Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 655

655 - Terme d'indexació-Gènere/forma (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Tipus d'encapçalament
# - Bàsic
0 - Facetat
Segon indicador
Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
$a - Dades o terme principal de gènere/forma (NR)
$b - Terme no principal (R)
$c - Designació de faceta/jerarquia (R)
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Termes que indiquen el gènere, la forma i/o les característiques físiques dels materials que es descriuen. Un terme de gènere designa l'estil o la tècnica del contingut intel·lectual dels materials textuals o, pel que fa als materials gràfics, aspectes com ara el punt de vista, la intencionalitat, les característiques del creador, l'estat de publicació, o el mètode de representació. Un terme de forma designa històricament i funcionalment els tipus específics de materials, distingits pel seu caràcter físic, la matèria del seu contingut intel·lectual o l'ordenació de la informació. Els termes de característiques físiques designen els tipus específics de materials que històricament i funcionalment es distingeixen per l'examen de les seves característiques físiques, la matèria del seu contingut intel·lectual o l'ordenació de la informació.

Exemples de termes de gènere per als materials textuals són: biografies, catecismes, assaigs, himnes, o ressenyes. Exemples de termes de forma i característiques físiques són: diaris íntims, directoris, revistes, memoràndums, qüestionaris, programes de mà, o fulls horaris.

Poden contenir termes construïts a partir de vocabularis facetats. Per a cada terme anotat en el camp, es dóna una identificació de la faceta/jerarquia del tesaurus del qual en prové. A més, es dóna la identificació de quin terme és el terme principal de l'expressió.

S'utilitzen llistes normalitzades per als termes de gènere i forma. Les llistes s'identifiquen amb el segon indicador (Tesaurus) o amb el subcamp $2 (Font del terme).


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus d'encapçalament
Tipus d'encapçalament de gènere/forma en el camp.
# - Bàsic
Les dades de gènere/forma s'anoten en una sola ocurrència del subcamp $a.
0 - Facetat
Cada terme de gènere/forma s'anota en un subcamp $a o $b separat. Un subcamp $c (Designació de faceta/jerarquia) precedeix cada terme dels subcamps $a i $b; especifica la faceta/jerarquia de cada terme d'un tesaurus particular.
Segon indicador - Tesaurus
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usats per construir l'encapçalament de matèria.
0 - Library of Congress Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ser utilitzada a LCSH i als Fitxers d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiada per a ser utilitzada a LC Annotated Card Program.
2 - Medical Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de la National Library of Medicine i és apropiada per a ser utilitzada.
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library i i és apropiada per a ser utilitzada.
4 - Font no especificada
L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un dels valors 0-3, 5-6 del segon indicador ni amb un codi en el subcamp $2. El camp 653 (Terme d'indexació-No controlat) és usat per anotar els termes que no es deriven de llistes controlades d'encapçalaments de matèria.
5 - Canadian Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings que manté la Library and Archives Canada, i és apropiada per a ser utilitzada.
6 - Répertoire de vedettes-matière
L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière que manté la Bibliothèque de l'Université Laval i és apropiada per a ser utilitzada.
7 - Font especificada en el subcamp $2
L'entrada secundària de matèria és conforme a un conjunt de regles de construcció de sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus. El codi identificador es dóna al subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Dades o terme principal de gènere/forma
Totes les dades de gènere, forma, o característiques físiques quan el primer indicador és #. Per als encapçalaments facetats (valor del primer indicador 0), consisteix en el terme principal. Un terme principal és la cosa concreta en que forma la base de l'expressió.
655 #7$aBird's-eye views$y1874.$2gmgpc
655 #7$aCartoons$y1952.$2gmgpc
655 #7$aGampi fibers (Paper)$zJapan$y1955$2rbpap
655 #2$aFestschrift.
655 #2$aDiaries.
655 07$ck$bLaminated$cm$bmarblewood$cv$abust.$2aat
$b - Terme no principal
Terme altre que el considerat el principal en un encapçalament facetat (valor del primer indicador 0).
655 07$cd$bBlack$cf$bHmong$cm$bcotton$ck$bcourtship$ct$aballs.$2aat
$c - Designació de faceta/jerarquia
Faceta/jerarquia per a cada un dels termes proporcionats en els subcamps $a i $b dels encapçalaments facetats (valor del primer indicador 0). Les designacions difereixen depenent del tesaurus usat (tal com s'especifica amb el codi proporcionat en el subcamp $2). Les designacions i les seves facetes/jerarquies associades es troben en el tesaurus identificat en el subcamp $2. El subcamp $c precedeix sempre les dades amb les quals està associat.
Vegeu els exemples en les descripcions dels subcamps $a i $b.
$v - Subdivisió de forma
Subdivisió de forma que designa una classe o gènere específic de material tal com es defineix en el tesaurus utilitzat. El subcamp $v és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de forma a un terme de gènere/forma.
$x - Subdivisió general
Subdivisió de matèries que no pot ser continguda de manera apropiada en el subcamp $v (Subdivisió de forma), $y (Subdivisió cronològica), o $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de tema a un terme amb el primer indicador # (Bàsic).
655 #7$aDictionaries$xFrench$y18th century.$2rbgenr
655 #7$aPhotoprints$xColor$zPanama Canal Zone$y1900-1950.$2gmgpc
$y - Subdivisió cronològica
Subdivisió de matèries que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries cronològica a un terme.
655 #7$aCompetition drawings$y1984.$2gmgpc
$z - Subdivisió geogràfica
Subdivisió geogràfica de matèries. El subcamp $z és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries geogràfica a un terme.
655 #7$aHymnals$zMassachusetts$y18th century.$2rbgenr
655 #7$aSigning patterns (Printing)$zGermany$y18th century.$2rbpri
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignat el terme d'indexació. Només s'utilitza quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Genre/Form Code and Term Source Codes.
655 #7$aEmblem books$zGermany$y17th century.$2rbgenr
655 #7$aLithographs$zGermany$y1902.$2gmgpc
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
655 #7$3Municipal Fire Station records$aFire reports$zAtlanta, Georgia$y1978.$2[codi del tesaurus]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
655 #7$aAnnotations (Provenance)$zSweden$y18th century.$2rbprov$5MH-H
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El subcamp que precedeix el subcamp $2 en el camp 655 acaba en un signe de puntuació o en un parèntesi final.
655 #7$aDiaries$zBelgium.$2[codi del tesaurus]

Un terme seguit d'una subdivisió de matèries no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el terme precedent acabi en una abreviació, una inicial/lletra, una data oberta, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.
655 #7$aPrayer books$zRhode Island$y18th century.$2[codi del tesaurus]
Espaiament - No es posa cap espai entre les inicials, en els acrònims o abreviacions.
Subcamp $y Dades de les dates del peu d'impremta - La data del peu d'impremta (és a dir, la data proporcionada en el $c de 260) pot ser usada en el subcamp $y del camp 655. En el subcamp $y, la dates s'anoten seguint el punt 21.30M de les Library of Congress Rule Interpretations. No s'utilitzen claudàtors fins i tot quan hi són presents en el $c de 260. Quan les dates van precedides de dades alfabètiques en el subcamp $y, la primera lletra de les dades alfabètiques va en majúscula, per exemple, No anterior a [data del peu d'impremta]; No posterior a [data del peu d'impremta]; Ca. [data del peu d'impremta];.
260 ##$a[lloc de publicació] :$b[editor],$c[1885]
655 #7$aAddresses$zMassachusetts$zBoston$y1885.$2rbgenr
Constant de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una subdivisió en un encapçalament compost no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.
Designació del contingut del camp:
655 #7$aAgenda$xWeekly$y1980-1985.$2[codi del tesaurus]
Exemple de visualització: 
Agenda-Weekly-1980-1985.

En els encapçalaments amb el primer indicador 0 (Facetat), el guió (-) que precedeix qualsevol terme no principal a continuació del terme principal no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el subcamp $b.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Fins que el camp 755 (Entrada secundària-Característiques físiques) va quedar obsolet el 1995, les característiques físiques s'anotaven en el camp 755 en lloc d'anotar-se en el camp 655.

Primer indicador - Tipus d'encapçalament [NOU, 1993]


Segon indicador - Font del terme [REDEFINIT, 2002]

$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [REDEFINIT, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat