Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 76X-78X >> 788

788 - Descripció paral·lela en una altra llengua de catalogació (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota
Segon indicador
Control de constant de visualització
# - Descripció paral·lela en una altra llengua de catalogació
8 - Cap constant de visualització generada

Codis de subcamp
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$e - Llengua de catalogació (NR)
$i - Informació de relació (R)
$l - Provinença de les dades (R)
$n - Nota (R)
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$4 - Relació (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Informació relativa a una manifestació que es descriu separadament en diferents llengües de catalogació.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de nota
Controla si s'ha de generar o no una nota de visualització des del camp.
0 - Visualització de la nota
La nota s'ha de generar a partir de les dades del camp (o a partir del registre relacionat identificat en el camp).
1 - No visualització de la nota
La nota no s'ha de generar a partir de les dades del camp (o a partir del registre relacionat).
Segon indicador - Control de constant de visualització
Controla les constants de visualització que precedeixen les dades del camp.
# - Descripció paral·lela en una altra llengua de catalogació
Usat per generar la constant de visualització Descripció paralel·la:.
8 - Cap constant de visualització generada
La informació es pot proporcionar en el subcamp $i (Informació de relació) quan cal un text introductori especial.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Encapçalament d'entrada principal
Dades de l'encapçalament d'entrada principal (sense designadors de contingut) obtingudes del camp 100 (Entrada principal-Nom personal), 110 (Entrada principal-Nom d'entitat) o 111 (Entrada principal-Nom de congrés) del registre relacionat. Els components individuals del nom o del títol uniforme no s'enregistren en un subcamp separat com es faria en els camps 1XX.

Registre relacionat:

100 1#$aBeaupré, Marie-Eve.
245 10$aDavid Spriggs :$bstratachrome /$cMarie-Eve Beaupré, commissaire.

Entrada de la descripció paralel·la en una altra llengua de catalogació:

788 1#$aBeaupré, Marie-Eve.$tDavid Spriggs.
$b - Edició
Nom de l'edició obtingut del camp 250 (Menció d'edició) del registre relacionat.

Registre relacionat:

110 1#$aCanada.$bMinistère de la défense nationale.
245 10$aDoctrine aérospatiale des Forces canadiennes.
250 ##$a2e éd.

Entrada de la descripció paralel·la en una altra llengua de catalogació:

788 1#$aCanada. Ministère de la défense nationale.$tDoctrine aérospatiale des Forces canadiennes.$b2e éd.
$d - Lloc, editor i data de publicació
Informació de la publicació obtinguda dels subcamps $a, $b, i/o $c del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)) o del camp 264 (Publicació, distribució, fabricació i copyright) del regsitre relacionat.
$e - Llengua de catalogació
Llengua de catalogació obtinguda del subcamp $b del camp 040 en el registre relacionat.

Registre relacionat:

040 ##$bfre

Entrada de la descripció paralel·la en una altra llengua de catalogació:

788 1#$a$tDistinctions de pays du Commonwealth et étrangers, 1967-2017.$efre
$i - Informació de relació
Designació de la relació entre la descripció en el camp 788 i la descripció en els camps 1XX/245 del registre. Aquesta pot ser en la forma de text no controlat o d'un valor de text controlat. Les dades en el subcamp $i es poden visualitzar precedint les altres dades contingudes en el camp.
$l - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$n - Nota
Nota sobre el registre relacionat.
$s - Títol uniforme
Títol obtingut del camp 240 (Títol uniforme) i del camp 243 (Títol uniforme col·lectiu) del registre relacionat. Quan el subcamp $s s'utilitza per a materials legals relacionats o traduccions, normalment també s'inclou el subcamp $t al camp.
$t - Títol
Informació del títol obtinguda dels subcamps $a, $f, $g, $k, $n i $p dels camps 130 (Entrada principal - Títol uniforme) i 245 (Menció de títol) del registre relacionat. Els componenents individuals del títol no es codifiquen en subcamps separats.

Registre relacionat:

245 04$aThe Henry G. Friesen International Prize lectures 12&13 =$bLe Prix international de la recherche en santé Henry G. Friesen, conférences 12 et 13.

Entrada de la descripció paralel·la en una altra llengua de catalogació:

788 1#$tHenry G. Friesen International Prize lectures 12&13.
$w - Número de control del registre
Número de control del sistema del registre relacionat precedit del codi MARC, entre parèntesis, de l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu Apèndix I: Fonts dels codis d'organització per a una llista de fonts usades en els registres MARC 21.
788 0#$aGendarmerie royale du Canada. Direction générale des services d'arbitrage.$tRapport annuel, gestion du régime disciplinaire de la GRC$x2293-2240$w(DLC)cf2014703332$w(CaOONL)20147033322F$w(OCoLC)957054515
$x - ISSN (International Standard Serial Number)
ISSN per a un títol de publicació en sèrie obtingut del camp 022 (ISSN (International Standard Serial Number)) del registre relacionat. ISSN for a serial title from field 022 (International Standard Serial Number) in the related record. (L'ISSN és un element assignat per agència. Els ISSN són assignats a les publicacions en sèrie pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network). Nota: La sigla ISSN que precedeix el número no va contingut en el registre MARC. Es pot generar pel sistema com a constant de visualització assocciat a la presència del subcamp $x.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació de l'entitat descrita en el registre amb l'entitat referenciada en el camp.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Visualització - Quan es genera una nota des d'aquest camp, la frase introductòria Descripció paralel·la: es pot generar basada en l'etiqueta del camp per a la seva visualització.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Camp 788 - Descripció paral·lela en una altra llengua de catalogació [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat