Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 5XX >> 555

555 - Nota d'índex cumulatiu/ajudes de cerca (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de constant de visualització
# - Índexs
0 - Ajudes de cerca
1 - Ressenya
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nota d'índex cumulatiu/ajuda de cerca (NR)
$b - Font de disponibilitat (R)
$c - Grau de control (NR)
$d - Referència bibliogràfica (NR)
$u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació que identifica la disponibilitat d'índexs cumulatius per a recursos continus, o ajudes de cerca i instruments de control similars per a materials d'arxiu i manuscrits i materials visuals el focus, únic o principal, dels quals és el material descrit.

El camp 510 (Nota de citació/referències) s'utilitza per anotar l'existència de serveis d'indexació i resums per a un document.

Per als materials d'arxiu i els materials visuals, aquest camp conté informació que identifica els controls administratius i intel·lectuals sobre els materials descrits i que indica el grau de control que proporciona cadascun. Això implica generalment ajudes de cerca i instruments de control similars.

Per a les publicacions en sèrie, aquest camp conté una menció dels volums i/o dates coberts pels índexs cumulatius d'un document i una menció de la localització d'aquests índexs. Els índexs poden ser publicats com a part d'un número d'una publicació en sèrie o publicats separadament.

La nota de vegades és visualitzada i/o impresa amb un terme o frase introductoris generats com a constant de visualització basada en el valor del primer indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de constant de visualització
Controla la generació d'una constant de visualització que precedeix la nota.
# - Índexs
Usat per generar la constant de visualització Índexs:.
555 ##$aVol. 1 (1917)-10 (1944) en el vol. 11, núm. 1.
0 - Ajudes de cerca
Usat per generar la constant de visualització Ajudes de cerca:.
555 0#$3Inventari$bdisponible a la biblioteca;$cControl a nivell de carpeta.
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nota d'índex cumulatiu/ajuda de cerca
Menció de l'índex o ajuda de cerca. Per als índexs, el subcamp $a pot contenir una nota formal o no formal.
555 ##$aVol. 1-25, 1927-51, en el vol. 26.
555 ##$aÍndex cumulatiu de matèries inclòs a cada volum, -vol. 29.
555 8#$aÍndex dels v. 1-7, Mar. 1931-June 1935, amb el vol. 7.
555 ##$aVol. 1 (1931)-44 (1975). (Inclou l'índex de: Reckless Ralph's dime novel round-up.) 1 vol.
555 8#$aFitxes originals amb les llegendes, ordenades pel número del negatiu, disponibles a la Sala de Lectura.
$b - Font de disponibilitat
Unitat organitzativa o proveïdor dels quals es poden obtenir ajudes de cerca o altra documentació.
555 0#$3Reivindicacions fetes sota el Tractat de Washington, 8 de maig de 1871$aInventari preliminar preparat el 1962;$bDisponible a la sala de recerca central de NARS;$bNARS Publications Sales Branch;$dUlibarri, George S. ...
$c - Grau de control
Extensió del control administratiu, bibliogràfic o físic aplicats sobre els materials descrits.
555 0#$aFitxes (aproximadament 187.000 fitxes i 5.339 rotlles de microfilm);$cControl a nivell de document.
$d - Referència bibliogràfica
Citació d'un índex o d'una ajuda de cerca publicats o no dels materials descrits, quan no es cataloguen amb el document descrit.
555 0#$dFlipwinkle, James, ed., Concordance to the Jerome Manuscript (Harvard University Press, 1946).
$u - URI (Uniform Resource Identifier)
URI (Uniform Resource Identifier), per exemple un URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada. Aquestes dades es poden utilitzar per a l'accés automàtic a un document electrònic utilitzant un dels protocols d'Internet.
555 8#$aAjuda de cerca disponible a Sala de Lectura de Manuscrits i a Internet $uhttp://hdl.loc.gov/loc.mss/eadmss.ms996001
$3 - Materials especificats
Part del material descrit a la qual s'aplica el camp.
Vegeu els exemples sota les descripcions del valor 0 del primer indicador i del subcamp $b.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 555 acaba en un punt a no ser que hi sigui present un altre signe de puntuació.
Constants de visualització - Els termes o frases introductoris com Índexs: no van inclosos en el registre MARC. Poden ser generats pel sistema com a constants de visualització associades amb el valor del primer indicador.
Primer indicador Constant de visualització
# Índexs:
0 Ajudes de cerca:
8 [cap constant de visualització]

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Els registres de control d'arxius i manuscrits creats abans de 1983 poden contenir informació codificada relacionada amb ajudes de cerca en el camp obsolet 008/34 (Codi de nivell de control de recull).

$u - URI (Uniform Resource Identifier) [NOU, 2000]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat