Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 20X-24X >> 247

247 - Títol anterior (R)

MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Entrada secundària de títol
0 - Cap entrada secundària
1 - Entrada secundària
Segon indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota

Codis de subcamp
$a - Títol propi (NR)
$b - Resta del títol (NR)
$f - Data o designació seqüencial (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)


DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Títol propi anterior usat quan un registre catalogràfic representa diversos títols associats amb un mateix ens.

Per exemple, sota algunes regles de catalogació (per exemple, les regles de l'ALA) una publicació en sèrie es cataloga pel seu darrer títol, amb els títols anteriors anotats en el mateix registre en una nota de el títol varia. De la mateixa manera, en algunes regles de catalogació (per exemple, les AACR2) un recurs integrant es cataloga pel seu darrer títol, amb els títols anteriors anotats en el mateix registre. Els títols propis anteriors també poden ser anotats en el camp 547 (Nota de relació complexa de títol anterior).

Sota altres regles de catalogació (per exemple, les AACR2), es creen registres bibliogràfics separats quan hi ha hagut un canvi significatiu en el títol d'una publicació en sèrie. Quan es fan registres separats per a un canvi de títol, els camps d'entrada d'enllaç 780 i 785 poden ser usats per mostrar les entrades anteriors i posteriors.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Entrada secundària de títol
Indica si es fa una entrada secundària de títol.
0 - Cap entrada secundària
No es fa cap entrada secundària de títol.
1 - Entrada secundària
Es fa entrada secundària de títol.
245 00$aFamily circle.
247 10$aEverywoman's magazine$fv. 1-24, Jan. 1948-57.
Segon indicador - Control de nota
Indica si es fa o no una nota a partir de les dades del camp.
Quan no es pot fer una nota intel·ligible a partir de les dades d'aquest camp, es fa una nota textual en el camp 547 i l'indicador té el valor 1.
0 - Visualització de la nota
Es pot generar en la nota de la visualització El títol varia:.
1 - No visualització de la nota

CODIS DE SUBCAMP

Una descripció detallada dels subcamps $a, $b, $h, $n, i $p incloent-hi els exemples i la majoria de les convencions d'entrada es dóna a la secció 245 Menció de títol. Els altres subcamps es descriuen a continuació.
$f - Data o designació seqüencial
Dates o números de volum i publicació que relacionen el títol variant anterior amb el registre.
247 10$aJournalism bulletin$fMar. 1924-Nov. 1927
$g - Informació miscel·lània
Informació miscel·lània que no queda anotada prou apropiadament en un altre subcamp. S'utilitza per a la informació com ara la frase varia lleugerament, tancada entre parèntesis.
247 01$a<títol anterior>$g(varia lleugerament)
$x - ISSN (International Standard Serial Number)
L'ISSN és un element d'agència autoritativa. Els ISSN són assignats a les publicacions en sèrie pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Puntuació - El camp 247 no acaba en un punt a no ser que l'última paraula del camp sigui una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un signe de puntuació. Vegeu també les descripcions dels subcamps en la secció 245 Menció de títol per a la informació sobre la puntuació.
Articles inicials - Els articles inicials (per exemple, Der, An) generalment no s'anoten en el camp 247 a no ser que la intenció sigui alfabetitzar per l'article.
Constant de visualització
El títol varia:
La llegenda El títol varia: precedeix un títol anterior o una variació en el títol de la nota feta a partir de les dades del camp 247. La llegenda no va inclosa en el registre MARC però pot ser generada pel sistema com a constant de visualització associada amb el valor 0 del segon indicador.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$a - Títol propi/títol escurçat [REDENOMINAT, 2002]
$d - Designació de secció/part/col·lecció (PS) [OBSOLET, 1979]
$e - Nom de secció/part/col·lecció (PS) [OBSOLET, 1979]
Abans de la redefinició dels subcamps $n i $p per a seccions/parts/col·leccions amb número i amb nom d'una obra en altres camps, aquestes dades eren contingudes en els subcamps $d i $e en el camp 247.
$g - Informació miscel·lània [CANVIAT, 2014]
El 2014, el subcamp $g es va fer repetible.
$h - Tipus de suport (PS)
Abans de la definició del $g (Informació miscel·lània) el 1979, el subcamp $h estava definit per a la informació miscel·lània.
$c - Resta de la transcripció de la portada [OBSOLET] [CAN/MARC només]
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat