Proceedings
505 0#$apt. 1. Historical study. v. 1, Text. v. 2, Notes -- pt. 2. Annexes: alphabetic repertory of noble families <v. 1>
Constants de visualització - Els termes o frases introductoris com Contingut:, Contingut parcial:, etc. no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constants de visualització
0 Contingut:
1 Contingut incomplet:
2 Contingut parcial:
8 [cap constant de visualització]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Sense definir (MV) [OBSOLET, 1984]
Segon indicador - Nivell de designació de contingut (LL, MA, FI, MP, MU, MV) [NOU, 1993]
Abans de 1993, el valor # que significa sense definir en el segon indicador pot ser interpretat com Bàsic.

$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2000]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat