Acords 2019

Reunió del 9 de desembre del 2019

- Sobre l’ús dels designadors de relació en RDA pel que fa al gènere

Vist el treball realitzat pel grup sobre l’estat de la qüestió de gènere en l’ús dels designadors de relació, la Comissió Assessora d Catalogació, amb la voluntat de fer passos cap a un llenguatge inclusiu però que no perjudiqui la comprensió al públic que utilitza els catàlegs, ha acordat:

  • No introduir modificacions al format MARC ($e) ni a RDA. Es considera més prudent esperar les recomanacions internacionals.
  • Recomanar a les institucions del Sistema Bibliotecari de Catalunya:
    • Canviar a la visualització completa dels registres dels catàlegs el literal “Autor” per “Responsable”
    • Canviar a la resta de pantalles i desplegables els literals “Autor” per “Autor/a” o per “Autoria”

- Sobre l’afectació que pot tenir el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades) en el tractament de dades personals als catàlegs d’autoritat.

Una vegada fetes les consultes jurídiques necessàries es conclou principalment que:

  • El tractament de dades que fa la Biblioteca de Catalunya en l’elaboració i gestió del catàleg CANTIC és lícit ja que la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya li atorga aquesta funció.
  • En el tractament de les dades la BC ha de respectar els principis fixats a l’article 5 del RGPD, amb especial atenció a l’apartat c) que indica que les dades personals han de ser “adequades, pertinents i limitades al que és necessari en relació amb les finalitats per a les quals es tracten”.
  • La Biblioteca de Catalunya, com a responsable del tractament, ha d’incloure al web de CANTIC el detall de l’activitat de tractament que comporta l’elaboració i gestió d’aquesta llista d’autoritats.

- La Biblioteca de Catalunya iniciarà un projecte pilot sobre l’enriquiment semàntic del CANTIC.