Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X >> 720

720 - Entrada secundària-Nom no controlat (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juny 2023

Primer indicador
Tipus de nom
# - No especificat
1 - Personal
2 - Altres
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom (NR)
$e - Terme de relació (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)

$4 - Relació (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària en què el nom no està controlat en un fitxer o llista d'autoritats. També s'utilitza per a noms que no han estat formulats d'acord amb les regles de catalogació. Els noms poden ser de qualsevol tipus (per exemple, personals, d'entitats, de congressos).

Usat quan un dels altres camps d'acccés (per exemple, 1XX (Encapçalaments) o 7XX (Entrades secundàries)) no poden ser utilitzats perquè el nivell de control i /o l'estructura del nom no satisfà els requeriments dels altres camps d'accés. El camp 720 no s'ha d'usar per als noms no controlats pensats per donar accés per matèries. En aquest cas, es prefereix el camp 653 (Terme d'indexació-No controlat).

Les parts del nom que consisteixen en diverses parts es poden anotar en l'ordre que es vulgui. El camp 720 es repeteix per a diversos noms.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Tipus de nom
Indica si el nom és personal, no personal, o si el tipus és desconegut.
# - No especificat
El tipus de nom és desconegut o no és especificat.
1 - Personal
Se sap que el nom és personal.
2 - Altres
Se sap que el nom no és personal.
Segon indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc (#).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom
Nom no controlat. No hi ha requeriments d'estil, formulació, o estructura del nom, tant si consisteix en una part o més. Les parts es poden anotar en forma directa o inversa. Una sola ocurrència del subcamp $a conté totes les parts del nom. Si hi ha diversos noms s'anoten en ocurrències separades del camp 720.
720 1#$aBlacklock, Joseph
720 ##$aVonderrohe, Robert, 1934-$eeditor
720 2#$aCAPCON Library Network$eauthor
720 ##$aU.S. Energy Information Administration, Coal Statistics Division
720 1#$aTheodore K. Hepburn$einventor
$e - Terme de relació
Relació entre un nom i una obra, per exemple, ed. comp., il., tr. recopilador, coautor.
720 ##$aMorris, Andrea Crawford$eil.
720 ##$aAlza Corporation$eassignee
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Un número normalitzat o codi associat amb l'entitat anomenada al subcamp $a.

Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
720 ##$aKevin Gray$0(discogs)a312098
720 ##$aThe Other Baby$4prn$0(imdb)co0776444
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
720 ##$aLiliana Essi$1http://www.wikidata.org/entity/Q19760388
720 ##$aTshul khrims rin chen$1http://viaf.org/viaf/22550486
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Es pot utilitzar més d'un codi de relació o d'un URI quan hi ha més d'una relació. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
720 ##$aHoughton Mifflin Company$4pbl
720 ##$aMaddox, James W.$4sec$4mon
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
720 1#$aPenrose, Mary,$eformer owner.$1http://www.wikidata.org/entity/Q76159079$5DLC
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació i espaiament - No hi ha convencions especials de puntuació i espaiament prescrites per al camp 720.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat [NOU, 2023]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2023]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
        El subcamp $a va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [NOU, 2023]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2023]

(15/09/2023) snb@bnc.cat