Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >> Camps d'encapçalament >> X30

X30 - Títols uniformes-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic
Juliol 2022

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.
"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.


130 - Entrada principal - Títol uniforme (NR) Complet | Concís
630 - Entrada secundària de matèria - Títol uniforme (R) Complet | Concís
730 - Entrada secundària - Títol uniforme (R) Complet | Concís
830 - Entrada secundària de col·lecció - Títol uniforme (R) Complet | Concís

Primer indicador
830 - Sense definir
# - Sense definir

130/630/730 - Caràcters ignorats en la intercalació
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
1-9 - Caràcters ignorats en la intercalació
Segon indicador
130 - Sense definir
# - Sense definir

630 - Tesaurus
0 - Library of Congress Subject Headings
1 - Encapçalaments de matèria de la LC per a literatura infantil
2 - Medical Subject Headings
3 - Fitxer d'autoritats de matèria de la National Agricultural Library
4 - Font no especificada
5 - Canadian Subject Headings
6 - Répertoire de vedettes-matière
7 - Font especificada en el subcamp $2

730 - Tipus d'entrada secundària
# - Cap informació proporcionada
2 - Entrada analítica

830 - Caràcters ignorats en la intercalació
0-9 - Caràcters ignorats en la intercalació

Codis de subcamp
Part del títol
$a - Títol uniforme (NR)
$d - Data de signatura d'un tractat (R)
$e - Terme de relació (R) [630]
$f - Data d'una obra (NR)
$g - Informació miscel·lània (R)
$h - Tipus de suport (NR)
$i - Informació de relació (R) [730]
$k - Subencapçalament de forma (R)
$l - Llengua de l'obra (NR)
$m - Repartiment d'execució (música) (R)
$n - Número de part/secció d'una obra (R)
$o - Menció d'arranjament (música) (NR)
$p - Nom de part/secció d'una obra (R)
$r - Tonalitat (música) (NR)
$s - Versió (R)
$t - Títol de l'obra (NR)
$v - Número de volum/designació de seqüència (NR) [830]
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR) [730/830]
$4 - Relació (R) [630/730]
Part de la subdivisió de matèria
$v - Subdivisió de forma (R) [630]
$x - Subdivisió general (R) [630]
$y - Subdivisió cronològica (R) [630]
$z - Subdivisió geogràfica (R) [630]

Subcamps de control
$w - Número de control del registre bibliogràfic (R) [830]
$y - Provinença de les dades (R) [830]
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R)
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R)
$2 - Font de l'encapçalament o del terme (NR)
$3 - Materials especificats (NR) [630/730/830]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp (NR) [730]
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR) [830]
$7 - Provinença de les dades [130/630/730]
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Subelements que ocorren en els encapçalaments de títol uniforme o convencional, de títol de portada, o de títol de col·lecció que no s'entren sota un nom en un encapçalament de nom/títol construïts construïts amb les regles de catalogació i de construcció de tesaurus generalment acceptades (per exemple, Regles angloamericanes de catalogació (AACR 2), Library of Congress Subject Headings (LCSH)). Un encapçalament de títol uniforme s'utilitza per reunir les entrades bibliogràfiques per a una obra quan han aparegut diverses issues/publicacions sota títols diferents i per proporcionar identificació per una obra quan el títol pel qual és coneguda difereix del títol propi d'una publicació particular o quan diferents publicacions tenen títols idèntics. Un títol uniforme entrat sota un nom va contingut en un camp 240 o en el subcamp $t (Títol de l'obra) en el camp apropiat al nom de l'autor (X00, X10, X11). Els títols uniformes usats en els encapçalaments de matèria en forma de frase (per exemple, Bíblia en l'ateisme) van continguts en el camp 650 (Entrada secundària de matèria-Terme temàtic).

No hi ha cap camp 430 que es correspongui als camps 130, 630, 730, i 830. Vegeu la descripció del camp 490 per a les mencions de col·lecció que consisteixen només en títols.

Les pautes d'aplicació de tots els designadors de contingut excepte el segon indicador es donen en aquesta secció. Una llista dels camps específics dels designadors de contingut i de les pautes d'aplicació del segon indicador es proporcionen en la descripció de cada camp específic X30.

INDICADORS

Primer indicador - Sense definir [830]
Sense definir i conté un blanc (#).
Primer indicador - Caràcters ignorats en la intercalació [130/630/730]
Valor que identifica el nombre de caràcters associats amb un article definit o indefinit (per exemple, Le, An) al començament d'un camp de títol uniforme i que són ignorats en els processos d'ordenació i intercalació.
0 - Cap caràcter ignorat en la intercalació
No s'ignora cap caràcter de l'article inicial. Els signes diacrítics o caràcters especials al començament del camp del títol uniforme, que no comença amb un article inicial, no es compten com a caràcters ignorats.
130 0#$a"Hsüan lai hsi kan" hsi lieh.
Els articles inicials, definits o indefinits, poden simplement ser esborrats en la formulació del camp de títol uniforme. Si l'article inicial es conserva però no ha de ser ignorat en els processos d'ordenació i intercalació, s'utilitza el valor 0.
130 0#$aLos Angeles times.
1-9 - Nombre de caràcters ignorats en la intercalació
El títol comença amb un article definit o indefinit que s'ignora en els processos d'ordenació i intercalació. Qualsevol signe diacrític, espai o signe de puntuació associat amb l'article i qualsevol espai o signe de puntuació que precedeix el primer caràcter d'intercalació s'inclou en el compte de caràcters ignorats. Els signes diacrítics, però, associats amb el primer caràcter d'intercalació no s'inclouen en el compte de caràcters ignorats.
Segon indicador
El segon indicador és únic de la funció del camp de títol uniforme. Es descriu als camps següents: 130 (Entrada principal-Títol uniforme), 630 (Entra secundària de matèria-Títol uniforme), 730 (Entrada secundària-Títol uniforme), i 830 (Entrada secundària de col·lecció-Títol uniforme).

CODIS DE SUBCAMP

$a - Títol uniforme
La informació afegida entre parèntesis per fer un títol distintiu no va codificada en subcamps separats excepte en el cas de la data de signatura afegida a un títol uniforme d'un tractat (vegeu la descripció del subcamp $d).
630 07$aManuscrits de la mar Morta.$2lemac
730 0#$aNew York times.
130 0#$aSiège d'Orléans (Obra de teatre)
830 #0$aMarch of time.
130 0#$aBeowulf.
730 0#$a60 minutes (Programa de televisió)
830 #0$aResources information series.
830 #0$aImago (Col·lecció)
630 07$aFour seasons (Pel·lícula cinematogràfica : 1981)$2lemac
130 0#$aDialogue (Mont-real, Quebec : 1962).$lAnglès.
630 00$aInter-American Treaty of Reciprocal Assistance$d(1947)
[La data entre parèntesis de signatura d'un tractat va continguda en un subcamp $d.]
$d - Data de signatura d'un tractat
Data de signatura utilitzada en un títol uniforme per a un tractat o un altre acord intergovernamental.
730 02$aBonn Convention$d(1952).$f1980.
630 07$aTractat d'Utrecht$d(1713)$2lemac
$e - Terme de relació [630]
Designació d'una relació entre un títol uniforme i els materials descrits, per exemple, tema representat.
$f - Data d'una obra
Data de publicació usada en un camp de títol uniforme.
730 0#$aBíblia.$lLlatí.$sVulgata.$f1454?
130 0#$aTosefta.$lAnglès.$f1977.
La data afegida entre paréntesis per distinguir entre títols uniformes idèntics no va codificada en un subcamp separat.
130 0#$aKing Kong (1933)
130 0#$aKing Kong (1976)
$g - Informació miscel·lània
Element que no pot ser inclòs apropiadament en cap altre subcamp definit.
130 0#$aBíblia.$gManuscrits, Llatí.$pN.T.$pEvangelis (Lindisfarne gospels)
$h - Tipus de suport
Qualificador de tipus de suport usat en un camp de títol uniforme.
130 0#$aGone with the wind (Pel·lícula cinematogràfica).$hEnregistrament sonor.
$i - Informació de relació [730]
Designació d'una relació entre el recurs descrit en el camp 7XX i el recurs descrit en els camps 1XX/245 del registre. Pot ser una frase textual no controlada o un valor textual controlat a partir d'una llista de relacions entre recursos bibliogràfics.
$k - Subencapçalament de forma
Subencapçalament de forma usat en un camp de títol uniforme. Els subencapçalaments de forma usats amb els títols uniformes inclouen Manuscrits, Protocols, etc. i Seleccions.
130 0#$aBíblia.$pA.T.$pCinc rotlles.$lHebreu.$sBiblioteca apostolica vaticana.$kManuscrit.$nUrbaniti Hebraicus 1.$f1980.
130 0#$aConvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms$d(1950).$kProtocols, etc.,$d1963 set. 16.
130 0#$aPortrait and biographical album of Isabella County, Mich.$kSeleccions.
130 0#$aVedes.$pAtharvaveda.$lItalià i sànscrit.$kSeleccions.
$l - Llengua de l'obra
Nom de la llengua o llengües (o terme representatiu de la llengua, per exemple, Poliglota) usat en un camp de títol uniforme.
130 0#$aMil i una nits.$lCatalà.
130 0#$aParenostre.$lPoliglota.
730 02$aTractat de no-proliferació$d(1968).$lCastellà.$f1977.
$m - Repartiment d'execució (música)
Termes que designen el repartiment d'execució (música) utilitzat en un camp de títol uniforme. Si el títol uniforme inclou com a part del repartiment l'abreviació "acomp." o "sense acomp.", l'abreviació s'anota al subcamp $m. L'abreviació "sense acomp." s'anota al subcamp $a quan no hi ha una addició a la menció de repartiment. Quan una frase com "pianos (2)", "4 mans", etc., va a continuació d'un títol uniforme col·lectiu per a un repartiment d'execució específic, se l'inclou en el subcamp $a.
130 0#$aDuos,$mviolí, viola,$nop. 10.$nnúm. 3.
[Encapçalament de títol uniforme per a una obra d'autoria desconeguda.]
130 0#$aCançons, sense acomp.
$n - Número de part/secció d'una obra
Designació de número per a una part/secció d'una obra utilitzada en un camp de títol uniforme.
En els títols uniformes de música, els números de sèrie, d’opus i d’índex temàtic, o una data utilitzada per distingir una obra d'una altra, van continguts en un subcamp $n.
Les numeracions múltiples alternatives (sovint separades per una coma) van contingudes en un únic subcamp $n. Les numeracions múltiples que són jeràrquiques (sovint separades per un punt) van contingudes en ocurrències separades del subcamp $n.
$n - Número de part/secció d'una obra
Designació de número per a una part/secció d'una obra utilitzada juntament amb un títol en un camp de nom/títol.
En els títols uniformes de música, els números de sèrie, d’opus i d’índex temàtic, o una data utilitzada per distingir una obra d'una altra, van continguts en un subcamp $n.
Les numeracions múltiples alternatives (sovint separades per una coma) van contingudes en un únic subcamp $n. Les numeracions múltiples que són jeràrquiques (sovint separades per un punt) van contingudes en ocurrències separades del subcamp $n.
730 0#$aSouthern reporter.$nSecond series.
130 0#$aAnnale Universiteit van Stellenbosch.$nSerie A2,$pSöologie.
[La part/seccció està numerada i té nom.]
730 0#$aEconomics library selections.$nSeries I,$pNew books in economics.
$o - Menció d'arranjament (música)
L'abreviatura arr. és usada en un títol uniforme d'una obra en un camp de nom/títol.
730 02$aGod save the king;$oarr.$f1982.
$p - Nom de part/secció d'una obra
Designació de nom d'una part o secció d'una obra en un camp de nom/títol.
130 0#$aRecherches morales.$pDocuments.
130 0#$aStatistics of income.$pPartnership returns (1977)
130 0#$aStatistical bulletin (Bamako, Mali).$pSupplement.
730 02$aAmerican Convention on Human Rights$d(1969).$nPart 2,$pMeans of Protection.$lCastellà.$f1979.
La part amb nom que indica una subpart de la primera part/secció va continguda en un subcamp $p separat.
130 0#$aBíblia.$pN.T.$pFilipencs.$lAnglès.$sRevised Standard.$f1980.
130 0#$aBíblia.$pN.T.$pCorintis, 1a.$lCastellà.
$r - Tonalitat (música)
Menció de la tonalitat en que està escrita la música, usada en un camp de títol uniforme.
130 0#$aConcerts,$mviolí, orquestra de corda,$rre major.
$s - Versió
Informació sobre la versió, l'edició, etc. usada en un camp de títol uniforme.
730 0#$aBíblia.$pN.T.$pLluc.$lGrec.$sCodex Sinaiticus.
$t - Títol de l'obra
Títol de la portada d'una obra. El subcamp $t és poc probable que sigui utilitzat en un camp X30.
$v - Designació de volum/designació de seqüència [830]
Número de volum o una altra designació seqüencial utilitzada en una entrada secundària de col·lecció en el camp 830..
830 #0$aSerie Mariano Azvela ;$v2.
$v - Subdivisió de forma [630]
Subdivisió de forma que designa una classe o un gènere de material específics tal com es defineixen en el tesaurus emprat. El subcamp $v és apropiat només quan una subdivisió de forma de matèria s'afegeix a un nom personal o de família per formar un encapçalament de matèria compost. El subcamp $v s'utilitza per a termes de forma quan actuen tal com s'ha indicat anteriorment. El subcamp $x pot ser utilitzat si els termes actuen com a subdivisions generals. Una subdivisió de forma en un subcamp $v és generalment l'últim subcamp del camp. El subcamp pot ser repetit si s'utilitza més d'una subdivisió de forma.
630 00$aNew York times$vIndexes.
630 00$aTriple Alliance, 1882$vCaricatures and cartoons.
$w - Número de control del registre bibliogràfic [830]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$x - ISSN (International Standard Serial Number) [730/830]
ISSN per a una publicació en sèrie donat en la part del títol uniforme. L'ISSN és un element assignat per agència. Els ISSN són assignats a les publicacions en sèrie pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network.
$x - Subdivisió general [630]
Subdivisió de matèria que no és apropiada per ser continguda en el subcamp $v (Subdivisió de forma), el subcamp $y (Subdivisió cronològica), o en el subcamp $z (Subdivisió geogràfica). El subcamp $x és apropiat només quan una subdivisió general temàtica s'afegeix a un títol uniforme.
630 07$aBeowulf$xLlengua$xGlossaris, etc.$2lemac
630 07$aTalmud$xTeologia.$2lemac
$y - Subdivisió cronològica [630]
Subdivisió de matèria que representa un període de temps. El subcamp $y és apropiat només quan una subdivisió de matèria cronològica és afegida a un títol uniforme.
630 07$aAlcorà$xCrítica, interpretació, etc.$xHistòria$yS. XIX.$2lemac
630 00$aBerliner Revue$xHistòria$yS. XX.
$y - Provinença de les dades [830]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$z - Subdivisió geogràfica [630]
Apropiada només quan una subdivisió de matèria geogràfica és afegida a un títol uniforme.
630 07$aBíblia$zAlemanya.$2lemac
630 07$aBíblia$xEnsenyament$zAlemanya$xHistòria$yS. XX.$2lemac
$0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO)
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$2 - Font de l'encapçalament o del terme
Codi MARC que identifica la llista font d'on s'obté l'encapçalament que ha estat assignat. Per als camps de nom o nom-títol 130, 730 i 830, el codi s'obté de: Name and Title Authority Source Codes. Per al camp 630, el subcamp $2 s'utilitza només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2), i conté un codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
130 0#$aKing Kong (Motion picture : 1976)$2naf
$2 - Font de l'encapçalament o del terme [630]
Codi MARC que identifica la font de la llista on apareix l'encapçalament que ha estat assignat en un camp d'entrada secundària de matèria 630. S'utilitza només quan el segon indicador conté el valor 7 (Font especificada en el subcamp $2). Codi de: Subject Heading and Term Source Codes.
$3 - Materials especificats [630/730/830]
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
830 #0$31980:$aDHEW publication,$x0090-0206.
$4 - Codi de relació [630/730]
Codi o URI que especifica la relació entre l'entitat descrita en el registre i l'entitat referenciada en el camp. Es pot utilitzar més d'un codi de relació o URI quan l'entitat té més d'una relació. Una font de codis de relació és: MARC Code Lists for Relators.
730 0#0$iAdaptació cinematogràfica de (obra):$4http://rdaregistry.info/Elements/w/P10129$aBeowulf.
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [730/830]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp en l'Apèndix A: Subcamps de control.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Subcamp de control [830]
Fins a dos caràcters (designats 0 i 1) que indiquen característiques especials de l'entrada d'enllaç. Com que les definicions dels codis del subcamp $7 depenen de la posició en què apareixen, la codificació de qualsevol posició obliga a que cada posició precedent contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions successives no cal utilitzar-les.
/0 - Tipus de registre
Codi que indica el tipus de registre del document relacionat. El codi és el mateix que el de la Capçalera/06 (Tipus de registre) del registre del document relacionat.
a Material textual
c Música notada
d Música notada manuscrita
e Material cartogràfic
f Material cartogràfic manuscrit
g Material projectable
i Enregistrament sonor no musical
j Enregistrament sonor musical
k Material gràfic bidimensional no projectable
m Fitxer informàtic
o Document compost
p Material mixt
r Artefacte tridimensional o objecte natural
t Material textual manuscrit
/1 - Nivell bibliogràfic
Codi que indica el nivell bibliogràfic del document relacionat. El codi és el mateix que el de la Capçalera/07 (Nivell bibliogràfic) del registre del document relacionat.
a Part component monogràfica
b Part component seriada
c Recull
d Subunitat
i Recurs integrant
m Monografia/document
s Publicació en sèrie
$7 - Provinença de les dades [130/630/730]
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Encapçalaments ambigus - Vegeu l'Apèndix E: Encapçalaments ambigus.
Puntuació - La puntuació dels subelements d'un encapçalament generalment ve dictada per les regles de catalogació descriptiva o del sistema d'encapçalaments de matèria/tesaurus. Aquestes convencions d'entrada aclareixen les pràctiques de puntuació MARC. Els camps 130, 630, 730, i 830 acaben en un signe de puntuació o en un parèntesi final. Si els subcamps finals són els subcamps $0, $2, $3, $4, o $5, el signe de puntuació o parèntesi de tancament han de precedir aquests subcamps.
130 0#$aDeu manaments.$lAnglès i hebreu.$2lemac
730 02$aGod save the king;$oarr.$f1982.
630 00$aTalmud$vGlossaries, vocabularies, etc.$5ICU
830 #0$aPublicación miscelánea (Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture) ;$vno. 391.
130 0#$aBíblia.$lAnglès.$sRevised Standard.$f1961?
El signe de puntuació es col·loca a l'interior de les cometes.
830 #0$aPublicaciones del Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires "Ricardo Leven."$nIII,$pDocumentos del archivo.
Un encapçalament de títol iniforme seguit d'una subdivisió de matèries no acaba en cap signe de puntuació a no ser que el títol acabi en una abreviació o una inicial.
630 00$aUnited Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods$d(1980)$vCongresses.
630 07$aBook of Mormon$xArqueologia.$2lemac
630 07$aBíblia.$pN.T.$xCrítica, interpretació, etc.$2lemac
Espaiament - No es deixen espais entre les inicials.
830 #0$aSpecial publication of the IEEE Power Engineering Society ;$vno. 19.
130 0#$aBíblia.$pN.T.$pMateu.
Es deixa un espai entre les inicials d'una abreviatura quan consisteix en més d'una sola lletra.
830 #0$aMineral resources series (Morgantown, W. Va.) ;$vMRS-7B.
Articles inicials - Els articles inicials (per exemple, The), que apareixen al començament dels camps d'encapçalament de títol uniforme, generalment s'ometen en la majoria de les llengües (excepte quan la intenció és alfabetitzar per l'article).
730 0#$aLos Angeles times.
Els signes diacrítics i/o els caràcters especials que apareixen al començament del camp es conserven. Cal assenyalar que aquests caràcters generalment s'ignoren amb finalitats d'ordenació i alfabetització.

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Primer indicador - Caràcters ignorats en la intercalació [130/630/730]
# - Sense definir [OBSOLET, 1979]
# - Caràcters ignorats en la intercalació no especificats [OBSOLET, 1980]

Segon indicador - Relació entrada principal/matèria [130] [LL,MU, PS] [OBSOLET, 1990]
    Els valors eren 0 (Relació entrada principal/matèria irrellevant), 1 (Entrada principal és de matèria).

Segon indicador - Tipus d'entrada secundària [730]
0 - Entrada alternativa (LL, MA, FI, MP, MU, PS) [OBSOLET, 1993]
1 - Entrada secundària (LL, MA, FI, MP, MU, PS) [OBSOLET, 1993]
1 - Imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]
3 - No imprès en fitxa (MV) [OBSOLET, 1993]

$d - Data de signatura d'un tractat [NOU, 1980]
$e - Terme de relació [NOU, 2005]
$g - Informació miscel·lània [CANVIAT, 2014]
    El 2014, el subcamp $g es va fer repetible.
$n - Número de part/secció d'una obra [NOU, 1979]
$p - Part [REDEFINIT, 1979]
    El 1979, el subcamp $n va ser definit per als números de part/seccions i el subcamp $p (Part) va ser redefinit per incloure-hi només els noms de part/seccions. Abans del canvi, ambdós el número i el nom de la part anaven continguts en un sol subcamp $p.
$s - Versió [CANVIAT, 2017]
    El subcamp $s es va fer repetible.
$w - Número de control del registre bibliogràfic [NOU, 2007]
$x - ISSN (International Standard Serial Number) [830] [NOU, 2008]
$y - Provinença de les dades [830] [NOU, 2022]
$0 - Número de control del registre d'autoritat [NOU, 2007]
$1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) [NOU, 2017]
$2 - Font de l'encapçalament o del terme) [130,/730/830] [NOU, 2019]
    El subcamp $2 havia estat definit prèviament només en el camp 630.
$3 - Materials especificats [830] [NOU, 2008]
$4 - Codi de relació [NOU, 2005]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
    El subcamp $4 va ser redenominat i redescrit per pemetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i no MARC.
$4 - Codi de relació [730] [NOU, 2018]
$5 - Institució a la qual s'aplica el camp [830] [NOU, 2010]
$7 - Subcamp de control [830] [NOU, 2013]
$7 - Provinença de les dades [130/630/730] [NOU, 2022]

(21/09/2022) snb@bnc.cat