Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> 6XX >> 651

651 - Entrada secundària de matèria-Nom geogràfic (R)


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

Sense definir
Sense definir
Segon indicador
Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

Codis de subcamp
Part principal del terme
$a - Nom geogràfic (NR)
$e - Terme de relació (R)
$g - Informació miscel·lània (R)
$4 - Relació (R)

Part de la subdivisió de matèries
$v - Subdivisió de forma (R)
$x - Subdivisió general (R)
$y - Subdivisió cronològica (R)
$z - Subdivisió geogràfica (R)
Subcamps de control
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Provinença de les dades (R)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST DEL CAMP

Entrada secundària de matèria en què l'element d'entrada és un nom geogràfic.

Les entrades secundàries de matèria s'assignen a un registre bibliogràfic per proporcionar accés d'acord amb les regles de construcció de tesaurus acceptades generalment (per exemple, Library of Congress Subject Headings (LCSH), Medical Subject Headings (MeSH). El camp 651 pot ser utilitzat per qualsevol institució que assigna encapçalaments de matèries basats en les llistes i fitxers d'autoritat identificats en el segon indicador o en el subcamp $2 (Font de l'encapçalament o del terme).

Els noms de jurisdiccions usats sols o seguits de subdivisions de matèries van continguts en els camps 651. Un nom de jurisdicció que representi una entitat eclesiàstica va continguda en un camp 610. Un nom d'entitat, un subencapçalament de forma, un títol d'una obra, i/o una secció d'una ciutat entrats sota un nom de jurisdicció van continguts en camps 610. Els noms geogràfics amb forma de frase usats com a encapçalaments de matèria (per exemple, Iran en l'Alcorà) van continguts en un camp 650.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir
Sense definir i conté un blanc
Segon indicador - Tesaurus
Sistema d'encapçalaments de matèries o tesaurus usats per construir l'encapçalament de matèria.
0 - Library of Congress Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Library of Congress Subject Headings (LCSH) i és apropiada per a ser utilitzada a LCSH i als Fitxers d'autoritats de nom que manté la Library of Congress.
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
L'entrada secundària de matèria és conforme a la secció "AC Subject Headings" de Library of Congress Subject Headings i és apropiada per a ser utilitzada a LC Annotated Card Program.
2 - Medical Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme als fitxers d'autoritats de la National Library of Medicine i és apropiada per a ser utilitzada.
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
L'entrada secundària de matèria és conforme al fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library i i és apropiada per a ser utilitzada.
4 - Font no especificada
L'entrada secundària de matèria és conforme a una llista controlada que no pot ser identificada amb un dels valors 0-3, 5-6 del segon indicador ni amb un codi en el subcamp $2. El camp 653 (Terme d'indexació-No controlat) és usat per anotar els termes que no es deriven de llistes controlades d'encapçalaments de matèria.
5 - Canadian Subject Headings
L'entrada secundària de matèria és conforme a Canadian Subject Headings que manté la Library and Archives Canada, i és apropiada per a ser utilitzada.
6 - Répertoire de vedettes-matière
L'entrada secundària de matèria és conforme a Répertoire de vedettes-matière que manté la Bibliothèque de l'Université Laval i és apropiada per a ser utilitzada.
7 - Font especificada en el subcamp $2
L'entrada secundària de matèria és conforme a un conjunt de regles de construcció de sistemes d'encapçalaments de matèria/tesaurus. El codi identificador es dóna al subcamp $2.

CODIS DE SUBCAMP

$a - Nom geogràfic
La informació qualificadora entre parèntesis no està codificada en subcamps separats.
651 #7$aAmazones (Curs d'aigua)$2lemac
651 #7$aAltamira, Cova d' (Cantàbria)$2lemac
651 #7$aPompeia (Ciutat antiga)$2lemac
651 #7$aMasia de Can Deu (Sabadell, Catalunya)$2lemac
651 #7$aRaval (Barcelona, Catalunya)$2lemac
651 #7$aChelsea (Londres, Anglaterra)$2lemac
651 #7$aBanyoles, Estany de (Catalunya)$2lemac
$e - Terme de relació
Especifica la relació entre l'encapçalament temàtic i els materials descrits, per exemple, depicted.
651 #0$aNiagara Falls (N.Y. and Ont.),$edepicted.
651 #0$aBonneville Salt Flats (Utah),$edepicted.
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit.
$v - Subdivisió de forma
Subdivisió de forma que designa una classe o gènere específic de material tal com es defineix en el tesaurus utilitzat. El subcamp $v és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries de forma a un nom geogràfic.
651 #0$aSalem (Mass.)$vFiction.
651 #0$aRussia$xHistory$vMaps.
$x - Subdivisió general
Subdivisió de matèries que no pot ser continguda de manera apropiada en els subcamps $v (Subdivisió de forma), $y (Subdivisió cronològica), o $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió general de tema a un nom geogràfic.
651 #7$aBarcelona (Catalunya)$xFuncionaris i empleats municipals.$2lemac
651 #7$aAis de Provença (França)$xVida social i costums$xObres anteriors al 1800.$2lemac
651 #0$aEstats Units d'Amèrica$xCensos, 1800.$2lemac
$y - Subdivisió cronològica
Subdivisió de matèries que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries cronològica a un nom geogràfic.
651 #7$aCatalunya$xHistòria$y1827, Guerra dels Malcontents.$2lemac
651 #7$aGrècia$xHistòria$y500-449 aC, Guerres mèdiques.$2lemac
$z - Subdivisió geogràfica
Subdivisió de matèries geogràfica. El subcamp $z és apropiat únicament quan s'afegeix una subdivisió de matèries geogràfica a un nom geogràfic.
651 #7$aEspanya$xFronteres$zFrança.$2lemac
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista de la font a partir de la qual ha estat assignada l'entrada secundària de matèries. Usat només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
651 #7$3Psychiatric admission records$aPennsylvania$xNuclear reactor safety$y1975-1985$zUnited States.$2[codi de tesaurus]
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Una font de codis de relació és: MARC Code List for Relators.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Encapçalaments ambigus - Vegeu l'Apèndix E.
Puntuació - La puntuació dels subelements d'un encapçalament ve dictat generalment per les regles de catalogació dexcriptiva o del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus. Aquestes convencions d'entrada aclareixen les pràctiques de puntuació MARC. El camp 651 acaba en un punt o en un parèntesi final. Si els subcamps finals són el subcamp $2 o $3, el signe de puntuació ha de precedir aquests subcamps.
651 #7$aNew York (N.Y.)$2ericd
651 #7$aEspanya$xHistòria$y1982-1996.$2lemac
651 #0$aEstats Units d'Amèrica$xPolítica econòmica$y2009-$2lemac

El nom geogràfic seguit d'una subdivisió de matèries no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el nom acabi en una abreviació, una inicial/lletra, o en una data oberta.
651 #0$aLouisiana$xPolitics and government$vAnecdotes.
Espaiament - No s'usa cap espai entre inicials, ni en els acrònims o abreviacions.
651 #0$aWashington (D.C.)

S'utilitza un espai entre les inicials anteriors i les següents si una abreviació consisteix en més d'una sola lletra.
651 #0$aVienna (W. Va.)
Constants de visualització
- [guió associat amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z]
El guió (-) que precedeix una subdivisió de matèries en un encapçalament de matèria compost no va inclòs en el registre MARC. Pot ser generat pel sistema com a constant de visualització associada amb el contingut dels subcamps $v, $x, $y, i $z.
Designació del contingut del camp :
651 #0$aWashington (D.C.)$xHistory$vPeriodicals.
Exemple de visualització: 
Washington (D.C.)-History-Periodicals.
Articles inicials - Els articles inicials (per exemple, The) que ocorren al començament dels camps d'entrades secundàries de matèries de nom geogràfic s'ometen generalment en la majoria de llengües (excepte quan la intenció és alfabetitzar per l'article). Els caràcters diacrítics o especials que ocorren al començament dels camps es conserven. Cal assenyalar que aquests caràcters s'ignoren generalment amb propòsits d'ordenació i alfabetització.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

$b - Nom geogràfic que va a continuació d'un element d'entrada de lloc [OBSOLET, 1981]
     Els encapçalaments de matèria formulats actualment seguint aquest model van continguts en un camp 610.
$e - Terme de relació [NOU, 2005]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$g - Informació miscel·lània [NOU, 2014]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$4 - Codi de relació [NOU, 2005]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $a va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.
$7 - Provinença de les dades [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat