Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 650

650 - Entrada secundària de matèria-Terme temàtic (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Primer indicador
Nivell de matèria
# - Cap informació proporcionada
0 - Nivell sense especificar
1 - Principal
2 - Secundari
Segon indicador
Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
Part principal del terme
$a - Terme temàtic o nom geogràfic com a element d'entrada (NR)
$b - Terme temàtic precedit d'un nom geogràfic com a element d'entrada (NR)
$c - Lloc d'un esdeveniment (NR)
$d - Dates d'activitat (NR)
$e - Terme de relació (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$4 - Relació (R)

Part de la subdivisió de matèries
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
Subcamps de control
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un terme temàtic.

Les entrades secundàries de matèria de tema poden consistir en termes de matèria generals incloent-hi noms d'esdeveniments o objectes. Les entrades secundàries de matèria s'assignen a un registre bibliogràfic per proporcionar accés d'acord amb les regles de construcció de tesaurus acceptades generalment (per exemple, Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject Headings (MeSH)). El camp 650 pot ser utilitzat per qualsevol institució que assigni encapçalaments basats en les llistes i fitxers d'autoritat identificats en el segon indicador o en el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme).

Un títol (per exemple, Bíblia i ateisme), o un nom geogràfic (per exemple, Iran en l'Alcorà), o el nom d'una entitat (per exemple, Església Catòlica i l'humanisme) usats en una frase com a encapçalament de matèria s'anoten també en un camp 650.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Nivell de matèria
Usat per distingir els descriptors principals i els secundaris.
# - Cap informació proporcionada
0 - Nivell sense especificar
El nivell del terme pot ser determinat, però no s'especifica.
650 00$aFlour industry$vPeriodicals.
1 - Principal
Focus o matèria principal del contingut del material.
650 17$aCareer Exploration.$2ericd
650 #7$aCareer Exploration.$2ericd
650 17$aCooks.$2ericd
2 - Secundari
Aspecte menys important del contingut del material.
650 27$aFood Service.$2ericd
650 27$aJunior High Schools.$2ericd
650 27$aSimulation.$2ericd
[Contingut principal i secundari de les matèries identificats.]
Segon indicador - Tesaurus
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usats per construir l'encapçalament de matèria.
0 - Library of Congress Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ser utilitzada a LCSH i als Fitxers d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiada per a ser utilitzada a LC Annotated Card Program.
2 - Medical Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de la National Library of Medicine i és apropiada per a ser utilitzada.
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library i i és apropiada per a ser utilitzada.
4 - Font no especificada
L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un dels valors 0-3, 5-6 del segon indicador ni amb un codi en el subcamp $2. El camp 653 (Terme d'indexació-No controlat) és usat per anotar els termes que no es deriven de llistes controlades d'encapçalaments de matèria.
5 - Canadian Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings que manté la Library and Archives Canada, i és apropiada per a ser utilitzada.
6 - Répertoire de vedettes-matière
L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière que manté la Bibliothèque de l'Université Laval i és apropiada per a ser utilitzada.
7 - Font especificada en el subcamp $2
L'entrada secundària de matèria és conforme a un conjunt de regles de construcció de sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus. El codi identificador es dóna al subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Terme temàtic o nom geogràfic com a element d'entrada
Matèria temàtica o nom geogràfic usats com a element d'entrada per a un terme temàtic. La informació qualificadora entre parèntesis associada amb el terme no està codificada en subcamps separats.
650 #7$aAmish.$2lemac
650 #0$aKalmyk cattle.
650 #7$aAstronautes.$2lemac
650 #0$aEgypt in the Bible.
650 #7$aBASIC (Llenguatge de programació)$2lemac
650 #7$aEbre, Batalla de l', Espanya, 1938.$2lemac
650 #7$aConcerts (Orquestra de corda)$2lemac
650 #7$aMúsica vocal$zFrança$yS. XVIII.$2lemac
650 #7$aOdontologia$xLlibres per a infants.$2lemac
650 #5$aCanadian wit and humor (English)
$b - Terme temàtic precedit d'un nom geogràfic com a element d'entrada
Terme temàtic entrat sota un nom geogràfic contingut en el subcamp $a. Aquesta construcció no s'utilitza en els registres formulats amb les AACR2.
650 #0$aCaracas.$bBolivar Statue.
$c - Lloc d'un esdeveniment
$d - Dates d'activitat
Període de temps durant el qual té lloc un esdeveniment.
$e - Terme de relació
Especifica la relació entre l'encapçalament temàtic i els materials descrits, per exemple, representat.
650 #0$aSeabiscuit (Race horse),$edepicted.
[Fotografia de Seabiscuit, el cavall de carreres.]
650 #0$aUnicorns,$edepicted.
[Tapís Bayeux, que mostra un unicorn.]
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit.
$v - Subdivisió de forma
Subdivisió de forma que designa una classe o gènere específic de material tal com es defineix en el tesaurus utilitzat. El subcamp $v és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de forma a un terme principal.
650 #0$aScuba diving$vPeriodicals.
650 #0$aVomiting$xTreatment$vHandbooks, manuals, etc.
$x - Subdivisió general
Subdivisió de matèries que no pot ser continguda de manera apropiada en els subcamps $v (Subdivisió de forma), $y (Subdivisió cronològica), o $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió general de tema a un terme principal.
650 #7$aVelòdroms$zCatalunya$xHistòria.$2lemac
650 #7$aNumismàtica$xCol·leccionistes i col·leccions.$2lemac
$y - Subdivisió cronològica
Subdivisió de matèries que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries cronològica al terme principal.
650 #7$aMúsica$y500-1400.$2lemac
$z - Subdivisió geogràfica
Subdivisió de matèries geogràfica. El subcamp $z és apropiat en el camp 650 únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries geogràfica a un terme principal.
650 #7$aGuerra Mundial II, 1939-1945$xCampanyes$zTunísia.$2lemac
650 #0$aReal property$zMississippi$zTippah County$vMaps.
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. Usat només quan el segon indicador conté el valor "7" (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
650 #7$aEducational buildings$zWashington (D.C.)$y1890-1910.$2lctgm
650 17$aAcoustic measurement.$2test
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Encapçalaments ambigus - Vegeu l'Apèndix E.
Puntuació - El camp 650 acaba en un punt o en un parèntesi final. Si els subcamps finals són el subcamp $2 o $3, el signe de puntuació ha de precedir aquests subcamps.
650 17$aCareer Exploration.$2ericd
650 #7$aArcs (Arquitectura)$2lemac

La part del terme principal seguida d'una subdivisió de matèries no acaba en cap signe de puntuació a no ser que la part principal acabi en una abreviació, una inicial/lletra, o en una data oberta.
650 #7$aPluja$zFrança$xFolklore.$2lemac
Espaiament - No es deixa cap espai entre les inicials, i en els acrònims o abreviacions.
650 #7$aFormats MARC.$2lemac
650 #0$aC.O.D. shipments.
Constants de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una subdivisió de matèries en un encapçalament de matèria compost no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.
Designació del contingut del camp :
650 #7$aEnergia nuclear$xHistòria.$2lemac
Exemple de visualització: 
Energia nuclear-Història.
Article inicial - Els articles inicials (per exemple, The) que ocorren al començament dels camps d'entrades secundàries de matèries temàtiques s'ometen generalment en la majoria de llengües (excepte quan la intenció és alfabetitzar per l'article).

Els caràcters diacrítics o especials que ocorren al començament dels camps es conserven. Cal assenyalar que aquests caràcters s'ignoren generalment amb propòsits d'ordenació i alfabetització.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$b - Terme temàtic que va a continuació d'un nom geogràfic com a element d'entrada [OBSOLET, 1981]
    El subcamp va ser restituït per a la reconversió de registres el 1987.
$g - Informació miscel·lània [NOU, 2014]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$4 - Codi de relació [NOU, 2005]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $a va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat