Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 70X-75X >> 751

751 - Entrada secundària-Nom geogràfic (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Sense definir
# - Sense definir
Segon indicador
Sense definir
# - Sense definir

Codis de subcamp
$a - Nom geogràfic (NR)
$e - Terme de relació (R)
$g - Informació miscel·lània (R)
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària en què l'element d'entrada és un nom geogràfic que està relacionat amb un atribut particular del document descrit, per exemple, el lloc de publicació d'un llibre rar, el lloc de distribució, el lloc d'una universitat en què ha estat presentada una tesi, el lloc d'un esdeveniment com ara una conferència, etc.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom geogràfic
Nom geogràfic que té una relació amb el document descrit.
751 ##$0(DE-588)4085133-3$0http://d-nb.info/gnd/4085133-3$aCanberra$4evp$2gnd
$e - Terme de relació
Designació de la relació entre un nom geogràfic i els materials descrits (per exemple, el lloc d'un esdeveniment, el lloc de publicació, etc.).
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit.
751 ##$0((DE-588)4036729-0$0http://d-nb.info/gnd/4036729-0$aLuxemburg$gStadt$4dbp$2gnd
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
751 ##$0(DE-588)4058708-3$0http://d-nb.info/gnd/4058708-3$aSydney$4dbp$2gnd
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la font de la llista a partir de la qual s'ha assignat el nom geogràfic.
Codi de: Name and Title Authority Source Codes.
751 ##$0(DE-588)4005728-8$0http://d-nb.info/gnd/4005728-8$aBerlin$4pup$2gnd
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Es pot utilitzar més d'un codi de relació o d'un URI quan el nom geogràfic té més d'una funció. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
751 ##$0(DE-588)4069304-1$0http://d-nb.info/gnd/4069304-1$aBerlin$gWest$4uvp$2gnd
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$g - Informació miscel·lània [NOU, 2019]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [REDEFINIT, 2010]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $4 va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat