Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 510

510 - Nota de citacions/referències (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Cobertura/localització en la font
0 - Cobertura desconeguda
1 - Cobertura completa
2 - Cobertura selectiva
3 - Localització concreta no donada en la font
4 - Localització concreta donada en la font
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom de la font (NR)
$b - Cobertura de la font (NR)
$c - Localització dins la font (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Aquest camp conté notes que donen citacions o referències de descripcions bibliogràfiques publicades, o de ressenyes d'un document, resums, o índexs del contingut del document descrit.

Usat per especificar on ha estat citat o ressenyat un document. Les citacions o referències poden ser donades de forma breu (això és, usant generalment abreviacions identificables, etc). El text concret d'una descripció publicada no s'anota en el camp 510 sinó en el camp 520 (Nota de resum, etc.).

Per a llibres i música, aquest camp conté referències de descripcions publicades del document (per exemple, descripcions de materials rars anotades en una forma breu normalitzada) o ressenyes (per exemple, ressenyes en bibliografia professional)

Per a recursos continus, aquest camp és usat per especificar les publicacions en què un recurs continu ha estat indexat i/o resumit, i les dates de cobertura si són conegudes. Els serveis d'indexació i resums referenciats són principalment els publicats com a recursos continus. Certs títols monogràfics, en particular els que són eines estàndard de referència d'un àrea de matèries concreta o que cobreixen períodes de temps no inclosos en les publicacions contínues, es poden donar en aquest camp.

Per a materials visuals no publicats o documents gràfics controlats col·lectivament, aquest camp conté referències de descripcions publicades de l'obra o del recull. Les citacions de ressenyes de materials visuals projectables també s'anoten en aquest camp.

Per a materials mixts, aquest camp conté referències de publicacions en les quals han aparegut resums, citacions, descripcions, o índexs dels materials descrits.

Cal assenyalar que el camp 510 s'utilitza quan la indexació i/o les ressenyes són externes/alienes al document representat pel registre bibliogràfic. El camp 555 (Nota d'índex cumulatiu/ajudes de cerca) s'utilitza quan un índex és una part integral del document. Quan el títol de la font de l'índex, resum, ressenya, etc. canvia, s'utilitza un camp 510 separat per a cada títol. Quan canvia la cobertura, i per tant el primer indicador requereix un valor diferent, s'afegeix un nou camp 510 amb les dades apropiades.

El camp 510 és repetible per a múltiples citacions de fonts.

Les notes de citacions/referències generalment són visualitzades i/o impreses amb un terme o frase introductoris que són generats com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Cobertura/localització en la font
Indica si el camp inclou la localització específica en la font citada. Per als recursos continus, el valor del primer indicador indica el tipus de cobertura donat al document pel servei de resums i indexació. El valor controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
0 - Cobertura desconeguda
La cobertura de resums i indexació no s'especifica. Per a la visualització es pot generar Indexat per:.
1 - Cobertura completa
La cobertura de resum i indexació inclou referències de tots els articles d'una revista i/o de tots els números d'un volum i es considera que proporciona cobertura completa. Per a la visualització es pot generar Indexat en la seva totalitat per:.
510 1#$aEducation index,$x0013-1385,$b1966-
[Una publicació en sèrie indexada en la seva totalitat.]
2 - Cobertura selectiva
El valor 2 indica que el servei de resums i indexació no inclou referències de tots els articles d'una publicació periòdica. Per a la visualització es pot generar Indexat selectivament per:.
510 2#$aMoving picture world,$b1975-
3 - Localització concreta no donada en la font
Localització específica (per exemple, volum, número de pàgina) de la citació dins la font no donada en el camp 510. Per a la visualització es pot generar Referències:.
510 3#$aLC Civil War maps
4 - Localització concreta donada en la font
Localització específica (per exemple, volum, número de pàgina) de la citació dins la font donada en el camp 510. Per a la visualització es pot generar Referències:.
510 4#$aAlgae abstracts,$cv. 3, W73-11952
510 4#$aCase, A.E. Poetical miscellanies,$c440, 1b, 2c, 3b, 4-6
[Una publicació en sèrie antiga citada en una bibliografia.]
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom de la font
Nom de la font en què apareix la referència o citació. El nom de la font es pot donar en la seva forma catalogràfica completa o com una abreviació convencional, per exemple, Evans per a Evans, Charles. American bibliography.
Les formes acceptades de citacions de bibliografies i catàlegs usades en la catalogació de materials rars i preciosos es troben a Standard Citation Forms for Published Bibliographies and Catalogs Used in Rare Book Cataloging.
510 3#$aBibliographie cartographique internationale
510 3#$aHiler, H. Bibl. of costume
510 4#$aTV guide (Philadelphia),$c112181, p. 48
Títol d'una font (per exemple, Index Medicus) però no el nom d'una organització o companyia (per exemple, National Library of Medicine). El títol clau és usat quan està disponible. Si no hi ha una publicació impresa, s'utilitza la forma del nom usada normalment per a la base de dades en línia. En els casos en què existeixen totes dues, las publicació impresa i la base de dades en línia, es prefereix el nom de la forma impresa de la publicació.
510 0#$aIndustrial arts index
510 3#$aSchool library journal, June 1994
[Referència d'una ressenya d'un document bibliogràfic]
$b - Cobertura de la font
Dates i/o les designacions de volum d'una publicació en sèrie amb les quals el servei començava i acabava la cobertura.
510 1#$aNexis,$bJan. 13, 1975-
510 1#$aIndex Medicus,$x0019-3879,$bv1n1, 1984-
$c - Localització dins la font
Localització específica de la citació o referència dins la font (per exemple, número de pàgina, número de document, etc.). Cal assenyalar que el primer indicador conté el valor 4 (Localització donada en la font) quan hi ha present el subcamp $c.
510 4#$aGoff,$cA-970
510 4#$aBM XV cent.,$cII, p. 346 (IB.5874)
510 4#$aSchramm,$cv. 4, p. 10, 50, and iii
510 4#$aLC Treasure maps (2nd ed.),$c13
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier) que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada a una bibliografia electrònica citada o a la citació dins una bibliografia electrònica. En el primer cas, el subcamp $u va a continuació del subcamp $a (Nom de la font); en el segon cas, el subcamp $u va a continuació del subcamp $c (Localització dins la font).
245 03$aAn abstract of the remarkable passages in the life of a private gentleman.
510 4#$aEvans$uhttp://lccn.loc.gov/67004309 $c5375
[El subcamp $u de la 510 conté un identificador Permalink per al registre que descriu American bibliography de Charles Evans.]
100 0#$aAbraham à Sancta Clara,$d1644-1709.
245 13$aJudas der Ertz-Schelm, für ehrliche Leuth, ...
510 4#$aVD 17$c12:196157F$uhttp://gso.gbv.de/DB=1.28/SET=5/TTL=11/
COLMODE=1/CMD?ACT=SRCHA&IKT=8002&SRT=YOP&TRM=
12%3A196157F&REC=*
[El subcamp $u de la 510 conté una URL permanent del registre de la base de dades Judas der Ertz-Schelm in the Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke des 17. Jahrhunderts (VD 17) d'Abraham.]
245 00$aJAMA :$bthe journal of the American Medical Association
510 1#$aPubMed$u http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed$bv187n13,Mar.28 1964-
[El subcamp $u de la 510 conté una URL de la informació bibliogràfica de la base de dades on se cita la publicació en sèrie.]
$x - ISSN (International Standard Serial Number)
510 2#$aChemical abstracts,$x0009-2258
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
510 4#$331911 Arctic field notebook$aDay, Harold. "Statistical Methods for Population Transport Estimation," Journal of Ecological Studies,$cvol. 7, 1974, p. 187
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - Generalment es posa una coma al final dels subcamps $a, $b, $c, i/o $x si a continuació hi ha un altre subcamp. El camp 510 acaba en un guionet si n'hi ha un al final del subcamp $b; altrament el camp no acaba en cap signe de puntuació, a no ser que el camp acabi amb una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. El sistema pot proporcionar un punt al final del camp si es vol. Quan hi ha més d'un camp 510 amb el mateix valor en l'indicador les dades poden ser reformatades en una sola nota separades per punt i coma en la visualització.
Designació de contingut dels camps:
510 4#$aCopinger,$c5747
510 4#$aGoff,$cT-90
Exemple de visualització: 
Referències: Copinger, 5747; Goff, T-90.
Quan la nota de referències consisteix en una citació de nom/títol, el nom de l'autor va seguit d'un punt i un espai.
510 4#$aStreeter, T.W. Texas,$c997
Articles inicials - Els articles inicials generalment s'ometen en les citacions de títols i d'autor/títol.
Constants de visualització - Els termes introductoris com Referències:, Indexat per:, etc. no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
0 Indexat per:
1 Indexat en la seva totalitat per:
2 Indexat selectivament per:
3 Referències:
4 Referències:
Les sigles ISSN seguides d'un espai també poden ser generades pel sistema com a constant de visualització associada amb la presència del subcamp $x.
Designació de contingut del camp:
510 1#$aEducation index,$x0013-1385
Exemple de visualització: 
Indexat en la seva totalitat per: Education index, ISSN 0013-1385

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2009]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat