You are at: Home / Professionals / Digital preservation / Directrius per a la producció i preservació d'objectes d'àudio digital (TC04)
Directrius per a la producció i preservació d'objectes d'àudio digital (TC04)

Aquesta és la versió web de la traducció al català de les IASA-TC04, Guidelines on the Production and Preservation of Digital Audio Objects (segona edició, 2009), una publicació sobre la preservació d'àudio acceptada com a fonamental en l'àmbit dels arxius sonors.

 

Els membres de la IASA poden descarregar-ne la versió pdf a la web de l'organització

 http://www.iasa-web.org/audio-preservation-tc04

Portada del llibre

SUMARI

 

Informació sobre la publicació

Prefaci a la segona edició

Introducció a la primera edició

1: Antecedents

2: Principis digitals bàsics

3: Metadades

 3.1 Introducció

 3.2 Producció

 3.3 Infraestructura

 3.4 Disseny. Ontologies

 3.5 Disseny. Metadades administratives

 3.6 Disseny. Codificació i esquemes

 3.7 Metadades administratives. Metadades de preservació

 3.8 Metadades estructurals. METS

 3.9 Metadades descriptives. Perfils d'aplicació, Dublin Core (DC)

 3.10 Fonts de metadades 

 3.11 Necessitats futures de desenvolupament

4: Identificadors únics i persistents

 4.1 Introducció

 4.2 Identificadors persitents

 4.3 Convencions de nomenclatura de fitxers i identificadors únics

 4.4 Característiques de l'identificador

5: Extracció de senyal de suports originals

 5.1 Introducció

5.2 Reproducció de formats mecànics històrics i obsolets

 5.2.1 Introducció

 5.2.2 Selecció de la millor còpia

 5.2.3 Neteja i restauració del suport

 5.2.4 Equips de reproducció

 5.2.5 Velocitat

 5.2.6 Equalització de reproducció

 5.2.7 Correcció d'errors causats per equips d'enregistrament mal calibrats

 5.2.8 Discs de calibratge

 5.2.9 Sistemes de dictat d’oficina

 5.2.10 Factor temps

 5.3 Reproducció de discs LP de microsolc

5.4 Reproducció de cintes analògiques magnètiques

 5.4.1 Introducció

 5.4.2 Selecció de la millor còpia

 5.4.3 Neteja i restauració del suport

 5.4.4 Equips de reproducció: màquines professionals de bobina oberta

 5.4.5 Equips de reproducció: magnetòfons de casset professionals

 5.4.6 Manteniment

 5.4.7 Alineament (equalització a continuació)

 5.4.8 Velocitat

 5.4.9 Màquines sense cabrestant i velocitats no lineals

 5. 4.10 Equalització de reproducció

 5.4.11 Reducció de soroll

 5.4.12 Correcció d'errors causats per desalineament de l'equip d’enregistrament

 5.4.13 Eliminació d'artefactes relacionats amb l'emmagatzematge de senyal

 5.4.14 Enregistraments sobre fil magnètic

 5.4.15 Formats magnètics de dictat d’oficina

 5.4.16 Factor temps

 5.4.17 Detecció de senyal i càrrega automàtica (problemes i beneficis)

5.5 Reproducció de suports digitals magnètics

 5.5.1 Introducció

 5.5.2 Selecció de la millor còpia

 5.5.3 Neteja i restauració dels suports

 5.5.4 Equips de reproducció

 5.5.5 Sistemes comuns i característiques: els sistemes de casset

 5.5.6 Sistemes comuns i característiques: formats de bobina oberta

 5.5.7 Sistemes comuns i característiques: Formats basats en cinta de vídeo

 5.5.8 Optimització de la reproducció

 5.5.9 Correcció d'errors causats per equips d’enregistrament desalineats

 5.5.10 Eliminació d'artefactes de senyal relacionats amb l'emmagatzematge

 5.5.11 Factor temps

5.6 Reproducció de suports digitals òptics (CD i DVD) 

 5.6.1 Introducció

 5.6.2 Estàndards

 5.6.3 Selecció de la millor còpia

 5.6.4 Compatibilitat de reproducció

 5.6.5 Neteja i restauració del suport

 5.6.6 Equipament de reproducció

 5.6.7 Problemes amb DVD-àudio (DVD-A)

 5.6.8 Problemes amb Super Àudio CD (SACD)

 5.6.9 Factor temps

 5.6.10 Minidisc

5.7 Tecnologies d'enregistrament de camp i propostes d'emmagatzematzematge

 5.7.1 Introducció

 5.7.2 Estàndards per a l'enregistrament de camp

 5.7.3 Selecció dels dispositius d’enregistrament

 5.7.4 Aproximació a l'enregistrament

 5.7.5 Transferència de dades i còpies de seguretat en enregistraments de camp

 5.7.6 Metadades i descripció de la col·lecció

 5.7.7 Metadades i eines de camp

 5.7.8 Factor temps

6: Formats de destinació i sistemes per a la preservació

6.1.1 Introducció

 6.1.2 Emmagatzematge específic de dades o so 

 6.1.3 Principis de la preservació digital

 6.1.4 Aspectes pràctics de les estratègies de protecció de dades

 6.1.5 Filosofia de la sostenibilitat d'un sistema

 6.1.6 Planificació a llarg termini

 6.1.7 Definició de l'objecte digital

 6.1.8 Sistema Obert d'Arxivatge de la Informació (Open Archival Information System, OAIS)

 6.1.9 Repositoris digitals de confiança (RDC) i responsabilitat institucional 

 6.1.10 Arxius de so i responsabilitat tècnica

 6.1.11 Programari del repositori digital, gestió de dades i sistemes de preservació

6.2 Ingrés

 6.2.1 Paquet de submissió d'informació (PSI / SIP)

 6.2.2 Format

 6.2.3 Metadades de preservació

6.3 Emmagatzematge d’arxiu

 6.3.1 Paquet d'arxiu d'informació (PAI / AIP)

 6.3.2 Conceptes bàsics de l'emmagatzematge d'arxiu

 6.3.3 Sistemes d'emmagatzematge digital (DMSS)

 6.3.4 Introducció als tipus i formats de cinta de dades

 6.3.5 Rendiment de la cinta de dades

 6.3.6 Classes de capa magnètica

 6.3.7 Disseny de la carcassa

 6.3.8 Escaneig lineal i helicoïdal de cinta

 6.3.9 Dispositius d'accés i elements d'emmagatzematge auxiliars

 6.3.10 Obsolescència de formats i cicles tecnològics

 6.3.11 Robots automàtics o recuperació de dades manual

 6.3.12 Selecció i monitoratge del mitjà de cinta de dades

 6.3.13 Costos

 6.3.14 Introducció als discs durs

 6.3.15 Fiabilitat

 6.3.16 Descripció, complexitat i cost del sistema

 6.3.17 Emmagatzematge únic sobre disc dur

 6.3.18 Sistemes d'emmagatzematge en disc dur

 6.3.19 Vida útil d'un disc dur

 6.3.20 Monitoratge de discs durs

 6.3.21 Tecnologies de disc dur

 6.3.22 Gestió d'emmagatzematge jeràrquic(HSM)

 6.3.23 Programari de gestió de fitxers per a sistemes de petites dimensions

 6.3.24 Verificació i recuperació de dades

 6.3.25 Integritat i sumes de verificació

6.4 Planificació de la preservació digital

 6.4.1 Introducció 

 6.4.2 Rutes cap al futur digital 

 6.4.3 Factors de motivació i oportunitat 

 6.5 Gestió i administració de dades

6.6 Accés

 6.6.1 Introducció

 6.6.2 Integritat en accessos en línia (online) i fora de línia (offline)

 6.6.3 Estàndards i metadades descriptives

 6.6.4 Formats i paquets de difusió d'informació (PDI / DPI)

 6.6.5 Sistemes de recerca i intercanvi de dades

 6.6.6 Drets i permisos

7: Opcions a petita escala per a sistemes d’emmagatzematge digital

 7.1 Introducció

 7.2 Mètodes d'arxiu digital a petita escala

 7.3 Descripció del sistema

 7.4 Metadades bàsiques

 7.5 Planificació de la preservació

 7.6 Emmagatzematge d'arxiu

 7.7 Disposicions pràctiques de maquinari

 7.8 Riscos

8: Discs òptics

8.1 CD i DVD enregistrables

 8.1.1 Introducció

 8.1.2 Formats d’enregistrament de CD-R i DVD-R

 8.1.3 Capacitats d’enregistrament, reenregistrament, esborrament i accessibilitat

 8.1.4 Descripció del CD i DVD

 8.1.5 Estàndards per a discs òptics

 8.1.6 Descripció, complexitat i cost del sistema

 8.1.7 Compatibilitat entre disc i unitat

 8.1.8 Selecció del disc

 8.1.9 Errors, esperança de vida i proves d’anàlisi

 8.1.10 Comprovació de l'estat de discs ja enregistrats

 8.1.11 Equips de diagnòstic

 8.1.12 Accés i migració de dades

 8.2 Discs magnetoòptics

9: Col·laboracions, planificació de projectes i recursos

 9.1.1 Introducció

 9.1.2 Responsabilitats d'arxius i col·leccions

 9.1.3 Com compartir responsabilitats entre arxius

 9.1.4 Massa crítica

 9.1.5 Externalització

 9.1.6 Avaluació quantitativa de les dimensions del projecte

 9.1.7 Jerarquia de transferència a suport digitals

 9.1.8 Preservació a llarg termini d'objectes digitals d'àudio

 9.1.9 Càlcul general de costos

 9.1.10 Resum

Referències bibliogràfiques