Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 648

648 - Entrada secundària de matèria-Terme cronològic (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
Part principal del terme
$a - Terme cronològic (NR)

Part de la subdivisió de matèries
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
Subcamps de control
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un terme cronològic.

Les entrades secundàries de matèria s'assignen a un registre bibliogràfic per proporcionar accés d'acord amb les regles de construcció de tesaurus generalment acceptades (per exemple, Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject Headings (MeSH), Faceted Application of Subject Terminology (FAST)). El camp 648 pot ser utilitzat per qualsevol institució que assigni encapçalaments basats en les llistes i fitxers d'autoritat identificats en el segon indicador o en el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Els designadors de contingut identifiquen els subelements que ocorren en els temes i subdivisions cronològics.

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#)
Segon indicador - Tesaurus
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usats per construir l'encapçalament de matèria.
0 - Library of Congress Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ser utilitzada a LCSH i als Fitxers d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiada per a ser utilitzada a LC Annotated Card Program.
2 - Medical Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de la National Library of Medicine i és apropiada per a ser utilitzada.
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library i i és apropiada per a ser utilitzada.
4 - Font no especificada
L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un dels valors 0-3, 5-6 del segon indicador ni amb un codi en el subcamp $2. El camp 653 (Terme d'indexació-No controlat) és usat per anotar els termes que no es deriven de llistes controlades d'encapçalaments de matèria.
5 - Canadian Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings que manté la Library and Archives Canada, i és apropiada per a ser utilitzada.
6 - Répertoire de vedettes-matière
L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière que manté la Bibliothèque de l'Université Laval i és apropiada per a ser utilitzada.
7 - Font especificada en el subcamp $2
L'entrada secundària de matèria és conforme a un conjunt de regles de construcció de sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus. El codi identificador es dóna al subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme cronològic
648 #7$a1900-1999$2fast
648 #7$a1862$2fast
648 #7$a1800-1899$2fast
$v - Subdivisió de forma
Subdivisió de forma que designa una classe o gènere específics de material tal com es defineix en el tesaurus usat. El subcamp $v és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de forma a un terme principal.
$x - Subdivisió general
Subdivisió de matèries que no pot ser continguda de manera apropiada en els subcamps $v (Subdivisió de forma), $y (Subdivisió cronològica), o $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió general de tema a un terme principal.
$y - Subdivisió cronològica
Subdivisió de matèries que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries cronològica a un terme principal.
$z - Subdivisió geogràfica
Subdivisió de matèries geogràfica. El subcamp $z és apropiat en el camp 648 únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries geogràfica a un terme principal.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. Usat només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
648 #7$a1900-1999$2fast
648 #7$a1862$2fast
648 #7$a1800-1899$2fast
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Constants de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una subdivisió de matèries en un encapçalament de materia compost no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Tipus de data o període de temps [NOU, 2013]
# - Cap informació proporcionada [NOU, 2013]
0 - Data o període de temps cobert o representat [NOU, 2013]
1 - Data o període de temps de la creació o d’origen [NOU, 2013]
    Abans de 2013 el primer indicador no estava definit.

Primer indicador - Tipus de data o període de temps [OBSOLET, 2014]
# - Cap informació proporcionada [OBSOLET, 2014]
0 - Data o període de temps cobert o representat [OBSOLET, 2014]
1 - Data o període de temps de la creació o d’origen [OBSOLET, 2014]
    La definició del primer indicador va ser invalidada el 2014 quan es va aprovar el nou camp 388 (Període de temps de creació).

$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [REDEFINIT, 2010]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat