MARC 21 concís de fons: Camps de localització i accés (852 i 856)

 

Els camps 852 i 856 contenen informació sobre on es troba físicament un document i sobre com accedir-hi físicament o electrònicament (per a documents digitalitzats). Una descripció de la configuració requerida quan altres camps d'informació de fons s'associen amb múltiples camps 852 es dóna a la secció Informació de fons separada i inserida de la Introducció al Format MARC 21 concís per a dades de fons.

 

·         852 - LOCALITZACIÓ (R)

·         856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

 

 

852 - LOCALITZACIÓ (R)

 

Identifica l'organització que té el document o que el té disponible. Pot contenir també informació detallada de com localitzar el document en un fons.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sistema de classificació topogràfica

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Classificació de la Library of Congress

       1 - Classificació Decimal de Dewey

       2 - Classificació de la National Library of Medicine

       3 - Classificació del Superintendent of Documents

       4 - Número de control topogràfic

       5 - Títol

Indica que el document es classifica pel títol. Si cal, aquest títol s'inclou en el subcamp $l (Forma topogràfica del títol).

       6 - Guardat separadament

       7 - Font especificada en el subcamp $2

       8 - Altres sistemes

·         Segon - Ordre topogràfic

Valor que indica si un document es guarda seguint un sistema de numeració primària o alternativa.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Sense enumeració

       1 - Enumeració primària

Aquest valor s'utilitza també quan s'aplica només un sol sistema de numeració.

       2 - Enumeració alternativa

El document porta dos sistemes de numeració i es guarda seguint el sistema secundari.

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Localització (NR)

La institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés. Conté el codi MARC de l'organització o el nom de la institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

·         $b - Sublocalització o fons (R)

El departament, biblioteca, fons, etc., concrets dins l'organització que té els fons on es localitza el document o que el té disponible.

·         $c - Localització en els prestatges (R)

·         $d - Localització topogràfica anterior (R)

·         $e - Adreça (R)

Adreça del carrer, la ciutat, el codi postal i la informació del país per a la localització física actual del document.

·         $f - Qualificador de localització codificat (R)

Codi de dos o tres caràcters que identifica els exemplars específics del document localitzats a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $f segueix immediatament el subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

       Tipus de qualificador

         l - Última

Unitat de temps o part última, inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent

         p - Anterior

Unitat de temps o part anterior, no inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent.

       Nombre d'unitats

         1-9 Nombre d'unitats

Quan no és requerit un número per a identificar les unitats específiques, el nombre d'unitats es pot ometre. Quan el tipus de qualificador és Última (codi l), el número inclou la unitat de temps o part actual. Quan el tipus de qualificador és Anterior (codi p), el número no inclou la unitat de temps o part actual.

       Tipus d'unitat

Temps

         m - Mes(-os)

         w - Setmana(-es)

         y - Any(s)

Part

         e - Edició(-ons)

         i - Número(s)

         s - Suplement(s)

·         $g - Qualificador de localització no codificat (R)

Text lliure que s'utilitza quan els codis del subcamp $f són inadequats per a descriure la unitat que es localitza a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $g va immediatament a continuació del subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

·         $h - Part de la classificació (NR)

·         $i - Part del document (R)

·         $j - Número de control topogràfic (NR)

·         $k - Prefix de la signatura topogràfica (R)

·         $l - Forma topogràfica del títol  (NR)

Títol d'ordenació d'un document no classificat que s'ordena pel títol.

·         $m - Sufix de la signatura topogràfica (R)

·         $n - Codi de país (NR)

Codi MARC de dos o tres caràcters per a la localització principal continguda en el subcamp $a.

Codi de: MARC Code List for Countries*.

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

·         $p - Designació d'element (NR)

Identificació d'un sol element quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $p (Designació d'element).

·         $q - Condició física de l'element (NR)

Descripció de qualsevol característica inusual de la condició física de l'element quan la informació no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $q (Condició física de l'element).

·         $s - Codi de quota de copyright de l'article (R)

·         $t - Número d'exemplar (NR)

Número d'exemplar o grup de números d'exemplars que tenen la mateixa localització i la mateixa signatura topogràfica quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 d'Enumeració i cronologia que contingui un subcamp $t (Número d'exemplar).

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada.

L'URI enllaça amb el dipòsit que guarda el document (sense tenir en compte si el document és analògic o digital). Aquesta informació pot ser també anotada com un codi d'organització o text en el subcamp $a (Localització) i (si és aplicable) en el subcamp $b (Sublocalització).

 

·         $x - Nota interna (R)

·         $z - Nota pública (R)

·         $2 - Font de la classificació o del sistema topogràfic (NR)

Codi de: Classification Scheme Source Codes.

·         $3 - Materials especificats (NR)

·         $6 - Enllaç (NR) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número de seqüència (NR) Subcamps de control

Dades que seqüencien els registres de fons relacionats. El número de seqüència és un nombre sencer de longitud variable que controla la visualització i la seqüenciació de diversos registres de fons relacionats que contenen idèntics 852 $a, $b i $t. El subcamp $8 és sempre el primer subcamp del camp.

 

Exemples

 

852

 

01$aCtY $bMain$hLB201$i.M63

 

852

 

81$a[identificador de localització]$bPrincipal$ccompactus de l'entresol

 

852

8#$a[identificador de localització]$cN.Mus.ms. 2234$dMus.ms.pr. XII/911$d13.492

 

852

 

##$aDLC$bManuscript Division$eJames Madison Memorial Building, 1st & Independence Ave., S.E., Washington, DC USA$j4016

 

852

 

00$a[identificador de localització]$bRef.$fle

 

852

 

81$a[identificador de localització]$bRef $gexemplar hologràfic

 

852

 

01$aNvLN$hZ67$i.L7

 

852

 

4#$aDLC$bMicRR$jMicrofilm 82/528 MicRR

 

852

 

51$a[identificador de localització]$b0108$lNYT MAG

 

852

 

##$aDLC$bc-G&M$hG3820 1687$i.H62$mVault

 

852

 

81$aFrPALP$bAnnex $center shelves$e10, rue du Général Camou$e75007 Paris$nfr

 

852

 

81$a[identificador de localització]$b0131$p1100064014

 

852

 

##$a[identificador de localització]$bPrincipal$cprestatge gran$qgrafits infantils a les guardes

 

852

 

0#$a[identificador de localització]$bPrincipal$t1$hPZ7.D684$iA1 1979

 

852

 

##$3v. 1-6$a[identificador de localització]$bScience Library$t1

 

852

 

##$aLibrary of Congress$bPrints and Photographs Division$eWashington, D.C. 20540 USA$ndcu$uhttp://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print

 

852

 

##$aMH$cNúmeros actuals$x1-54 per petició en microfitxa

 

852

 

01$aDLC$bSer Div$hA123$i.B456$zSigned by author

 

852

 

0#$82$a[identificador de localització 2]$hsignatura topogràfica

 

 

Inici de secció

 

 

856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

 

La informació requerida per a localitzar un recurs electrònic. La informació identifica la localització electrònica que conté el recurs o des d'on és disponible. També conté informació necessària per a recuperar el recurs pel mètode d'accés identificat en el primer indicador. La relació de la informació de localització i accés electrònics del camp 856 amb el recurs identificat al registre en la seva totalitat s'identifica pel segon indicador. La informació continguda en aquest camp és suficient per a permetre la transferència electrònica d'un fitxer, la subscripció a una revista electrònica o la connexió a un recurs electrònic.

 

En alguns casos, només s'anoten uns únics elements que permeten a l'usuari accedir a una taula de localitzacions en un amfitrió remot que inclou la informació restant necessària per a accedir al recurs. La frase "recurs electrònic en xarxa" s'utilitza per a fer referència a un recurs electrònic al contingut del qual s'accedeix utilitzant un protocol de xarxa com ara telnet, http, ftp, etc.

 

El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (subcamps $a, $b, $c) i quan es pot utilitzar més d'un mètode d'accés. També es repeteix sempre que el nom del fitxer electrònic variï (subcamp $f), excepte quan és una sola obra intel·lectual dividida en diferents parts per al seu emmagatzematge o recuperació en línia.

 

Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Correu electrònic

       1 - FTP

       2 - Connexió remota (Telnet)

       3 - Connexió telefònica

       4 - HTTP

       7 - Mètode especificat al subcamp $2

Valor que identifica la relació entre el recurs electrònic en la localització especificada al camp 856 i el document descrit en el registre en la seva totalitat. El subcamp $3 s'utilitza per a proporcionar més informació sobre la relació si no és una relació recíproca.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Recurs

       1 - Versió del recurs

       2 - Recurs relacionat

       3 - Part o parts components d'un recurs

       4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Inclou una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d’una adreça per al mateix amfitrió.

Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir-lo.

Part de l'adreça que identifica el procés o servei en l'amfitrió

URI, que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant un dels protocols d'Internet o per resolució d'un identificador persistent. El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc d'aquests subcamps separats, o a més a més dels subcamps.

El subcamp $u només pot ser repetit quan s'anota més d'un URI.

Text d'enllaç que s'utilitza per a la visualització en lloc de l'URL al subcamp $u. Quan hi ha present un subcamp $y, les aplicacions han d'utilitzar el seu contingut com a enllaç en lloc del subcamp $u en enllaçar a la destinació del subcamp $u.

Mètode d'accés quan el primer indicador conté el valor 7 (mètode especificat al subcamp $2). Codi de: Electronic Access Methods Code List

Codi que indica la disponibilitat d'accés al recurs electrònic en xarxa l'adreça del qual apareix en el subcamp $u. El subcamp $7 s'aplica a tots els subcamps $u presents en el camp.

 

Exemples

 

856

40$uhttp://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS98141$70

 

856

41$uhttps://purl.fdlp.gov/GPO/gpo105955$70

 

856

42$3Fonts, fotografies, lletres$uhttp://www.jennieavila.com/$70

 

856

43$3Volum 1$uhttp://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_1_Final.pdf$70

 

856

43$3Volum 2$uhttp://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_2_Final_Version.pdf$70

 

856

44$3Només sumari$uhttps://www.loc.gov/catdir/toc/cassalini18/4738323.pdf$70

 

856

44$3Llista de correccions, ajustaments i addicions de l'autorització $uhttp://personalpages.manchester.ac.uk/staff/david.fallows/appendix.pdf$70

 

856

41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html

 

856

 

40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

856

41$uhttp://purl.oclc.org/OCLC/OLUC/34907403/1$xhttp://export.uswest.com/

 

856

1#$uftp://harvada.harvard.edu

 

856

 

42$3Ajuda de cerca$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

856

 

42$3Versió francesa$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-fr.htm

856

42$3Extractes de memòries anuals$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/ar/index.html

 

856

1#$uftp://$awuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx$s16874 bytes

 

856

1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdescomprimir amb PKUNZIP.exe $xno es pot verificar a causa de dificultats de transferència

 

856

 

4#zPart de la Ovid Mental Health Collection (MHC). Seguiu les instruccions de la pàgina MedMenu per a connectar Ovid.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html

 

856

 

40$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAdreça d'accés a la revista

amb número d'autorització i contrasenya a través d'OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Es requereix subscripció a la revista en línia per a accedir als resums i al text complet

 

856

4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg$yRecurs electrònic (JPEG)

 

856

4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fpdf$yRecurs electrònic (PDF)

 

856

40$l(star)Unrestricted online access$lhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2$nOpen access$r(cc)CC BY-NC-ND 4.0$rhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/$tAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International$qapplication/pdf$uhttps://freidok.uni-freiburg.de/data/14656$70

 

856

40$hhttp://mathnet.kaist.ac.kr$uhttp://www.koreascience.or.kr/journal/E1TAAE/v2n1.page$uhttp://www.ksiam.org/

 

856

40$ghttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4129-1$uhttps://www.doria.fi/handle/10024/182600$qapplication/pdf$qhttps://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/fmt/276

 

856

2#$aanthrax.micro.umn.edu

 

856

1#$amaine.maine.edu$cS'ha de descomprimir amb PKUNZIP$fresource.zip

 

856

0#$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3

 

856

 

0#$auicvm.bitnet$fAN2

856

2#$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000

 

 


 

Format MARC 21 concís per a dades de fons

Servei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC