Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 246

246 - Forma variant del títol (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Control de nota/entrada secundària
0 - Nota, cap entrada secundària
1 - Nota, entrada secundària
2 - Cap nota, cap entrada secundària
3 - Cap nota, entrada secundària
Segon indicador
Tipus de títol
# - Cap tipus especificat
0 - Part de títol
1 - Títol paral·lel
2 - Títol distintiu
3 - Altres títols
4 - Títol a la coberta
5 - Títol de la portada addicional
6 - Títol inicial
7 - Llegenda de foli
8 - Títol al llom

Codis de subcamp
$a - Títol propi/títol curt (NR)
$b - Resta del títol (NR)
$f - Data o designació seqüencial (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$i - Text de visualització (NR)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Formes variants del títol que apareixen en diferents parts d'un document o d'una part del títol propi, o una forma alternativa del títol quan la forma difereix substancialment de la menció de títol en el camp 245 i si aquestes variants contribueixen a una identificació millor del document.

Per als documents que inclouen diverses obres però sense un títol col·lectiu, el camp 246 s'utilitza només per als títols relacionats amb el títol seleccionat com a títol propi, generalment la primera obra esmentada en la font principal d'informació. Els títols relacionats amb altres obres s'anoten en el camp 740 (Entrada secundària--Títol relacionat/analític no controlats) o en un dels camps 7XX (Entrades secundàries).

Quan són visualitzades/impreses com una nota, les formes variants dels títols van precedides generalment d'un terme o frase introductoris generats com a constant de visualització basada en el valor del segon indicador.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de nota/entrada secundària
Indica si es genera una nota i/o una entrada secundària des del camp.
0 - Nota, cap entrada secundària
Nota generada des del camp, però cap entrada secundària generada.
246 0#$iTítol a la portada addicional d'alguns números:$aAnnual report
1 - Nota, entrada secundària
Nota i entrada secundària generades des del camp.
246 13$aCalifornia State Assembly file analysis
2 - Cap nota, cap entrada secundària
Cap nota ni cap entrada secundària generades des del camp.
245 00$aALA bulletin.
246 2#$aAmerican Library Association bulletin
3 - Cap nota, entrada secundària
Cap nota generada des del camp, però generada una entrada secundària.
245 04$aJournal for general philosophy of science =$bZeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie
246 31$aZeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheorie
Segon indicador - Tipus de títol
Tipus de títol anotat en el camp 246. Usat per generar una constant de visualització que generalment precedeix els títols quan les notes són generades des d'aquest camp, per exemple, quan el primer indicador té el valor 0 o 1.
# - Cap tipus especificat
No es proporciona cap informació en l'indicador com a tipus de títol. Es pot proporcionar informació en el subcamp $i (Text de visualització) quan cal una visualització especial, o quan el valor s'utilitza per als títols que no queden representats amb els altres valors.
245 00$a4 corners power review.
246 1#$aFour corners power review
246 1#$iTítol del plafó:$aWelcome to big Wyoming
245 10$aComputerized engineering index.
246 1#$iTambé conegut com:$aCOMPENDEX
245 10$aDevelopment of laser velocimeter system for flame studies.
246 1#$iTítol augmentat:$aDevelopment of electro-optical laser velocimeter system for flame studies
245 00$aAfrican semminar [sic] series.
246 3#$aAfrican seminar series
0 - Part de títol
Es pot generar una entrada secundària amb el valor 1 en el primer indicador. No es genera cap nota. El títol donat en el camp 246 és una part d'un títol per a la qual es vol un accés o una entrada secundària, però per a la qual no es requereix generar cap nota des d'aquest camp. A continuació, exemples en què el valor 0 és usat. Parts del títol en el camp 245 com ara títols de parts o seccions (subcamp $p); títols alternatius (subcamp $a), i parts del títol propi/títol escurçat per als quals es vol un accés (subcamp $a). La part del títol es transcriu tal com apareix.
245 00$aFresenius' Zeitschrift für analytische Chemie.
246 30$aZeitschrift für analytische Chemie
245 00$aAmerican Council on Education studies.$nSeries III,$pFinancial advisory services
246 30$aFinancial advisory services
245 04$aThe Berkley book of modern writing.
246 30$aModern writing
[Títol prominent donat per la tipografia.]
Informació complementària del títol quan el subcamp $b del camp 245 consisteix en inicials o una forma completa del títol rebutjada com a títol propi.
245 00$aLibrary resources market place :$bLRMP.
246 10$aLRMP
1 - Títol paral·lel
Títol paral·lel contingut en el subcamp $b del camp 245. No es genera cap nota. El títol paral·lel és un títol en una altra llengua per al qual es vol l'accés o una entrada secundària. Quan han estat anotats un o més títols paral·lels en el camp 245, s'anota també cada títol paral·lel en un camp 246 separat.
245 00$aJapan report =$bNihon.
246 11$aNihon
245 00$aModern problems of pharmacopsychiatry =$bModerne Probleme der Pharmakopsychiatrie = Problèmes actuels de pharmacopsychiatrie.
246 31$aModerne Probleme der Pharmakopsychiatrie
246 31$aProblèmes actuels de pharmacopsychiatrie
Nota: Quan s'anoten títols paral·lels, els subcamps $n i $p s'utilitzen quan és apropiat fins i tot si el títol paral·lel en el camp 245 no està codificat en subcamps separats.
246 31$aArchives for meteorology, geophysics, and bioclimatology.$nSerie A,$pMeteorology and geophysics
2 - Títol distintiu
Títol especial que apareix a més a més del títol regular en els números individuals d'un document i pel qual el número pot ser conegut. Es pot generar amb la nota de visualització Títol distintiu:. Els títols distintius es troben molt sovint en els documents com ara informes anuals, anuaris, o actes de congressos quan un número està dedicat a una matèria o tema particular. Els títols distintius no s'han de confondre amb els títols individuals (això és, els analítics) dins d'una col·lecció. Els títols distintius s'anoten en el camp 246 quan el volum individual es coneix probablement pel títol especial. El subcamp $f s'utilitza sempre amb un títol distintiu.
245 00$aAnnual report /$cEconomic Development Administration.
246 12$aCreating jobs$f1980
245 00$aCommodity year book.
246 12$aCommodities in industry$f1940
246 12$aCommodity statistics$f1942
Nota: Si molts números o tots els números tenen títols distintius, es pot usar un camp 500 (Nota general) en lloc d'un camp 246 per a cada títol.
500 ##$aAlguns números tenen també títols distintius.
3 - Altres títols
Un altre títol que apareix en el document però que no queda indicat apropiadament amb cap dels altres valors. Es pot generar amb la nota de visualització Altres títols:. S'utilitza quan el subcamp $i no està sent usat per donar un text específic. Altres títols inclouen títols de capçalera, títols de portadella, títols d'enquadernació, títols al colofó, títols paral·lels no anotats en el camp 245, títols de la coberta trobats en un format capiculat al final de la publicació, títols desenvolupats, etc. La constant de visualització Altres títols: va associada amb el valor de l'indicador.
245 00$aAssembly file analysis$h[microforma].
246 13$aCalifornia State Assembly file analysis
246 13$aCalifornia Legislature State Assembly analysis
245 10$aVier letzte Lieder$h[enregistrament sonor] ;$bDie heiligen drei Könige aus Morgenland; Capriccio ; Mondscheinmusik ; Monolog der Gräfin /$cRichard Strauss.
246 3#$a4 letzte Lieder
246 30$aLetzte Lieder
740 02$aHeiligen drei Könige aus Morgenland
740 02$aCapriccio
740 02$aMondscheinmusik
740 02$aMonolog der Gräfin
[Camp 740 usat per a obres altres que la primera]
4 - Títol a la coberta
Títol a la coberta imprès en la coberta original d'una publicació, o gravat o estampat en l'enquadernació de l'editor. Usat només quan la coberta no es la font principal d'informació de la descripció bibliogràfica. Es pot generar amb la nota de visualització Títol a la coberta:. No s'ha de confondre amb la nota Títol obtingut de la coberta que s'utilitza quan la coberta fa de substitut de la font principal d'informació.
245 00$aMonthly checklist of state publications /$cthe Library of Congress, Processing Department, Exchange and Gift Division.
246 14$aState publications monthly checklist$fJuly 1976-
245 00$aReport and financial accounts for the fifteen months ended 31st March ... /$cQantas Empire Airways Limited.
246 14$aQantas annual report
5 - Títol de la portada addicional
Títol de la portada addicional, generalment títol en una altra llengua trobat en una portada anterior o posterior a la portada usada com a font principal, o en una portada capiculada al final de la publicació. Es pot generar amb la nota de visualització Títol de la portada addicional:.
245 00$aSudan guide.
246 15$aMurshid al-Sudan$f1982-1983
6 - Títol inicial
Títol inicial, imprès a la part superior de la primera pàgina del text. Es pot generar amb la nota de visualització Títol inicial:.
245 10$aNewspaper geog. list$h[microforma] /$cCarleton University.
246 16$aNewspaper index$fJan. 1982-
7 - Llegenda de foli
Llegenda de foli, títol imprès al marge superior o inferior de cada pàgina d'una publicació. Es pot generar amb la nota de visualització Llegenda de foli:.
245 00$aBangladesh Education Extension Centre bulletin.
246 3#$aBEEC bulletin
246 17$aB.E.E.C. bulletin
8 - Títol al llom
Títol al llom d'una publicació donat per l'editor. Es pot generar amb la nota de visualització Títol al llom:. El títol ha de ser un títol de l'editorial i no un títol de l'enquadernació de la biblioteca.
245 10$aChartbook of federal programs on aging /$cIrma Schechter.
246 18$aChartbook on aging

CODIS DE SUBCAMP

Les descripcions detallades dels subcamps $a, $b, $h, $n, i $p incloent-hi els exemples i la majoria de les convencions d'entrada es donen a la secció 245 Menció de títol. Els altres subcamps es descriuen a continuació.
$f - Data o designació seqüencial
Dates o volums i números de publicacions que relacionen el títol variant amb el registre quan es genera una nota des del camp.
El subcamp $f no s'utilitza quan el segon indicador conté els valors 0 o 1.
246 14$aState publications monthly checklist$fJuly 1976-
$g - Informació miscel·lània
Informació miscel·lània que no queda indicada apropiadament amb cap dels altres valors. Usat per a informació com ara la frase varia lleugerament, tancada entre parèntesis.
246 04$a<títol variant>$g(varia lleugerament)
$i - Text de visualització
Text per ser visualitzat quan cap de les constants de visualització associades amb els valors 2-8 del segon indicador és adequada. Quan aquest subcamp és present, el segon indicador conté el valor # (Cap informació proporcionada). El subcamp $i precedeix el subcamp $a al començament del camp.
245 00$aBulletin of atomic scientists.
246 1#$iAt head of title:$aScience and public affairs$fJan. 1970-Apr. 1974
246 1#$iTítol al contenidor:$aNew Brunswick royal gazette
246 1#$iNúmeros alterns publicats amb el títol:$aChicago daily telegraph
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
245 00$a<títol de la publicació original>
500 ##$aReimprès com: <títol de la reimpressió>; la LC té exemplars de la reimpressió.$5DLC
246 3#$a<títol de la reimpressió>;$5DLC
[En aquest exemple, el camp 500 conté la nota de títol variant com a informació que no pot ser expressada fàcilment usant els subcamps $i i $a del camp 246.]
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 246 no acaba en un signe de puntuació a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Cap puntuació precedeix el subcamp $f a no ser que la unitat que precedeix el subcamp $f sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació.
246 14$aWeather bureau technical paper$fno. 3-

Vegeu també les descripcions dels subcamps en la secció 245 Menció de títol per a la informació sobre la puntuació.
Articles inicials - Els articles inicials (per exemple, The, La) generalment no s'anoten en el camp 246 a no ser que la intenció sigui alfabetitzar per l'article.
246 10$aLos Angeles Police Department crime report
Dates incompletes/Designacions de volum - Quan només s'anota la data final/la designació de volum, es deixa un espai entre el codi de subcamp i el guionet. El nombre d'espais pot venir determinat per l'agència catalogràfica però generalment són d'un a tres blancs.
246 05$aListe de publication$f-Oct. 1977

Les dates/designacions de volum incompletes poden incloure només una part de la data d'inici i/o de la data final. En aquest cas es deixa un espai entre totes dues dues.
246 14$aRentabilidad$f19 -1976
[Espais deixats per representar els dígits que manquen de l'any d'inici.]
Camps múltiples - L'ordre d'entrada dels camps múltiples 246 ve determinada habitualment en part pel valor del segon indicador. Els camps múltiples de Forma variant del títol s'anoten segons l'ordre següent:
245 00$aEducational & industrial television.
246 3#$aEducational and industrial television
246 3#$aEITV
246 13$aE-ITV$fJan. 1981-May 1983
246 17$aE&ITV$fJan. 1980-Apr. 1981
Constants de visualització - Els termes i frases introductoris com ara títol a la coberta, etc. que s'utilitzen en les notes generades des d'aquest camp no va inclosos en el registre MARC. Poden ser generats com a constant de visualització associada amb el valor del segon indicador.
Segon indicador Constant de visualització
# [cap constant de visualització]
0 [cap nota generada]
1 [cap nota generada]
2 Títol distintiu:
3 Altres títols:
4 Títol a la coberta:
5 Títol de la portada addicional:
6 Títol inicial:
7 Llegenda de foli:
8 Títol al llom:

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$c - Resta de la transcripció de la portada [OBSOLET, 1991] [CAN/MARC només]
$d - Designació de secció/part/col·lecció (PS) [OBSOLET, 1979]
$e - Nom de secció/part/col·lecció (PS) [OBSOLET, 1979]
Abans de la redefinició el 1979 dels subcamps $n i $p per a seccions/parts/col·leccions amb número i amb nom d'una obra en altres camps, aquestes dades eren contingudes en els subcamps $d i $e en el camp 246.
$g - Informació miscel·lània [CANVIAT, 2014]
El 2014, el subcamp $g es va fer repetible.
$h - Tipus de suport (PS)
Abans de la definició del $g (Informació miscel·lània) el 1979, el subcamp $h estava definit per a la informació miscel·lània.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat