Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 533

533 - Nota de reproducció (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Tipus de reproducció (NR)
$b - Lloc de reproducció (R)
$c - Agència responsable de la reproducció (R)
$d - Data de reproducció (NR)
$e - Descripció física de la reproducció (NR)
$f - Menció de col·lecció de la reproducció (R)
$m - Dates i/o designació seqüencial dels números reproduïts (R)
$n - Nota sobre la reproducció (R)
$y - Provinença de les dades (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$7 - Elements de longitud fixa de la reproducció (NR)
    /0 - Tipus de data/Estat de la publicació
    /1-4 - Data 1
    /5-8 - Data 2
    /9-11 - Lloc de publicació, producció o execució
    /12 - Periodicitat
    /13 - Regularitat
    /14 - Forma del document
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Dades descriptives de la reproducció d'un document original quan la part principal del registre bibliogràfic descriu el document original i les dades difereixen.

El document original es descriu a la part principal del registre bibliogràfic i les dades rellevants de la reproducció es donen com a nota en el camp 533 quan difereixen de la informació que descriu l'original. S'utilitza sempre que una institució tria l'opció de tenir la descripció que reflecteix l'original i les notes que reflecteixen la informació sobre la còpia.

Per als materials mixts, aquest camp conté la informació que descriu una còpia d'una unitat de registre quan l'agència que descriu els materials posseeix només una còpia i, d'acord amb les convencions establertes, l'original es descriu en la part principal del registre de control. Aquest camp normalment s'utilitza conjuntament amb el camp 535 (Nota de localització d'originals/duplicats) que indica el dipòsit que guarda l'original.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Per als registres formulats segons les regles de catalogació AACR, els elements del camp 533 van separats generalment amb la puntuació ISBD (per exemple, el lloc de publicació va separat del nom de l'editor per espai-dos punts-espai ( : )).

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Tipus de reproducció
Frase introductòria que identifica el tipus de reproducció que es descriu.
533 ##$aMicrofilm.$bWashington, D.C. :$cUnited States Historical Documents Institute,$d[1972]$e12 bobines ; 35 mm.$7s1972####dcun#a
533 ##$aFotografia.$bRoma : $cArxius del Vaticà.$e18 cm x 12 cm.
533 ##$aFotocòpia.$bSeattle, Washington :$cUniversity of Washington,$d1979.$e28 cm.
533 ##$aMicrofitxa.$b[Ottawa] :$cNational Archives of Canada,$d[1978?]$e2 microfitxes (132 fotogrames) ; 11 x 15 cm.$7s1978####oncn#b
$b - Lloc de reproducció
Nom del lloc en què la reproducció va ser feta. Quan es dóna més d'un lloc, el subcamp $b es repeteix.
533 ##$aMicrofilm.$bWashington, D.C. :$cLibrary of Congress, Photoduplication Service,$d1981.$e1 bobina de microfilm ; 35 mm.$7s1981####dcun#a
533 ##$aFacsímil.$bIthaca, Nova York :$cHistoric Urban Plans,$d1968.$emuntat sobre tela a la part posterior.
$c - Agència responsable de la reproducció
Si hi ha més d'una agència responsable simultàniament de la mateixa reproducció, el subcamp $c es repeteix.
533 ##$aMicrofilm.$bWashington, D.C. :$cLibrary of Congress, Photoduplication Service,$d1987.$e1 bobina de microfilm ; 35 mm.$7s1987####dcun#a
$d - Data de reproducció
Per a les publicacions en sèrie, les dates d'inici i final de la reproducció es donen si estan disponibles.
533 ##$aMicrofilm.$m1950-1963.$bWebster, N.Y. :$cPhotographic Sciences Corp.,$d1974-$e2 bobines de microfilm ; 35 mm.$7c19501963nyuuua
533 ##$aMicrofilm.$mJan. 1959-Apr. 1970.$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms,$d1980.$7d19591970miuuua
533 ##$aMicrofilm.$m1960-1968.$bWashington, D.C. :$cLibrary of Congress,$d[1983?]$e10 bobines de microfilm ; 35 mm.$7d19601968dcuuua
$e - Descripció física de la reproducció
Qualsevol informació sobre la descripció física de la reproducció. Normalment conté el nombre de parts físiques i les dimensions de la reproducció. La polaritat, quan és un negatiu, s'anota en el subcamp $e com si fossin altres detalls físics, a continuació del nombre de parts i abans de les dimensions. Per a les publicacions en sèrie, el nombre de bobines de microfilm, microfitxes, etc. s'anota només quan el joc de diapositives és complet.
533 ##$aMicrofitxa.$mJan. 1930-Nov. 1945.$bGlen Rock, N.J. :$cMicrofilming Corp. of America,$d1975.$e66 microfitxes.$7d19301945njumrb
533 ##$aMicrofilm.$m1950-1954.$bMillwood, N.Y. :$cKTO Microfilm,$d1966.$e5 bobines de microfilm : negatiu ; 35 mm.$7d19501954nyuara
533 ##$aMicrofilm.$mApr. 1920-Mar. 1935.$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms,$d1966?-1980.$e15 bobines de microfilm ; 35 mm.$7d19201935miumra
$f - Menció de col·lecció de la reproducció
Col·lecció a la qual pertany la reproducció. El subcamp $f va sempre entre parèntesis.
533 ##$aMicrofitxa.$b[New York :$cNew York Public Library,$d197-?]$e4 microfitxes : negatiu.$f(NYSPL FSN 14,023)$7q19701979nyun#b
533 ##$aMicrofilm.$mJuly 1919-Nov. 1925.$bAnn Arbor, Mich :$cUniversity Microfilms,$d1966?-1980.$e15 bobines de microfilm ; 35 mm.$f(Current periodical series : publication no. 2313).$7d19191925miuuua
$m - Dates i/o designació seqüencial dels números reproduïts
533 ##$aMicrofilm.$m1962-1965.$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms International,$d1988.$e1 microfilm reel ; 35 mm.$7d19621965miuuua
533 ##$aMicrofilm.$mVol. 1, no. 1 (Apr. 1983)-vol. 1, no. 3 (June 1983).$bBerkeley, Calif. :$cUniversity of California, Library Photographic Service,$d1986.$e1 bobina de microfilm ; 35 mm.$7d19831983cauuua
533 ##$aMicrofitxa.$m1961-$bWashington :$cU.S. G.P.O.,$d1990-$emicrofitxes : negatiu.$7c19619999dcuuub
$n - Note about reproduction
Si cal més d'una nota, el subcamp $n es repeteix.
533 ##$aMicrofilm.$mVol. 1, no. 1 (Jan. 1837)-vol. 20, no. 12 (Dec. 1856).$bWashington, D.C.$cLibrary of Congress Photoduplication Service,$d1971.$e3 bobines de microfilm; 35 mm.$nEls números de 1853-1856 en una bobina amb: Journal of the American Temperance Union and the New York prohibitionist, vol. 21, no. 7 (July 1857)-vol. 24 (1860).
$y - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
533 ##$3Fitxers de correspondència$aMicrofilm.$bMiddleton, Connecticut.,$cWesleyan University Archives,$d1973.$e35 mm negatiu.$7s1973####ctun#a
533 ##$3Arxius del Ministeri d'Afers Exteriors alemany, 1867-1920$aMicrofilm.$bWhaddon Hall, Buckinghamshire, Anglaterra$cAmerican Historical Association.$e434 rotlles$f(Seized enemy records series).$7n########enkn#a
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
533 ##$3v.1-39(1927-1965)$aElectronic reproduction.$bIthaca, NY :$cCornell University Library,$d2001$f(Core historical literature of agriculture)$5NIC
533 ##$3v.40-49(1966-1975)$aElectronic reproduction.$b[Chicago] : University of Chicago Library,$d[2006]$5ICU
$7 - Elements de longitud fixa de la reproducció
El subcamp $7 conté quinze posicions (designades com 0, 1-4, etc.) que contenen informació codificada pertanyent a la reproducció. Els elements codificats corresponen als del camp 008 (Elements de longitud fixa), posicions /06-17 (Tots els materials), 18-19 (Recursos continus), i /23 (Llibres) (quan pertanyen a l'original). Totes les posicions han de contenir o un codi definit o un caràcter de farciment. El subcamp $7 és sempre l'últim subcamp del camp.
/0 - Tipus de data/Estat de la publicació
El subcamp $7/0 conté un Codi alfabètic d'un caràcter que indica el tipus de dates donades a 1-4 (Data 1) i 5-8 (Data 2) per a la reprodució. Vegeu 008/06 (Tipus de data/Estat de la publicació) Tots els materials. S'hi poden utilitzar tots els codis excepte el codi r (Data de reimpressió/reedició i de l'original).
Per als documents publicats seriadament, també indica l'estat de la publicació de la reproducció; s'utilitza un codi de publicació en sèrie c, d, o u tal com es descriuen a 008/06 (Tipus de data/Estat de la publicació).
/1-4 - Data 1
Data en la forma aaaa determinada conjuntament amb la tria del codi de $7/0.
Per a les publicacions no seriades, 1-4 conté la informació de Data 1 associada amb la reproducció. La informació generalment fa referència a la informació trobada en el subcamp $d del camp 533.
Per als documents publicats seriadament, 1-4 conté la data original d'inici de la publicació dels números que han estat reproduïts, tal com s'indica en el subcamp $m del camp 533.
Per codificar aquestes posicions, se segueixen les pautes de 008/07-10 (Data 1).
/5-8 - Data 2
Data en la forma aaaa determinada conjuntament amb la tria del codi de $7/0.
Per a les publicacions no seriades, 5-8 conté la informació de Data 2 associada amb la reproducció. La informació generalment fa referència a la informació trobada en el subcamp $d del camp 533.
Per als documents publicats seriadament, 5-8 conté la data final de la publicació dels números que han estat reproduïts, tal com s'indica en el subcamp $m del camp 533.
Per codificar aquestes posicions, se segueixen les pautes de 008/11-14 (Data 2).
/9-11 - Lloc de publicació, producció o execució
El subcamp $7/9-11 conté un Codi alfabètic de dos o tres caràcters que indica el lloc de publicació, producció, o execució de la reproducció. Codi de: MARC Code List for Countries. Els dos codis es justifiquen a l'esquerra i les posicions no usades contenen un blanc #).
Per codificar aquestes posicions, se segueixen les pautes de 008/15-17 (Lloc publicació, producció, o execució).
Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana
/12 - Periodicitat
Codi alfabètic d'un caràcter que indica la periodicitat de la reproducció. Aquest element s'utilitza conjuntament amb $7/13 (Regularitat).
S'utilitza un d'aquests codis:
# Periodicitat no determinable
a Anual
b Bimestral
c Bisetmanal
d Diària
e Quinzenal
f Semestral
g Biennal
h Triennal
i Trisetmanal
j Tres vegades al mes
k Actualitzada contínuament
m Mensual
n No aplicable
q Trimestral
s Bimensual
t Quadrimestral
u Desconeguda
w Setmanal
z Altres
Vegeu també la posició 008/18 (Periodicitat) de Recursos continus per a altres codis definits.
/13 - Regularitat
Codi alfabètic d'un caràcter que indica la regularitat prevista d'una reproducció d'una publicació en sèrie. Aquest element s'utilitza conjuntament amb $7/12 (Periodicitat).
S'utilitza un d'aquests codis:
# No aplicable
x Irregular normalitzada
n Regular
r Completament irregular
u Desconeguda
Vegeu també la posició 008/19 (Regularitat) de Recursos continus per a latres codis definits.
/14 - Forma del document
Codi alfabètic d'un caràcter que especifica la forma del material de la reproducció que s'està catalogant. S'utilitza el codi apropiat de 008/23 (Forma del document) de Llibres per als codis definits.
533 ##$aMicrofilm.$bWashington, D.C. :$cLibrary of Congress, Photoduplication Service,$d1990.$e1 bobina de microfilm ; 35 mm.$7s1990####dcun#a
533 ##$aMicrofitxa.$b[New York :$cNew York Public Library,$d197-?]$e4 microfitxes : negatiu.$7q19701979nyun#b
533 ##$aMicrofitxa.$m1961-$bWashington :$cU.S. G.P.O.,$d1990-$emicrofitxes : negatiu.$7c19619999dcuarb
533 ##$aMicrofilm.$m1962-1965.$bAnn Arbor, Mich. :$cUniversity Microfilms International,$d1988.$e1 bobina de microfilm ; 35 mm.$7d19621965miuuua
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 533 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació. Si el subcamp final és el subcamp $7, el signe de puntuació precedeix el subcamp.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$y - Provinença de les dades [NOU, 2022]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [NOU, 2007]

$7 - Elements de longitud fixa de la reproducció [NOU, 2001]
Codi k - Actualitzada contínuament [NOU, 2001]

(21/09/2022) snb@bnc.cat