Top menu

You are at: Home / BC Blog


Right menu

Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

TagsBC Blog

XV_A_24_01

BAUDRAND, Michel Antoine. La Principauté de Catalogne et Le Comté de Roussillon / suivant les nouvelles observations par les sieur abbé Baudrand, dediez a monseigneur le marechal duc de Noailles, pair de France, chevalier des ordres du roy, premier capitaine de ses gardes, gouverneur du Roussillon, etc. Par son tres humble serviteur I.B. Nolin, geographe ord. du roy ; dressé sur les memoires de monseigr. le marechal duc de Noaïlles ; P. Le Pautre inv. ; gravé par C. Roussel. A Paris : chez I. B. Nolin geographe ordinaire du roy, surle Quay de l’Horloge du Palais à l’Enseigne de la place des Victoires vers le Pont Neuf..., 1703. 1 mapa : col. ; 59 x 85 cm    

Aquest mapa del principat de Catalunya forma part del fons de la Biblioteca de Catalunya, amb la particularitat que fins ara només se’n conservava la part dreta corresponent a l’est del territori català i que es va mostrar darrerament a l’exposició “Les Fronteres de Catalunya. Segles XVII i XVIII” a la Biblioteca. Gràcies a la informació del professor Agustín Hernando de la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona, es va adquirir la part esquerra corresponent a l’oest del territori català, a la casa de subhastes alemanya Reiss & Sohn, i d’aquesta manera la biblioteca ja disposa de l’exemplar complet.

UG-A-18

Els segles XVII i XVIII no hi havia molta producció cartogràfica a Catalunya. L’escola francesa de cartografia comença a la segona meitat del segle XVIII, coincidint amb el predomini de França com a potència europea, i es va perllongar fins a finals del segle. Entre 1650 i 1800 es produeixen importants canvis i descobriments en el món de la ciència, en el sentit modern de la paraula, i es pot parlar de reforma cartogràfica amb la invenció de nous instruments i noves metodologies. Els mapes francesos d’aquest període, com aquest de Michel Antoine Baudrand, són brillants de disseny i clars de presentació.

El panorama històrico-polític de Catalunya a la segona meitat del segle XVII i primers anys del segle XVIII el determina la seva condició d’escenari freqüent de guerres entre les monarquies francesa i hispànica. El territori de Catalunya és successivament ocupat per uns o altres exèrcits seguint l’evolució dels fets bèl·lics. Tot això justificava clarament la necessitat de disposar d’una cartografia adequada, per poder disposar la col·locació de les tropes, assenyalar fortificacions, rutes, etc. Aquest mapa de Baudrand n’és un clar exemple, i fou publicat el 1695 en primera edició, dues edicions el 1697, el 1703 (l’edició que tenim a la biblioteca) i l’edició de 1762.

Els plànols de les places fortes de Barcelona, Roses, Palamós, Castellfollit de la Roca, Tarragona, Lleida, Tortosa, Hostalric, Girona, Cotlliure, Mont-Lluís i Perpinyà amb els perfils de les fortificacions i la seva àrea influència, atorguen un valor afegit al mapa.

Parlem dels autors:

L’autor d’aquest mapa, Michel Antoine Baudrand, (1633-1700), historiador i geògraf francès, que ocupà el càrrec de secretari del cardenal Barberini, fou un reconegut autor d’obres de contingut geogràfic: el Dictionaire géographique et historique, de 1705, revisat per Dom Gelé; i de l’Atlas d’Espagne et de Portugal, que signà juntament amb Jean Nicolas de Tralage, 1762. La seva participació en aquest mapa de Catalunya fou probablement l’autoria geogràfica.  

El mapa estava dedicat al duc de Noailles (1650-1708), aristòcrata i militar al servei de Lluís XIV de França. Adrien-Maurice de Noailles (París 1678-1766) fou el tercer duc d’aquesta dinastia. Lluità a Catalunya des del 1694 com assistent del seu pare, només tenia 14 anys i ja participà a la batalla del Ter i a l’ocupació de Girona (1694), i als setges de Palamós (1695) i Barcelona (1697). En retirar-se el seu pare, ell continuà les incursions per Catalunya. Participà al setge de Barcelona de 1705, en plena Guerra de Successió i també a la campanya de la Cerdanya. La concepció estètica del mapa, amb un seguit de places fortes de Catalunya, posa de manifest el seu principal propòsit de destacar aspectes militars de les campanyes mantingudes a Catalunya pel mariscal duc de Noailles.

J. Baptiste Nolin (1657-1725) era geògraf, editor i gravador. L’any 1701 fou nomenat geògraf del rei. Fou l’editor d’aquest mapa de Catalunya, en la seva quarta edició. Les tres primeres i la quarta foren publicades en altres tallers.

Pierre Le Pautre (París 1659-1744) era gravador i escultor. La seva participació en el mapa podria haver estat com a dibuixant  o únicament de la cartel·la.

 

Concepció Isern

Unitat Gràfica

Existeix força documentació sobre les corts catalanes des del s. XIII fins als inicis del s. XVIII, i sobre els textos legals (capítols, constitucions, etc.) que s’aprovaven. Però el manuscrit que avui presentem exposa una visió diferent de les corts catalanes que es van celebrar entre els anys 1701 i 1702: és l’òptica de la institució que les va acollir i les va organitzar logísticament, la de l’antic Convent de Sant Francesc de Barcelona.

L’apunt  pretén tan sols oferir  unes pinzellades del contingut del document i donar-lo a conèixer com a un possible recurs per a la recerca històrica i historiogràfica.

El text de la pàgina de títol és el següent:

Llibre de las Corts se tingueran en lo Real Monastir y Conuent de Sant Francesch de Barcelona conuocadas per orda del senyor rey don Falip 4. de Arago y V. de Castilla desendent de Fransa  : començadas als ultims del any 1701 y closas al principi del any 1702 esent guardia lo molt reverent pare fra Joseph Rafols, lector jubilat : escrit diada per diada y cada dia lo que se feu tocant al que los religiosos veien y no mes / escrit per mans del pare fra Francisco Rius segrista de sagraments del Real Monestir y Conuent ... [Barcelona, 1701-1702]. [88] f. ; 25 cm

Pàgina de títol

Pàgina de títol

Full 2

F. [2]

La celebració de les corts de 1701-1702 va ser excepcional perquè feia un segle que no se’n convocaven; les anteriors havien estat el 1599. Van ser les primeres i últimes convocades pel recentment coronat rei Felip V de Castella i IV d’Aragó. Es van iniciar el 12 d’octubre de 1701 i es van cloure el 14 de gener de 1702, si bé l’enrenou es va allargar molt més temps, com explica el manuscrit de Ripoll.

S’hi van tractar temes polèmics com l’allotjament de tropes, les contribucions a l’exèrcit, els processos insaculatoris a la Diputació i al Consell de Cent, etc. , a bastament tractats en la bibliografia.

Se celebraren en el convent de Sant Francesc de Barcelona, fora muralles, que ocupava part de la façana marítima de la ciutat, des de la Rambla fins al lloc on actualment hi ha la plaça del Duc de Medinaceli. Hi va ser entre 1240 i 1835, quan fou desamortitzat, i enderrocat el 1837.

L'absis de l'església del Convent de Sant Francesc

L'absis de l'església del Convent de Sant Francesc (Gravat de J. Vehil publicat al llibre Las casas de religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX. 1906. Gaietà Barraquer)

El dietari, que comença el 10 d’agost de 1701 amb els preàmbuls de les corts i s’acaba el Nadal de 1702, gairebé un any després que finalitzessin, explica de la mà de fra Francesc Rius els preparatius, la celebració i la clausura d’un esdeveniment que, per la seva magnitud –durada, assistents, despeses, etc.-, no té equivalent en els temps actuals i posa de manifest l’enorme trasbals que representà per la vida conventual i per la ciutat. La responsabilitat de l’organització i la logística recaigué sobre el pare guardià, l’encarregat de l’administració del convent. 

El dietari és un relat continu, sense apartats, rúbriques ni encapçalaments, i el llenguatge és popular. El seu contingut és el següent:

f. [1]: pàgina de títol

f. [2]-[3]: converses i contactes entre membres del consistori de la Diputació del General i del Convent de Sant Francesc i i els superiors de l’orde previs a la celebració

f. [3]-[13]: canvis que es van haver de dur a terme al convent i preparació i assajos de les cerimònies

f. [14]-[20]: arribada dels reis a Barcelona

f. [21]-[44]: dietari de la celebració de les corts, des de l’inici el 12 d’octubre de 1701 a la clausura, el 14 de gener de 1702; enumeració de les juntes de braços i els seus horaris

f. [44]-[53]: el text continua fins al Nadal del 1702, explicant el retorn a la normalitat del convent.

f. [54]-[88]: fulls en blanc; sembla que el dietari queda inacabat

En el decurs del relat, l’autor facilita gran quantitat d’informació i dades curioses, molt il·lustradores de la societat i costums de l’època. A continuació s’exposa, seguint la cronologia del dietari,  una mostra de temes i afers que van sorgint i s’il·lustra amb la transcripció d’alguns passatges.

protocol de les cerimònies

“Seguit entraran los Bras Real y se posaran en lo devant y mit dels dos brasos Eclesiastich y Militar, en sos banchs llisos, ab sos matalasets [...]. Lo qual Bras Real consistex sindichs de diferens ciutats del Principat, de vagaries, vilas y de altras negosis del Principat [...]” (f. [12] r.)

“Lo dia 30 de satembre 1701, en divendras, entra lo Sr. Rei en Barselona, sens entrada ab un cotxo tapat ab sis mulas [...]. Ana primerament a ferli enbaxada [...] la Universitat ab tots los colegis, doctors de lleis, doctors en medicina, doctors en teologia y doctors en filosofia.  [...] Dempues [...] arriba a ferli la anbaxada lo Sr. Bisba de Barselona ab lo Capitol de la Catedral [...]. Dempues en la Creu Coberta, arriba la fidelisima Ciutat de Barcelona[...]” (f. [14] r.)

estructura i parts del convent

“Seguit, tots en sambla, miraren la isglesia, capitol, claustret, capella del claustret, refato, de profundis, aula, claustro segon, cor de dalt, selda del Provincial, llibreria. [...] Y arreonant, uns ab altras y discorrent lo que se havia de fer, que astigueran dos oras y sempra lo P. Guardia, ab gran galanteria y consedia tot quant se demanava” (f.  [2] v.)

oficis que intervingueren en la posada a punt del convent

“Lo dia 21 de agost 1701, don Francisco Mari, majordom major de la Diputasio, demana selda per ell, per lo mestra de casas y per lo mestra foster, tots officials de la Diputasio.” (f. [3])

“Lo dia 14, 14, 16, 17, 18 , 19 se treballa en St. Francesch de Barcelona per ditas Cors [...], los fustes en diferens cosas, los sastres en cuir, los cordellats per lo solio y los pintos per lo Arch triumfant” (f. [13] r.)

materials emprats

“Den der dia 21 agost 1701 fins lo dia 28 de dit, aportaren per ditas Cors en nostro convent, molta fusta, rejolas, cals, guix, paper blanch, tinta, tinters, plumas y molts altras recaptos.” (f. [3])

“Quant dit Sr. Bisba de Vich vingue en dit nostre convent feu portar algunas carretadas de palla y de llenya pero en lo temps estigue en casa gasta molt mes de palla y llenya que no porta [...]”  ( f. [45] v.)

preparació d’uns urinaris

“Nota que per ditas Cors se feren uns pixadors per cada canto der segon clastro y altros pars de uns anvans y una portadora de fusta coberta de dalt ab uns tres o quatre forats per caurer abax los orins.”  (f. [7] r.)

adaptació de l’església  per a la celebració de les Corts

“Dia 28 agost 1701 – alas 6 de la tarda vingue don Francisco Mari, mestra de casas y mestra foster [...] se conferiren ab lo P. Guardia [...] i li proposaren [...] se avia de fer en nostra iglesia, en lo presbiteri de l’altar major, un trono, o, solio y un gran catafal, per donar lloch y puesto als brasos avian alli de asistir [...] y se avia de retirar lo cor de fusta de bax la isglesia”  (f. [9]v.)

preparació de la rebuda dels reis  i assistents

“Vingut lo Sr. Rei dins Barselona, la ciutat de Barselona, per son aposentador a fet fer per lo rodedor de las casas del Palasio del Sr. Rei, vuyt sens llits, per los de la familia del Sr. Rei” (f. [16] r.)

“En la dita entrada puplica del Rey, per tots quans carres passa, per orde de la ciutat se limpiaran be, se posa adornos tant de una part com de altra, que aparexia tot era un paradis [...] se feren adobar los camins dende Lleida a Barselona y los poplos y vilas gastaran mols milanars per adobar dits camins.”  [...] “Per dita vinguda del Rei vingue en esta ciutat de Barselona la maitat de las parsonas del Principat de Catalunya y gastavan ab tots grans milanars de ducats, que tot Barselona era ple y mols sen avian de tornar per no trobar posada, ni en parens, ni amichs, ni ostals, que aseguran mols que lo Principat de Catalunya avia gastat entra uns y altros de deu a dotsa milions.”  (f. [19] v.)

horaris de les juntes de braços

“Als 9 novembre 1701 los 3 brasos y dames se son ajuntats al mati de 7 a 12 y a la tarda de 3 a 10. Dit dia anviat lo Sr. Rey un recado als 3 brasos anvertinlos firmaria totas las Constitucions y estiguesen alegres y aconsolats”  (f.  [35] r.)

“Al 14 janer 1702 [...] lo senyor Rey a closas y firmadas las Cors en est Real Convent y monestir de Sant Francesch de Barselona, ab lo tenor anire dient com y de que manera dit dia los 3 brasos se son ajuntat y de mes al mati de 7 a 12 y a la tarda de 2 fins a las 3”  (f. [38] v.)

nomenament de marquesos

“Los marquesos feu lo Sr. Rey lo dia clogue las Cors foran 9 y son don Joseph de Pinos, don Joseph de Agullo, don Joseph Meca, governador de Catalunya, don Carlos de Llupia, don Pedro Samanat, don Bernat Aimerich, don Pedro Bac y don Geroni de Rocaberti; dels dits no volgue ser marques don Pedro Samanat y lo Rey per dit feu marques a don Pedro Ribas”  (f. [44] v.)

retorn a la vida conventual

“Lo dia 15 janer 1702 no a comparagut ningu de las Cors, que aparexia astava dit Convent a la groria del cel, pues hi havia una quiatut, que no se com explicaro. Sols lo delegat de la Diputasio, ab sos criats y ajudans vingue a traurer cosas de sa selda”  (f. [44] r.)

“Y lo dia 22 janer 1702 en lo dinar se a comensat de manjar a dit rafato que aparexia als dits religiosos estavan en dit rafato, en lo mig del sel”   (f. [45] r.)

aprofitament dels materials

“Als 17 de janer 1702 los de la Diputasio an tret las argollas de ferro de posar las llantias, se an donadas al cuiner per fer unas graellas”  (f. [44] v.)

“[...] respongue dit foster en nom dels Srs. Diputats que la desferra era de la Diputasio [...] aque respongue lo P. Guardia que la desferra era del Convent, que los 3 brasos o avian concedit”   (f.  [47] r.)

restabliment de la distribució original de les estances del convent

“Dit dia y 18, 19, 20, 21 y 22 de janer 1702, los fuster y mestra de casas de la Diputasio an acomodat lo rafato del matex modo estaua antes de las Cors, aspatllant lo enva den del rafato al de profundis, lo enva den del rafato al rebostet del rafato, lo anva den del refeto al partidor” (f. [45] r.)

disputes entre la Diputació del General amb el convent per no complir els compromisos

“Los Srs. Diputats avian faltat en la paraula avian donada al P. Guardia de fer tornar lo cor a son lloch, espatllar los vuyt aposentos del claustre y fer adobar las tauladas”  (f. [46] r.)

“Y lo dia 13 mars 1702 lo Consistori de la Diputasio envia un recado al P. Guardia per lo fuster de la Diputasio dient ab quina llisensia avia tornat lo cor en son lloch y feia espatllar los aposentos del clastro. Aque respongue lo P. Guardia [...] que ab sa llisensia, com a guardia y amo de casa o avia fet fer [...] y que lo cor se avida de manaster prest per lo dijous y divendres sanct.”   (f.  [47] r.)

celebracions posteriors a les corts

Als 5 fabrer [...] feu fer clos lo Sr. Rey deuant Palasio ab 3 coplas de musica y menistrils, alli dansaran en abundansia de mascaras y duraran ditas mascaras tot lo Carnestoltas.”  (f. [45] v.)

El ms. LXXVII, integrat recentment al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya juntament amb altres manuscrits dels s. XVIII i XIX de la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll, es troba des d’aquest moment a l’abast dels investigadors i constitueix una nova font d’informació per a l’estudi de la nostra història i, en particular, de la repercussió que tenien els esdeveniments polítics en la societat de l’època.

 

Núria Fullà
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni bibliogràfic de Catalunya 

En el decurs de la catalogació de fons bibliogràfics patrimonials solen produir-se sorpreses de tota mena. La majoria, es resolen amb una comprovació rutinària; altres, requereixen la consulta d’exemplars similars; i després, hi ha casos misteriosos que esdevenen tot un repte. Aquesta és la història d’un d’aquests misteris. A l’hivern de 2015 es detectà un registre bibliogràfic amb informacions contradictòries i possibles errors. Sota l’aparença d’un llibre religiós del segle XX, es descobrí un tresor que podia ser un incunable. El document, de gran bellesa però molt incomplet, semblava ser un llibre d’hores. La inexactitud al registre bibliogràfic de les dades més elementals (títol, autoria o peu d’impremta) es devia a l’absència de portada i colofó, així com a la falta de nombrosos quaderns del corpus documental. La revisió catalogràfica, i sobretot la identificació del document, anticipaven una investigació molt complicada atès el seu estat i la falta d’informació bibliogràfica.

La fase prèvia a la identificació passava per definir exactament quin era l’estat ideal de l’obra. Calia esbrinar el nombre total de quaderns per tal de poder comparar-lo amb edicions similars. No fou una tasca fàcil. L’exemplar de la Biblioteca només compta amb dos quaderns quantificables i sencers, amb l’afegit que en aquest tipus d’obres només s’identificava el 1r full dels quaderns. Per foliar amb coneixement, s’analitzaren les seqüències litúrgiques de les hores majors (matines, laudes, vespres, completes) i menors (terça, sexta i nona) amb l’objectiu d’analitzar els buits existents. Així i tot, no fou possible establir una seriació lògica de les signatures ni de la foliació. A pesar de les dificultats i dels dubtes, existien algunes dades segures i objectivables (com la de les línies per caixa de text) que ajudaren a acotar l’any d’edició. La fortuna féu que no existissin moltes edicions de 27 línies, així que la forquilla es va reduir al període comprès entre 1498 i 1502.

El cercle s’anà estrenyent, però encara calia afinar l’any d’edició i esclarir l’impressor i l’artista col·laborador. Es consultaren edicions digitalitzades d’arreu del món per identificar l’artista o gravador i, fins i tot, es buscà en el text alguna invocació a algun sant, que permetés identificar a qui estava dedicat el llibre d’hores o a quina litúrgia pertanyia (Roma, París, etc.). Aquesta no era una cerca menor, ja que, per exemple, la majoria de llibres d’hores d’ús parisenc d’aquella època es dedicaven a santa Genoveva (sainte Geneviève).

Malgrat totes les investigacions, l’obra no ha estat identificada al 100%. La consulta d’edicions molt similars[1], com les referenciades a Lacombe[2] amb els números 109 i 113, o la cerca al Gesamtkatalog[3], que indica detalls tan importants com els reclams a la fi dels quaderns o les primeres frases d’algunes pregàries, ha permès afinar l’any d’edició entre 1501 i 1502. La identificació, tanmateix, s’allargà algunes setmanes fins que es considerà que el document -amb tota probabilitat- és un llibre d’hores segons el ritus romà, imprès als voltants de 1501 i que l’autor dels gravats era el famós artista Philippe Pigouchet.

L’obra

El llibre d’hores Res 358-12º és una joia bibliogràfica i artística. Les Ces Presentes heures a lusaige de Romme foren impreses sobre vitel·la als tallers parisencs de Simon Vostre vers 1501 amb l’extraordinària col·laboració de l’artista Philippe Pigouchet, segons Renouvier[4]. Pigouchet destacà al seu temps per l’extraordinària bellesa i execució dels seus gravats sobre planxa metàl·lica mitjançant la tècnica criblé, que ell mateix introduí.

L’ús de la criblé consistia a efectuar una sèrie de petits punts sobre planxes de metall tou (una amalgama de coure i estany) amb l’objectiu que les figures o els paisatges inserits assolissin un major relleu i vivacitat. El conjunt gràfic del llibre s’organitza en dues parts. Una de major rellevància, i a làmina sencera, conté les representacions de l'home anatòmic, el martiri de sant Joan evangelista, el petó de Judes, l'Anunciació, la Visitació, Pentecosta, el calvari de Jesucrist, la Nativitat o l'adoració dels Mags d'Orient, entre altres episodis de la vida i passió de Jesucrist. La sèrie gràfica menor està formada per orles d’una finor i bellesa exquisides amb escenes de les sibil·les, les virtuts, la dansa de la mort, personatges grotescos i altres representacions de la vida quotidiana com la caça o la música.

Detall de la Sibil·la cumana policromada en daurats i tons vermells. Observi’s també la riquesa cromàtica de la part inferior de l’orla on apareix un personatge grotesc. (recto del f. ms. 24)

Detall de la Sibil·la cumana policromada en daurats i tons vermells. Observi’s també la riquesa cromàtica de la part inferior de l’orla on apareix un personatge grotesc. (recto del f. ms. 24)

 

Detall de l’orla vertical del verso del f. número 16 amb motius al·legòrics on es reconeix un amoret amb una guitarra.

Detall de l’orla vertical del verso del f. número 16 amb motius al·legòrics on es reconeix un amoret amb una guitarra

 

En el cas d’aquest exemplar, un gran nombre d’orles foren acolorides a posteriori. Algunes presenten una coloració monocroma en vermell, verd o tons liliacis provocant que els detalls dels gravats es desdibuixin. La majoria, no obstant, presenten una policromia perfectament treballada, on es detecten traços perfilats en daurat que sublimen la bellesa de l’escena, com és el cas del recto del 1r full del quadern d, foliat en llapis amb el número 5.

3

Detall de l’orla inferior amb l’escena policromada de l’oració de Jesús als horts de Getsemaní (verso del f. signatura d1)

El llibre d’hores està imprès en lletra gòtica, a 27 línies, i amb les inicials miniades en blau, vermell i daurat. És curiós destacar que en algunes pàgines es poden observar les línies o pautes d’escriptura à la manière ancienne pròpies del llibre manuscrit, així com l’ús d’abreviatures. 

Detall de l’orla inferior amb motius grotescos on es poden copsar els efectes de la tècnica del criblé.  Noti’s també les caplletres miniades de les caplletres i les restes de les pautes de text. (recto del f. ms. 18)

Detall de l’orla inferior amb motius grotescos on es poden copsar els efectes de la tècnica del criblé. Noti’s també les caplletres miniades de les caplletres i les restes de les pautes de text. (recto del f. ms. 18)

Philippe Pigouchet ha generat sempre admiració entre bibliòfils, llibreters i historiadors de l’art. Gran part de l’interès respon, evidentment, a factors crematístics. Però un dels valors més transcendents del seu treball és la capacitat que té per transportar el lector vers un món pretèrit a través dels seus gravats. Pigouchet s’allunya, alguns moments, del món palatí per abocar-nos (literalment) a la finestra de la vida quotidiana on la música, el pasturatge o la caça prenen una dimensió nova i, segurament, desconeguda per nosaltres.

Orla horitzontal inferior amb escena de la sega (recto del f. Ms. 17)

Orla horitzontal inferior amb escena de la sega (recto del f. Ms. 17)

 

Orla vertical amb escena de música (verso del f. Ms. 17)

Orla vertical amb escena de música (verso del f. Ms. 17)

 

 

Orla vertical amb escena pastoral (recto del f. Ms. 17)

Orla vertical amb escena pastoral (recto del f. Ms. 17)

 

L’enquadernació, signada “Alf. Ballmüller” a la part inferior del contraplà posterior, està realitzada en pergamí a la romana amb tancadors de pergamí. L’exemplar fou adquirit al Sr. Alexandre de Riquer el 14 d’abril de 1924.

8

Detall de l’enquadernació

 

Ces presentes heures a lusaige de Romme ... [París: Philippe Pigouchet & Simon Vostre... ca. 1501?]. [192] p., 12º (18 cm).

Versió digital. http://mdc.cbuc.cat/cdm/ref/collection/llibimps16/id/78433

TOP: Res. 538 12º 

Xavier Gonzàlez Cuadra
Reserva impresa i Col·leccions especials 

 

[1] La societat Vostre & Pigouchet féu en 18 anys més de 180 edicions de llibres d’hores.

[2] Lacombe, Paul (1907). Livres d’heures imprimés au XVe et au XVIe siècle conservés dans les bibliothèques publiques de Paris. Paris: Imp. Nationale.

[3] Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Consulta digital. http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/

[4] Renouvier, Jules (1862). Des gravures sur bois dans les livres de Simon Vostre, libraire d’Heures. Paris: Aubry.

Per a un escriptor tenir a les mans el seu primer llibre imprès ha de ser un goig, sens dubte; però el primer de Maragall, a més, té una història ben emotiva.

Maragall ja havia publicat alguns poemes en diverses revistes de l’època, especialment a Ilustració Catalana, entre els quals, el 30 d’abril del 1888, el seu primer poema important, «L'oda infinita», una obra que conté la seva teoria poètica.

L’estiu d’aquell mateix any va a passar uns dies a Puigcerdà amb els pares i les germanes i coneix Clara Noble, amb qui es casarà el 27 de desembre del 1891 a l’església de Santa Anna de Barcelona.

El matí del casament, rep a casa una caixa amb 100 exemplars del que esdevindrà la seva primera obra impresa. En una carta al seu íntim amic Anton Roura, del 5 de febrer del 1892, ho explica:

«...també t’envio un llibret que et sorprendrà com me va sorprendre a mi. En Pep Soler ja de temps m’anava sostraient composicions publicades i no publicades a pretext d’ensenyar-les an en Sardà, a l’Yxart, a l’Oller, dient-me que els agradaven molt. Lo cas fou que el dematí del dia que m’havia de casar rebo a casa una caixa amb cent exemplars impresos, numerats, de poesies meves i traduccions de Goethe (...) No et puc explicar lo molt que això em va commoure...».

Primeres dues pàgines de la Carta de Joan Maragall a Anton Roura, del 5 de febrer de 1892 (mrgll-Mss. 6-54-5)

Primeres dues pàgines de la Carta de Joan Maragall a Anton Roura, del 5 de febrer de 1892 (mrgll-Mss. 6-54-5)

El «llibret» es titula Poesias, el va editar a Barcelona La Ilustració Catalana i el va imprimir Fidel Giró. Es tracta d’una edició limitada de cent exemplars que li van regalar els seus amics Enric Buxaderas, Jeroni Buxareu, Emili Clausolles, Joan Gubern, Francesc Matheu, Narcís Oller, Josep Ribas, Anton Romaní, Víctor Sanpere, Joan Sardà, Josep Soler, Josep Ventayol i Josep Yxart.

A la biblioteca es conserven quatre exemplars d’aquesta obra. El primer pertany al fons Joan Salvat, és l'exemplar 17/100 i té una anotació manuscrita del seu propietari al vers del full de guarda: «Relíquia maragalliana. 1a ed. del primer llibre de versos de l'autor. Molt rar!». Aquest exemplar s'ha digitalitzat i es pot consultar a la col·leció de lliure accés Llibres impresos. S. XIX-XX de la Biblioteca de Catalunya, al repositori cooperatiu Memòria Digital de Catalunya.

Els altres quatre es conserven a l'Arxiu Joan Maragall i pertanyen al fons familiar. L'exemplar 1/100 té una dedicatòria autògrafa del poeta: «A En Josep Soler», i signa amb el seu nom i cognom. L'exemplar 43/100 també té la dedicatòria autògrafa de Maragall, que dedica «A n’En ROURA», i signa només amb el cognom.  Els altres dos, els exemplars 67/100 i 68/100, no duen dedicatòria.

Exemplar 1/100 dedicat a Josep Soler (mrgll-(POE) Poe)

Exemplar 1/100 dedicat a Josep Soler (mrgll-(POE) Poe)

Exemplar 1/100 dedicat a Josep Soler (mrgll-(POE) Poe)

El llibre recull catorze poemes de Maragall i cinc traduccions de J.W. Goethe, pràcticament tota l'obra escrita fins aquell moment.

Taula de contingut de llibre «Poesias» de Joan Maragall (mrgll-(POE) Poe)

Taula de contingut de llibre «Poesias» de Joan Maragall (mrgll-(POE) Poe)

L’any 1895 Maragall tria el mateix títol per al primer volum de poesies que li edita L’Avenç, que inclou algunes de les poesies que va triar Josep Soler i totes les que va escriure entre el 1891 i el 1895, entre les quals la tan coneguda «La vaca cega», els «Goigs a la Verge de Núria» i l’«Excelsior».

Esther Vilar
Arxiu Joan Maragall 

 

Bibliografia

Maragall, Joan. Obres completes. Apèndix. Vol. XXV. Barcelona : Edimar, 1955.
Maragall, Joan. Poesia. Edició crítica, a cura de Glòria Casals. Barcelona: La Magrana, 1998.
Maragall, Joan. Poesies. Barcelona : L’Avenç, 1895.

Entre línies és una aventura gràfica en 2D que explica les peripècies de la Lluna, una nena de deu anys, convertida en una viatgera en el temps dins d’una biblioteca gràcies als llibres.

entrelinies1

Els personatges d'Entre línies d'esquerra a dreta: la Lluna, la protagonista, Na Renard, del Llibre de les bèsties, Ramon Muntaner, Neus Català, Lluís Companys, i l'Ernest, el bibliotecari.

Aquest videojoc, que va guanyar el segon premi del Premi al millor videojoc relacionat amb les commemoracions del 2015, organitzat pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, ha estat creat per Little Miracles, un equip de desenvolupament de videojocs integrat per set alumnes i un professor del Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació 3D, Jocs i Entorns Interactius, de l’Escola de Noves Tecnologies Interactives (ENTI-CF), de la Universitat de Barcelona.

En la trama, la Lluna, que ha refusat la invitació dels seus amics per anar a jugar a la plaça, decideix anar a la biblioteca a buscar documentació per fer una redacció. Així arriba a conèixer un grapat de mons i personatges de la història de Catalunya amagats entre les pàgines dels llibres de la biblioteca: els protagonistes del Llibre de les bèsties de Ramon Llull, l'escriptor i aventurer medieval Ramon Muntaner, la lluitadora per la llibertat Neus Català i el president de la Generalitat republicana Lluís Companys.

Tres són els pilars d’Entre línies:
- la biblioteca com a escenari i els llibres com a element clau de la història
- la voluntat de narrar històries diferents
- l’aventura gràfica com a gènere de videojoc
 
La primera parada del viatge de la Lluna a través del temps és la del Llibre de les bèsties de Ramon Llull. En aquest regne on els animals viuen i es comporten com els humans, una guineu, Na Renard, està decidida a aprofitar la malaltia del rei Lleó per enverinar-lo, i vol enganyar la Lluna perquè l’ajudi.

La segona parada porta la Lluna a un port sicilià de principi del segle XIV. Allà hi troba Ramon Muntaner, administrador dels almogàvers, que necessita recuperar una bossa de diners de mans d’un mariner.

Seguint l’Ernest, el bibliotecari, la Lluna arriba a una biblioteca de la xarxa de la Mancomunitat. Tot i que hi troba una porta secreta, encara li queda viatjar una mica més abans de poder obrir-la.

entrelinies2

La Lluna amb l'Ernest, el bibliotecari.

 
A finals de la Guerra Civil, la infermera Neus Català i 182 nens sense llar, la majoria orfes, es preparen per abandonar el país en direcció a la frontera amb França, perquè el general Franco acaba d’arribar a Barcelona. Un dels camions que els ha de traslladar està espatllat,  i per sort apareix la Lluna per ajudar.

En la següent parada es fa un petit salt enrere. La Lluna es troba amb el bibliotecari Ernest engarjolat als calabossos de la Generalitat, el 6 d’octubre del 1934. Les autoritats l’han confós amb un espia i han informat Lluís Companys.

Al final de les seves aventures, el bibliotecari Ernest desperta la Lluna: tot havia estat un gran somni dins la biblioteca!

Entre línies neix arran de la convocatòria del Premi al millor videojoc i relacionat amb algunes de les commemoracions del 2015: els 700 anys de la mort de Ramon Llull, els 750 anys del naixement de Ramon Muntaner, el centenari del naixement de Neus Català, el centenari de la creació de la Xarxa de Biblioteques Populars i els 70 anys de la mort del president Lluís Companys.

entrelinies3_premivideojoc © Jordi Bedmar

Lliurament del Premi al millor videojoc al Palau de la Generalitat (17 de desembre de 2015). ©Jordi Bedmar

 

Carlos Serra Feliu
Secció de Col·leccions Generals

Per jugar-hi:

 Podeu descarregar el joc complet de manera gratuïta o bé consultar la guia d'estratègia per completar el joc. Pot ser jugat en versió PC per a Windows, MAC i Ubuntu.
També podeu escoltar la música original del videojoc, i veure dos vídeos de presentació del joc, un de curt d’1 minut  o el tràiler més llarg (d’uns 9 minuts).

Bibliografia:

Little Miracles. Memòria Entre línies [en línia]. [Barcelona]: Little Miracles, 2015. <https://drive.google.com/file/d/0BwgYtzT5BoCmYTFXbjB3OFZHanc/view?pref=2&pli=1> [Consulta: 13/01/2016]

Continuant amb les efemèrides musicals del 2015, dedicarem aquest post a altres personatges rellevants del món de la música. Ara és el torn del musicòleg Josep M. Lamaña; dels intèrprets Gonçal Tintorer i Ricard Mayral; el del músic i caricaturista Xavier Cugat i el de la Discogràfica concèntric.   

Com en l’escrit anterior farem una breu descripció dels fons d’aquests personatges que es conserven a la Biblioteca de Catalunya.

JOSEP M. LAMAÑA I COLL (Barcelona, 1899-1990)

Enginyer, intèrpret i musicòleg
25 anys de la seva mort

Inicià els estudis musicals al Conservatori Superior del Liceu de Barcelona, on estudià violí i trompeta. Després del batxillerat va ingressar a l’Escuela Especial de Ingenieros Industriales de Barcelona, on acabà la carrera el 1923. Entre 1921 i 1935, organitzà la Orquestra d’Estudis Simfònics, sota la direcció d’Eduard Toldrà. Tot i dedicar-se intensament a la professió d’enginyer continuà amb la carrera musical, aprofundint els seus estudis de Musicologia i Història de la Música amb Mn. Higini Anglès i s’especialitzà en l’estudi de l’organografia musical. L’any 1935 fundà l’agrupació Ars Musicae. Ocupà càrrecs de responsabilitat al Conservatori del Liceu de Barcelona, fou col·laborador honorari de l’Instituto Español de Musicología del CSIC, i col·laborà en l’elaboració  del Diccionario de la música Labor.

Documentació: correspondència, documentació musical, fotografies, retalls de premsa, literatura musical, organografia, mètodes, llibrets musicals i partitures manuscrites.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia i inventari.

Consulta: sala general i sala de reserva.

Procedència: donatiu de Lolita Rusiñol, vídua de Lamaña i de Nieves Lamaña. La donació es va fer en diversos lliuraments: 1997, 1998 (2n lliurament) i 2000 (3r lliurament).

JOSEP M. LAMAÑA I COLL

Josep M. Lamaña i Coll. Top: M 4794

GONÇAL TINTORER LATOUR  (Barcelona, 1890-Pau (França), 1969)

Pianista i professor de música
125è aniversari de naixement

Segons algunes fonts, és probable que Tintorer estudiés amb Enric Granados i Felip Pedrell a Barcelona, i que els seus primers premis de piano, composició i harmonia els aconseguís també en aquesta ciutat. El 1908 es traslladà a París per a completar els seus estudis musicals  al Conservatoire National de Musique et de Déclamation. A causa de l’esclat de la Segona Guerra Mundial s’hagué de traslladar a diverses ciutats com Barcelona, Montargis, Niort i Pau, on visqué donant classes de piano. Finalment fixà la seva residència a Pau, on l’any 1947 fundà la societat els Amis de la Musique de Pau i, gràcies a la tasca efectuada en aquesta associació, rebé la Creu de la Legió d’Honor francesa l’any 1960.

Documentació: correspondència enviada i rebuda; documentació personal, professional i associativa; retalls de premsa i programes de mà.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línea, i inventari.

Consulta: sala de reserva.

Procedència:  el fons, ofert per la seva vídua, Giberte Tintorer, va arribar a la BC en dos lliuraments, el 1990 (compra) i el 2012 (donació).

Gonçal Tintorer Latour. Top: M 3098-6

Gonçal Tintorer Latour Top: M 3098/6

RICARD MAYRAL I VIDAL  (Barcelona, 1907 - Barcelona, 1975)

Tenor
40è aniversari de la seva mort

Fill del compositor i organista Marià Mayral i Doz (Saragossa 1878 - Barcelona 1962), va fer els estudis oficials al Conservatori Superior de Música del Liceu i començà a debutar com a  cantant en concerts públics. L’any 1931 actuà a Barcelona interpretant Los Gavilanes, de Jacinto Guerrero, que tingué un gran èxit. Posteriorment, el govern de la República el contractà per a la Companyia del Teatro Lírico Nacional que pretenia revalorar la sarsuela i va ser molt popular com a tenor d’opereta i de sarsuela en teatres madrilenys i barcelonins durant els anys 1935-1950. També fou solista de l’Orfeó Goya. El seu repertori comprèn una trentena de sarsueles que va interpretar tant en escenaris espanyols com americans. Posteriorment dirigí grups corals. Enregistrà alguns discs. 

Documentació: el fons inclou documents de Marià i Ricard Mayral. Consta d’uns 1.000 documents de diversa tipologia: partitures manuscrites, llibrets i arguments impresos i manuscrits, fotografies, enregistraments sonors, programes i correspondència.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia per als enregistraments sonors. La resta del fons es troba en procés d’inventariar.

Consulta: sala general i sala de reserva.

Procedència: compra a una llibreria antiquària. El fons va entrar a la biblioteca el 12 de desembre de 2008.

Ricard Mayral i Vidal

Ricard Mayral i Vidal. Top: Biblioteca de Catalunya. Fons Ricard Mayral

XAVIER CUGAT I MINGALL (Girona, 1900- Barcelona, 1990)

Músic i dibuixant
25è aniversari de la seva mort

Nascut a Girona, el 1905 emigrà amb la seva família a Cuba. Entre l’any 1915 i 1918 traslladà la seva residència als Estats Units i, finalment, morí a Barcelona. Va ser el principal difusor dels ritmes llatins —com ara el mambo, la conga, la rumba, el txa-txa-txa— als EUA. Estudià violí clàssic i als EUA treballà realitzant tires de dibuixos a Los Angeles Times.  Artista polifacètic, participà en nombrosos films a Hollywood des del 1936, com a director musical, autor de cançons i àdhuc actor. Tingué gran influència     en el món artístic i mediàtic tal com ho demostra la seva correspondència i fotografies  —amb presidents dels EUA, actrius i vedettes de music-halls, televisions i ràdios, etc.— les dedicatòries, com les de Salvador Dalí i les caricatures, com les d’Enrico Caruso.  

Documentació: el fons inclou obra gràfica (caricatures, dibuixos, proves d’impressió i fotolits); fotografies; discografia; correspondència, documentació personal, laboral i professional; cartells; catàlegs; programes, exposicions, bibliografia; entrevistes; articles i retalls de premsa.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia. La documentació personal i les fotografies es troben en procés d’inventariar. 

Consulta: sala general i sala de reserva.

Procedència: compra a l’Editorial Mediterrània l’any 2007

DISCOGRÀFICA CONCÈNTRIC

50 anys des de la seva creació

Concèntric fou una productora i editora discogràfica que va funcionar entre els anys 1965 i 1978. Fundada per Ermengol Passola i Josep M. Espinàs, tenia com a objectiu  normalitzar la llengua catalana i la cultura del país a través de les cançons. A més de publicar discos de La Nova Cançó i els Setze Jutges, també es va dedicar a la cançó d’autor, lleugera, folk, rock, cancó infantil... Cal destacar que publicà alguns dels discos més significatius del segle passat —El bandoler / l’estaca, de Lluís Llach; Què volen aquesta gent?, de M. Del Mar Bonet; Dioptria, de Pau Riba i Viatge a la Lluna, de Xavier Montsalvatge i Josep M. Espinàs, entre d’altres— alhora que renovà el sector discogràfic gràcies a la incorporació de nous dissenyadors, il·lustradors, fotògrafs i grafistes amb una estètica més moderna i pop.

Documentació: discos, fotografies, partitures de música impresa i manuscrita, cartells, així com la documentació generada per l’empresa: contractes,  correspondència dels artistes amb qui va treballar i sobre els discos enregistrats, circulars, alguns programes; i caràtules de discos. Altra documentació administrativa de l’empresa es troba a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia i inventari. La part del fons d’empresa que està a l’Arxiu Nacional de Catalunya té el codi FONS ANC1-351 / HAC, S.A. (CONCÈNTRIC I COVA DEL DRAC)

Consulta: sala general i sala de reserva.

Procedència: donatiu a la Generalitat de Catalunya, lliurat posteriorment per la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat a la Fonoteca de la BC (1990).

L’any 2014 (15 setembre –31 octubre) la Biblioteca de Catalunya realitzà una exposició dedicada a aquesta casa discogràfica: Concèntric: una discogràfica en temps difícils. 

Catàlegs de Concèntric amb l’eslògan “Discs catalans”: Guillem  d’Efak (1967), Guillermina Motta (1967), Rafael Subirachs (1968), i Dolors Laffitte (1969). Top.: Fons Concèntric

Catàlegs de Concèntric amb l’eslògan “Discs catalans”: Guillem d’Efak (1967), Guillermina Motta (1967), Rafael Subirachs (1968), i Dolors Laffitte (1969). Top: Fons Concèntric

Victòria Casals, Iris Torregrossa

Segons la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya, la Biblioteca de Catalunya1, com a biblioteca nacional, té com a missió «recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la relacionada amb l’àmbit lingüístic català». Per poder complir amb aquesta missió, la Biblioteca és perceptora del Dipòsit Legal, o sigui, que ha de rebre un exemplar de totes les obres editades a Catalunya.

Així, cada any acostumen a entrar per Dipòsit Legal entre 34.000 i 40.000 documents nous, dels quals la major part —23.000 i 27.000— corresponen a llibres. Uns llibres de continguts, característiques i interès molt variats, que han de servir tant per als usuaris de la Biblioteca actuals com per als futurs.

La producció editorial reflecteix, en bona manera, els interessos més o menys duradors de la societat o els temes que es posen de moda durant una temporada. Si bé la presència dels mitjans digitals en la nostra vida diària cada vegada és més intensa, la publicació tradicional del llibre imprès manté uns percentatges prou elevats (74% a nivell espanyol, segons dades del 20142). Això permet obtenir-ne algunes dades per valorar l’evolució de l’interès que la societat catalana mostra per a determinats temes. Vegem-ne dos exemples.
 

El «Procés», un tema de moda

 
La publicació de monografies sobre l’autodeterminació i la possible independència de Catalunya (305 per a tot el període 2000-2015) s’havia mogut sempre en uns nivells modestos, que, en els primers anys d’aquest segle amb prou feines arriben a la mitja dotzena de novetats3. Així, n’apareixen 5 l’any 2000 —entre ells, Desenvolupar l’autogovern, d’Enric Argullol (Empúries)—, 5 l’any 2001 —La hipòtesi de la independència, d’Albert Branchadell (Empúries)—, altres 5 el 2002 —Espanyols per força, de Josep Dalmau (Proa)—, 6 el 2003 —Memòries d’un rebel, de l’exmilitant de Terra Lliure Frederic Bentanachs (Llibres de l’Índex)—, 5 el 2004 —Adéu Espanya!, de Genís Sinca (Columna)— o 5 el 2005 —El gran llibre per la independència, de Francesc Ferrer i Gironès (Columna)—. I tot això, tenint en compte que ja ens trobem en els anys del primer tripartit, encapçalat per Pasqual Maragall, que va posar fi a les dècades de govern de Jordi Pujol. És quan s’enprèn la reforma de l’Estatut que dóna lloc, a la vegada, a la recollida de firmes en contra per part del PP. És el moment en què hom considera que s’inicia l’eufemístic «procés».

 

Nombre de llibres que consten en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya relacionats amb la independència i els movimens independentistes de Catalunya («procés») i amb el Futbol Club Barcelona (2000-20015)

Nombre de llibres que consten en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya relacionats amb la independència i els movimens independentistes de Catalunya («procés») i amb el Futbol Club Barcelona (2000-20015)

 

Així, els anys següents, del 2006 al 2011, se succeeixen esdeveniments com, per exemple, la primera gran manifestació pel dret a decidir (18 febrer 2006), el referèndum de l’Estatut (18 juny 2006), l’inici a Arenys de Munt de les campanyes per la independència i, sobretot, la sentència del Tribunal Constitucional que decapitava l’Estatut (28 juny 2010) i la manifestació que va expressar «Som una nació. Nosaltres decidim» (10 juliol 2010). Tot això es reflecteix en el món editorial per un interès creixent, però encara moderat pel tema (entre 7 i 16 publicacions anuals). Per citar només alguns títols: L’endemà de la independència (Francesc-Marc Álvaro, L’Esfera dels Llibres, 2006), El Pla B: l’estratègia cap a la sobirania (Joan Ridao, L’Arquer, 2007), 2014 (Josep-Lluís Carod-Rovira, Mina, 2008), Ara és l’hora catalans (Enric Vila Casas, Viena, 2009), El camí de la independència (Salvador Cardús, La Campana, 2010), Un país, un estat (Jaume Vallcorba i Lluís Llopis, Fundació Catalunya Estat, 2011)...

Amb la manifestació multitudinària del 2010, i les de les Diades següents, s’accelera el «procés» i també ho fa la seva repercussió a les llibreries. Amb dos anys els llibres publicats gairebé es tripliquen: si l’any 2010 havien estat 16, el 2012 són 26, i el 2013 62, xifra que encara arriba al màxim de 71 monografies l’any 2014. La llista de títols és llarga; només per esmentar-ne alguns de mostra, de tendències ben oposades: Cop de CUP (Julià de Jòdar, L’Arquer, 2012), Quatre vies per a la independència (Martí Anglada, Pòrtic, 2013), Cinc minuts abans de decidir (Lluís Bassets, RBA La Magrana, 2013), Catalonia, next brand in Europe (Albert Castellón, Ara Llibres, 2013), La reconstrucció nacional de Catalunya (Andrew Dowling, Pasado & Presente, 2013), The moral polity of the nationalist (Jaime Lluch, Institut d’Estudis Autonòmics, 2013), A un pam de la independència (Vicent Partal, RBA, 2013), Escucha, Sefarad: los motivos que llevaron a la independencia de Cataluña (Albert Pont, Cercle Català de Negocis, 2013), Crònica del catalanisme (Antoni Segura, Angle, 2013), Cap a la llibertat (Jaume Sobrequés, Base, 2013), No, no y no (Alfonso Ussía, B de Bolsillo, 2013), Paciencia e independencia: la agenda oculta del catalanismo (Francesc de Carreras, Ariel, 2014), La independencia de Cataluña explicada a mis amigos españoles (Jaume López, RBA, 2014), Cataluña y las demás Españas (Santiago Muñoz Machado, Crítica, 2014), ¿Adónde vas, Cataluña? (Ramón Tamames, Península, 2014), ¿España sin Cataluña? (Joan Tàpia, Península, 2014)...

Finalment, durant aquest any 2015, i si bé les dades són provisionals (perquè encara no s’ha finalitzat el procés de catalogació dels llibres de l’any en curs), sembla detectar-se una desacceleració del ritme de novetats bibliogràfiques. I això malgrat ser l’any de la celebració de les eleccions «plebiscitàries» i de l’inici de la «desconnexió». Entre els 26 llibres que, de moment, consten en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya s’hi troben, per exemple: El catalanismo, del éxito al éxtasis (Martín Alonso, El Viejo Topo), Catalunya al laberint del Minotaure (Jordi de Juan, Diëresis), Mil i una raons per l’estat propi (Jordi Mercader, La Magrana), El libro negro de la independencia (Juan Carlos Segura, Reseda), Let Catalonia vote (Ramon Tremosa, Pòrtic)...

Portades de llibres relacionades amb El Procés

Fotografia: Biblioteca de Catalunya. Oriol Miralles.

 

El Barça, un tema sempre de moda

 
Una cerca semblant en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya de llibres que parlin del Futbol Club Barcelona dóna que des de l’any 2000 s’han publicat 276 llibres sobre aquest tema. Una quantitat que, com es desprèn, del gràfic anterior, si bé també presenta alguns alt-i-baixos i una tendència al creixement, ho fa en menor mesura que els detectats en el procés independentista. La raó sembla evident: el Barça sempre està de moda.

Els primers anys del segle el nombre d’edicions és, però, relativament reduïda (entre 2 i 5), amb títols com FC Barcelona: crònica d’un centenari (Ramon Fusté i Mercè Morales, Base, 2000), La meva gent, el meu futbol (Pep Guardiola, EDECASA, 2001), La màgia del Dream Team, 1988-1996 (Mercè Morales, Dicur, 2002) o El Barça vist per dins (Josep Mussons, Pagès, 2003).

A partir del 2004, després que l’any anterior arribés Joan Laporta a la presidència del club, el nombre d’edicions augmenta i se situa la major part dels anys entre les 13 i les 19. En són exemples: Barça! (Jordi Finestres, FC Barcelona-Angle, 2004), El Barça a Europa (David Salinas, Meteora, 2005), El Barça i el franquisme (Carles Santacana, Mina, 2005), Futbol, metàfora d’una guerra freda: estudi antropològic del Barça (Jordi Salvador Duch, Proa, 2005), 50 años Camp Nou (Mercè Morales, Dicur, 2007), El Barça del canvi (Jordi Basté, L’Esfera dels Llibres, 2007), Van Barça: el Futbol Club Barcelona i Holanda, més que una relació (Josep Riera, Cossetània, 2007) o L’entorn: Joan Laporta en la lluita pel poder (Àlex Santos, Cossetània, 2008).

Farà falta, però, arribar als grans èxits esportius de l’era Guardiola perquè les xifres s’incrementin amb força: 29 llibres l’any 2009 (primera lliga i triplet), 28 el 2010 (segona lliga) i 40 el 2011 (tercera lliga consecutiva). El ritme es mantindrà els dos anys següents, amb 38 i 28 monografies. Entre la varietat de títols que hi podem trobar citem a tall d’exemple: Memòries d’un president blaugrana en temps difícils (Agustí Montal, Proa, 2009), La pilota no entra per atzar (Ferran Soriano, Ara Llibres, 2009), El rei de copes: cent anys del FC Barcelona a la Copa d’Espanya (David Salinas, Meteora, 2009), Barça, 110 anys fent història (Carles Santacana, dir., Angle-FC Barcelona, 2010), Diccionario de jugadores del FC Barcelona (Ángel Iturriaga, Base, 2010), El camí dels campions (Martí Perarnau, Columna, 2011), Escoltant Guardiola: el pensament futbolístic i vital de l’entrenador del Barça (Josep Riera, Cossetània, 2011), Barcelona blaugrana (Carles Viñas, Angle, 2012).

Els dos darrers anys sembla que l’efervescència editorial ha disminuït una mica, però, tot i això, els títols publicats han estat 15 l’any 2014 i 11 (xifra provisional) l’any que ara tanquem, amb obres com El Barça segrestat (Xavier G. Luque i Jordi Finestres, Ara Llibres, 2014) o Gran diccionari dels jugadors del Barça (Toni Closa et al., Base, 2015).

Entre els llibres que parlen del Barça hi ha un subgènere ben específic: les biografies de jugadors i entrenadors (actuals o antics) i de directius. Entre els jugadors i entrenadors actuals o que en el moment de la publicació del llibre jugaven al Barça trobem: Luis Figo, en les darreries de la seva etapa blaugrana (escrit per Toni Frieros, EDECASA, 2000), Ronaldinho (Toni Frieros, EDECASA, 2004; Juan José Castillo, Mundo Deportivo, 2005; Luca Caioli, Proa, 2006), Deco (Sérgio Alves, Mundo Deportivo, 2007), Messi (Luca Caioli, Columna, 2008; Guillem Balagué, Libros Cúpula, 2013; Ramiro Martín, Lectio, 2013; Manolo G. Crespo et al., Sport, 2015), Xavi (Javier Miguel, EDECASA, 2009), Pep Guardiola (Jaume Collell, Labutxaca, 2011; Guillem Balagué, Córner, 2013), Cesc Fàbregas (Jordi Gil, EDECASA, 2012), Iniesta (Michel Platini et al., Sport, 2013), Neymar (Joaquim Piera, EDECASA, 2013; Joan Tejedor, Base, 2013; Peter Banke, Libros Cúpula, 2014), Piqué (Ivan San Antonio, Sport, 2013), Puyol (Lluís Lainz, Córner, 2013). Entre els jugadors més antics: Josep Seguer (Toni López, Ajuntament de Parets del Vallès, 2000), Kubala (Frederic Porta, Saldonar, 2012), Paulino Alcántara (Ángel Iturriaga, Saldonar, 2013), Luis Suárez (Gil Carrasco, Saldonar, 2015). I, finalment, entre els directius de tots els temps: Joan Gamper (Agustí Rodés, Joica, 2001), Nicolau Casaus (Alberto Sanchis, Mundo Deportivo, 2003; Manuel Tomás, Dicur, 2008), Joan Laporta (Anton M. Espadaler, Dau, 2009; Patrícia Gabancho, Columna, 2010), Josep Sunyol (Carles Llorens, Pòrtic, 2011).

Com es pot comprovar, un tema que mai passa de moda.

_BNC0002

Fotografia: Biblioteca de Catalunya. Oriol Miralles.

 

Jaume Clarà

Unitat Bibliogràfica. Secció de Col·leccions Generals

1. http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?documentId=86277&action=fitxa

2. http://www.mcu.es/libro/docs/MC/Observatorio/pdf/Sectorlibro_abril2014.pdf

3. Cerca en el catàleg de la Biblioteca de Catalunya de llibres sobre independència o moviments independentistes de Catalunya, publicats entre els anys 2000 i 2016. Entre aquests resultats s’obtenen alguns documents que fan referència al moviment independentista en altres moments de la història; el resultat, però, no es veu excessivament alterat.

Pel juny d’enguany es compliren 100 anys del traspàs de Josep Fiter i Inglès (1857-1915), un home que desenvolupà una intensa activitat social, cultural i econòmica, a Catalunya i fora d'aquesta, i sobre el qual només se n’han escrit unes breus ressenyes biogràfiques i algun article parcial. La passió de la seva vida fou el descobriment dels orígens i la història  de Catalunya mitjançant el coneixement de primera mà dels conjunts monumentals i arqueològics disseminats arreu del país. Aquest afany de saber també el va fer aprofundir  en l’estudi de la història de pobles de l’Aragó, més si cal arran del seu casament el 1881 amb una dama aragonesa. Excel·lí en el coneixement dels materials i de les tècniques dels brodats i de les puntes, les manufacturades a la seva fàbrica familiar i les que distribuïa provinents de puntaires de tot Catalunya. Sabem que la seva fama s’estengué a la corona d’Espanya, al Vaticà i a París, on va arribar a ser membre del jurat de l’Exposició Universal de l’any 1900. Exercí nombrosos càrrecs arreu: a Catalunya, un dels més significatius va ser el de primer president de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, el 1899.

Rondalla_fotografia

La Rondalla. Any 1, núm. 2 (octubre 1874)

Abans de complir els 18 anys ja es delia per escriure i trobem els seus primers escrits a La Rondalla (Barcelona, 1874) de la qual n’aparegueren 10 números, on en redactava la secció fixa “Efemèrides de Catalunya”, a més de breus biografies i alguna nota arqueològica. Poc després, i no sense alguna picabaralla amb els editors d’aquesta revista, fundà la seva pròpia, titulada  La Bandera catalana (Barcelona, 1875),  que finançava íntegrament i que es considera la continuació de La Rondalla; n’aparegueren 36 números. Finalment dirigí  L’Escut de Catalunya (Barcelona, 1879) que fou la més literària i la de més durada amb 40 números.

Bandera-fotografia

La Bandera catalana. Any 1, núm. 1 (janer 1875)

Escut_2

L'Escut de Catalunya. Any 1, núm 2 (abril 1879)

Aquest conjunt de setmanaris són un reflex del notable increment de publicacions periòdiques en català que generà la Renaixença. Quan van néixer les dues primeres existien dues publicacions periòdiques de referència:  La Renaixensa (1871-1898) i el Calendari Català de Pelagi Briz (1864-1881), però encara havien d’aparèixer La Veu del Montserrat (1878-1902), el Diari català de Valentí Almirall (1879-1881) i L’Avens (1881-1893), per exemple.

Josep Fiter va ser col·laborador de La Renaixensa i s’hi sentia tan implicat, que quan la van suspendre governativament en va assumir la direcció i publicació de la continuació amb la Revista catalana de literatura, ciencias y arts (1878). de la qual només en va aparèixer un número perquè immediatament va quedar suspesa.

Revista Cat

Revista catalana de literatura, ciències i arts. Núm. 1 (octubre 1878)

També va col·laborar en Lo Gay saber, el Calendari català i la Llumanera de Nova York.

La curiositat pels orígens de Catalunya, la seva empenta i la seva determinació foren decisives en la introducció de l’excursionisme a Catalunya, de tal manera que el 1876 fundà, junt amb altres col·laboradors, l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques i després va ser membre molt actiu de l’escindida Associació d’Excursions Catalana. En agrupar-se ambdues associacions donaren lloc a l’emblemàtic Centre Excursionista de Catalunya.

El sentit de l’excursionisme, abans de l’esportiu, era el de descobrir i investigar sobre el passat del territori i progressivament sobre la natura i la geografia, i, naturalment, un cop feta aquesta tasca calia recollir-la i divulgar-la. Amb aquesta finalitat cada associació va començar a publicar el seu butlletí; així doncs, les associacions excursionistes de Catalunya han donat com a resultat un bon conjunt de butlletins, els quals han contribuït decisivament al coneixement i a la divulgació de la història i de la geografia catalana.

Al moment en que s’escindeix l’Associació d’Excursions Catalana inicien la publicació, pel novembre de 1878, els dos primers butlletins excursionistes: el Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana (Barcelona, 1878-1890) i L’Excursionista (Barcelona, 1878-1891) de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques, que apareix 10 dies més tard que el primer.

Al Butlletí de l’Associació d’Excursions Catalana s’hi troben col·laboracions de Fiter: cròniques d’excursions i dibuixos fets del natural per il·lustrar els articles. A L’Excursionista s’hi troben referències a ponències orals presentades a la Junta de l’Associació i referències a escrits de Fiter editats en una altra publicació de l’Associació Catalanista d’Excursions Científiques: Memorias de la Associació Catalanista d’Excursions Científicas, publicades entre 1880 i 1888 i referents als anys 1876-1879 i 1883-1884. Entre 1882 i 1883 l’Associació d’Excursions Catalana també publicà el seu anuari: Anuari de l‘Associació d’Excursions Catalana, aquest, però, només detalla els anys 1881 i 1882. A més a més, Fiter donava els seus dibuixos originals i llibres de la seva propietat a les biblioteques d’aquestes entitats.  

Fiter-fotografia copia

Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Vol. 28 (1918)

Josep Fiter escrivia tant en català com en castellà i moltes de les seves monografies publicades són en aquesta llengua. En castellà dirigí El Arte decorativo; col·laborà al butlletí Colegio del Arte Mayor de la Seda de Barcelona, Miscelánea científica i  Revista comercial, i finalment fou corresponsal del diari de Madrid La Mañana, quan n’era director Víctor Balaguer.

Les revistes en català on col·laborà Josep Fiter es troben totes a la Biblioteca de Catalunya, així com molts dels llibres que va escriure. Hi ha també una tarja de visita a la Correspondència de Jacint Verdaguer. Inventari.

Josep Fiter, un personatge apassionat, inquiet i infatigable del qual encara queda molt per estudiar.

 

M. del Tura Molas

BC. Hemeroteca 

 

Bibliografia

Alós-Moner, Ramon. “Josep Fiter i Inglès”.Anuari / Institut d’Estudis Catalans. Vol. 6 (1915-1920) p. 849.

Cabana i Vancells, Francesc “Els Fiter. Prestigi i mecanització”. Enciclopèdia.cat  http://www.enciclopedia.cat/EC-FE-0323201.xml  [consulta 2 desembre 2015]

Comas, Ramon N. “En Josep Fiter i Inglès”. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya.  Vol. 28 (1918) p. 8-17.

 “Josep Fiter i Inglès” [col·laboració JoMa/AMS]. L'Enciclopèdia.cat. http://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0027115.xml [Consulta 1 desembre 2015]

“Josep Fiter i Inglès”. Viquipèdia. https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Fiter_i_Ingl%C3%A8s [consulta 1 desembre 2015]

Llodrà i Nogueras, Joan Miquel. “Un cartel para la Casa Fiter”. Datatéxtil. Nº24 (junio 2011). P.6-23.

“La Puntaire”. Diputació de Barcelona. Patrimoni Cultural. http://www.diba.cat/es/web/opc/puntaire [consulta 1 desembre 2015]

Torrent, Joan; Tasis, Rafael. Història de la premsa catalana. Barcelona:  Bruguera, 1966.

Aquest any 2015 se celebren diversos aniversaris de personalitats del món de la música a Catalunya —alguns de vius, d’altres que ja ens han deixat— com els compositors Enric Morera, Antoni Massana, Antoni Planàs, Josep Soler i Jordi Cervelló.

La Biblioteca de Catalunya conserva els seus fons personals i està treballant per posar-los a l’abast dels lectors, en el cas que encara no ho estiguin. Us oferim una breu descripció d’aquests fons.

ENRIC MORERA I VIURA (Barcelona, 1865 - 1942)

Compositor, director i pedagog
150è aniversari del naixement

Enric Morera és dels músics més representatius del modernisme musical català. Va residir en diversos indrets —l’Argentina, Bèlgica, Barcelona—  on contactà amb importants mestres com ara F. Pedrell, I. Albéniz. C.G. Vidiella o E. Cioffi, que influïren en la seva obra. Si bé se’l recorda especialment per les seves sardanes —La Santa Espina, Les fulles seques, L’Empordà...—, la seva obra és molt variada: compongué música escènica  –entre d’altra  l’òpera La fada amb llibret de Jaume Massó i Torrents—,  música coral, simfònica i de cambra, així com també una Missa de rèquiem. L’any 1895 fundà la Societat Coral Catalunya Nova i el 1901, el Teatre Líric Català. Cal destacar igualment la seva tasca com a pedagog tant per la formació de compositors significatius com per l’elaboració diverses obres de teoria musical. Ocupà la càtedra de l’Escola Municipal de Música de Barcelona (1895),  de la qual va ser també sotsdirector.

Documentació: majoritàriament, el fons Enric Morera inclou l’obra musical, amb més de cinquanta obres teatrals, entre elles sis òperes, al voltant d’unes vint obres per a orquestra, més de cinquanta sardanes, prop de cent cinquanta cançons corals i per a veu i piano, altres obres pròpies i harmonitzacions, un tractat d’harmonia i un de contrapunt.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia i inventari.

Consulta: sala general i sala de reserva.

Procedència: va ser dipositat al Centre de Documentació Musical de la Generalitat de Catalunya (CDM) l’any 1988 i, posteriorment, ingressà a la Biblioteca de Catalunya el 2005, juntament amb la resta de fons del CDM.

La Biblioteca de Catalunya celebra l’efemèride amb diverses exposicions: dedicà al mestre Morera tres vitrines de l’exposició que tingué lloc a l’Espai Zero el passat gener amb motiu de “Barcelona, capital de la sardana 2014” http://www.bnc.cat/Visita-ns/Exposicions/Sardanes-Amunt; ha col·laborat en l’exposició de Sitges “Morera i el seu món” (juliol-octubre 2015) i està prevista per a l’any vinent (març-abril 2016) una exposició a l’Espai Zero de la BC.

ENRIC MORERA I VIURA

Enric Morera. Top: Col. Ramon Borràs Capsa M 17

 

ANTONI MASSANA I BERTRAN (Camprodon, 1890-Raïmat, 1966)

Compositor i organista.
125è aniversari de naixement

Massana estudià música a Barcelona amb importants mestres com ara Enric Granados, Felip Pedrell i Cristòfor Taltabull, entre d’altres. L’any 1911 ingressà a la Companyia de Jesús i el 1922 fou ordenat sacerdot. També es llicencià en música gregoriana i sacra a Roma. Fou mestre de capella i organista a l’església del Sagrat Cor dels Jesuïtes, a Barcelona i professor del Conservatori Superior del Liceu. De 1949 a 1953 fou destinat a Amèrica. Se’l considera un autor romàntic amb clares influències post-wagnerianes, com la de R. Strauss, encara que també va saber incorporar en la seva música harmonies de l’escola impressionista francesa. Col·laborà amb la Revista Musical Catalana. La seva obra és molt extensa i variada; en podem destacar l’òpera Canigó, l’oratori, La creació i l’obra simfònica,  Elegia a Debussy, entre d’altres. Escriví a més, peces per a piano, motets, cantates per a violí i orgue i lieder.  

Documentació: partitures manuscrites i impreses, biografies i entrevistes.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia i catàleg imprès, elaborat per Joana Crespí.

Consulta: sala general i sala de reserva.

Procedència: dipòsit fet pels jesuïtes l’any 1967.

Antoni Massana i Bertran

Antoni Massana. Reproducció facilitada per M.Teresa Garrigosa.

 

ANTONI PLANÀS MARCA (Reus, 1890-Barcelona, 1980)

Compositor i violoncel·lista
125è aniversari de naixement

Fill de Miquel Planàs i Mora,  compositor i mestre de capella, de qui rebé el primer mestratge. Formà part del Quartet Renaixement, fundat i dirigit per Eduard Toldrà el 1912. També fou membre orquestra del Liceu i de l’Orquestra de cambra "Enric Casals". En l’àmbit de la composició conreà diversos gèneres: música per a orquestra i per a instruments de corda i també les obres per a cobla. De més de 200 títols, uns 53 corresponen a sardanes. Moltes de les obres per a cor d’homes i per a veus mixtes van ser premiades (per l’Orfeó Català, l’Orfeó Gracienc, la Fundació Patxot…). Dins el gènere de la música escènica destaca La Sibil·la Casandra : auto navideño del siglo XVI,  Gil Vicente, estrenada a la Plaça del Rei de Barcelona (1941) o La dama de Tremp, glosa per a orquestra, premiada al Centre Català de Nova York el 1952.

Documentació: el fons conté partitures manuscrites i impreses; publicacions periòdiques; fotografies; retalls de premsa; programes de mà; mètodes; correspondència,  enregistraments sonors, i documentació personal i laboral.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia i inventari.

Consulta: sala general i sala de reserva

Procedència: donació dels fills a la Biblioteca de Catalunya l’any 2009

ANTONI PLANÀS MARCA

Antoni Planàs. Top.: M 7037/81

 

JOSEP SOLER I SARDÀ (Vilafranca del Penedès, 1935)

Compositor, assagista
80è aniversari naixement

Considerat un dels autors vius més importants de la música contemporània a l’Estat, entre la seva obra ingent es compten 16 òperes, 7 simfonies, nombrosos concerts, oratoris, lieder i sonates.  Soler inicia els estudis amb Rosa Lara; posteriorment, a París estudia amb René Leibowitz, alhora que inicia les classes amb Cristòfor Taltabull fins a la mort d’aquest el 1964. Tots ells, així com els compositors capdavanters de la Segona Escola de Viena: Shoenberg i Berg, han influït en el seu estil intimista i reflexiu. També destaca per la seva tasca com a pedagog i és autor de nombrosos assaigs i de llibres  sobre diversos aspectes de la música. Membre de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi des de 1982, actualment és director honorífic del Conservatori Professional de Música de Badalona. Ha rebut nombrosos premis i ha completat la  seva activitat compositiva amb el conreu literari d’obres de caire filosòfic.

Documentació: partitures manuscrites i impreses pròpies i d'altres autors; quaderns; correspondència; monografies; programes de mà; enregistraments sonors i publicacions periòdiques.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia i inventari.

Consulta: sala general i sala de reserva

Procedència: donatiu de l’autor.

Al mes d’octubre d’aquest any la Biblioteca de Catalunya li ha dedicat una exposició a l’Espai Zero: Microcosmos Josep Soler.

JOSEP SOLER I SARDÀ

Josep Soler. Foto: Biblioteca de Catalunya. Oriol Miralles.

 

JORDI CERVELLÓ I GARRIGA (Barcelona, 1935)

Compositor i pedagog
80è aniversari

Jordi Cervelló estudià violí amb Joan Massià i composició amb Josep M. Roma. Va ampliar els estudis musicals a Milà, Siena i Salzburg. A causa d’un accident automobilístic abandonà la carrera de violinista el 1960 per dedicar-se a la composició i la pedagogia. Des d’una estètica independent, ha cercat un equilibri entre la tradició històrica i la sensibilitat musical contemporània. La seva obra abasta una àmplia gamma de gèneres: orquestra simfònica; orquestra de corda; música de càmera; per a cor; música a solo. Ha exercit de professor al Conservatori de Badalona del 1982 al 1996, és autor del tractat Principis fonamentals sobre la tècnica general del violí, i també ha exercit de crític musical. El 2006 va rebre la Creu de Sant Jordi  i l'any 2010 el Premi Nacional de Música. 

Documentació: documentació personal, familiar i patrimonial; documentació professional; enregistraments sonors; escrits; col·laboracions periodístiques; retalls de premsa; programes de mà; publicacions periòdiques; diplomes i distincions; fotografies i cartells; fullets, correspondència i partitures manuscrites.

Accés a catàlegs i inventaris: catàleg en línia i inventari

Consulta: sala general i sala de reserva

Procedència: donatiu del compositor (2008)

Al novembre-desembre de 2014 la Biblioteca de Catalunya va organitzar una exposició  en homenatge a Jordi Cervelló: Jordi Cervelló : ànima i música

Blog de Jordi Cervelló: https://jordicervellogarriga.wordpress.com/

 

Cervelló_Rosa_def

Jordi Cervelló. Top.: Biblioteca de Catalunya. Fons Jordi Cervelló.

Victòria Casals

PRESENTACIÓ

Amb motiu del quart centenari de la publicació de la segona part del Quixot, la professora Isabel Maria Roger Miralles, de l’IES Mercè Rodoreda de L’Hospitalet de Llobregat ens proposa aquest apunt, amb l’objectiu d’observar com ha estat presentada la ciutat de Barcelona a les edicions il·lustrades del Quixot

 

LA CIUTAT COMTAL I  DON QUIXOT

Cervantes no va identificar en la seva obra cap espai emblemàtic de la ciutat llevat de la muntanya de Montjuïc, que adverteix de la presència d’un vaixell estranger (II, 63), i de la platja que s’ha de suposar prop de l’actual Barceloneta. Don Quixot s’enfronta en aquesta ciutat amb el seu veí, creient que és el cavaller de la Blanca Lluna, enfrontament que el retornarà definitivament al seu llogaret del qual s’ignora el nom. Tampoc se sap del cert com va embogir per decidir –a banda de voler imitar els cavallers de les seves lectures- fer tres sortides tan poc oportunes per a un home de gairebé cinquanta anys. A més, quan disposava d’uns veïns amb els quals feia petar la xerrada sobre el que més li agradava: la lectura. Fa pensar que l’acció estava entre les preferències vitals del protagonista.

L’il•lustrador de l’edició de Jolis (1755) presenta l’enfrontament en un marc força atapeït d’imatges de la ciutat però cap identificable

L’il·lustrador de l’edició de Jolis (1755) presenta l’enfrontament en un marc força atapeït d’imatges de la ciutat però cap identificable

L’edició de Joan Jolis (1755) mostra, en les seves petites il·lustracions, l’enfrontament entre els dos cavallers que realment són dos cavallers de ficció. El primer, don Quixot, ha decidit viure a l’aire lliure com si fos un cavaller. El segon és el seu veí i batxiller Sansón Carrasco que ja ha topat amb ell abans sota un altre nom: ‘El caballero de los Espejos o del Bosque’ (II, 14-15) però que ha estat derrotat per don Quixot. Aquesta acció augmentarà la seva autoestima com a cavaller, encara que es mostri sorprès per la semblança amb el seu veí. Els dos cavallers disfressats tenen funcions diferents: don Quixot vol ajudar els més febles i desvalguts i el seu veí retornar-lo per guarir la seva salut mental, i així morir en el seu llit on ho fan els cavallers. D’aquesta manera ho advertí Pedro Pérez, el capellà del seu poble, que passava en El Tirant lo blanc (I, 6). Ser un cavaller és un somni difícil, a començaments del segle XVII, però més ho és fer-se’n passar per un altre per guarir don Quixot. Així doncs, els seus objectius topen frontalment: un per idealista, l’altre per massa pragmàtic.

Tres visions semblants del mateix episodi: Vanderbank (1738), Carnicero (1780) i l’il•lustrador de l’edició de Tomàs Gorchs (1859)

Tres visions semblants del mateix episodi: Vanderbank (1738), Carnicero (1780) i l’il•lustrador de l’edició de Tomàs Gorchs (1859)

 

Les il·lustracions de l’enfrontament entre els dos cavallers són molt semblants des de l’edició de Vanderbank (1738) fins a la de Tomàs Gorchs (1859). Tampoc Antonio Carnicero (1780) hi afegeix massa novetats. Les imatges pretenen mostrar diferents vistes de la ciutat: una torre amb el mar al fons i, en alguna un o dos vaixells, uns cavallers que presencien l’enfrontament quan el protagonista ja jeu mig estabornit a terra. Això sí, al seu costat, inseparable, el seu escuder sembla demanar clemència, en la darrera il·lustració. En les tres il·lustracions, hi ha la blanca lluna en l’escut del cavaller que s’enfronta a don Quixot. La representació, en tres actituds diferents de la derrota, sempre se centra en els dos cavallers. És la imatge més reproduïda pels il·lustradors. Una edició única amb les il·lustracions del Quixot, realitzades per Lluís Pellicer (1880), presenta l’esdeveniment en plena acció en la qual un noi distret fuig per evitar ser envestit pels dos cavallers. Tampoc defuig aquesta escena de l’enfrontament Salvador Dalí, el qual amb el seu mestratge per plasmar imatges li dóna la sensació de desolació marcada amb una gran creu negra que gairebé n’ocupa tota la composició en l’edició de Joseph Foret (1957). Els tons pàl·lids que ha donat Dalí als dos cavallers no permeten la seva reproducció.

imatge_5

L’enfrontament segons Pellicer

imatge_6

Dalí mostra l’ànim del protagonista

 

LA REBUDA A LA CIUTAT

Barcelona és imaginada de forma diferent per Gustave Doré (1863), il·lustrador que a més residí a la Ciutat Comtal. És coneguda la seva reproducció de l’entrada i rebuda a la ciutat amb el rerefons de les torres de la basílica de Santa Maria del Mar. Aquest edifici és proper al Portal de Mar que travessen els dos personatges per entrar a  Barcelona. La imatge mostra una rebuda multitudinària pròpia d’un heroi, ara força conegut gràcies a la publicació de la Primera part de les seves aventures. Cervantes no deixa que el seu cavaller s’embadaleixi amb l’èxit. Un parell de nois entremaliats lliguen un grapat d’argelagues entre les cues de l’ase i el cavall i els provoca una caiguda. Doré, també, mostra a don Quixot guaitant la ciutat des d’un balcó d’un carrer principal. Podria ser el carrer Ample que en aquell moment era el més semblant a l’actual Passeig de Gràcia. Fins ara els balcons que havien aparegut eren els d’orient que amb l’aurora portaven la llum d’un nou dia (I,2 i II, 61).

imatge_7

 

EL COMIAT DE LA CIUTAT

Doré dibuixa un comiat que mostra absoluta desolació. L’heroi i el fidel escuder estan enmig d’una platja immensa que ocupa, gairebé, la part esquerra de la il·lustració sota un horitzó més alt del que caldria esperar per la seva proximitat. Sembla remarcar la incapacitat anímica vers els mar, que dies enrere havien admirat. En el cas de l’il·lustrador Ricardo Marín, en l’edició de Rodríguez Marín (1916), mostra en primer pla els dos personatges però el mar té una representació diferent. A més sembla que don Quixot mormola aquell: ¡Aquí fue Troya! […] ¡Aquí finalmente cayó mi ventura para jamás levantarse! (II, 66, 1054)1 que suposen el final de la seva vida de cavaller. Un feix de núvols, en les dues composicions, revelen l’ànim abatut del protagonista. Don Quixot s’acomiada entristit de l’única ciutat que l’ha homenatjat, però ell correspondrà amb un elogi famós: ‘en sitio y en belleza, única’ (II, 72, 1091), quan ja està molt allunyat de la ciutat i gairebé a la fi de la seva destinació.

imatge_8

Entristit s’acomiada de la ciutat, segons Ricardo Marín; esmaperdut el mostra Doré.

Entristit s’acomiada de la ciutat, segons Ricardo Marín; esmaperdut el mostra Doré

 

L’ÚNICA AVENTURA DE DEBÒ

Hi ha menys referències il·lustrades de la seva aventura en unes galeres (II, 63) on don Quixot viu la primera aventura real quan pateix l’atac d’un vaixell turc a la costa catalana, i que ha despertat força polèmica entre la crítica perquè l’heroi roman al marge dels fets. Malgrat tot, cal recordar que don Quixot no havia coincidit amb l’actitud dels poderosos que es creuen en el seu camí. Tampoc anava a ser massa diferent quan cerqués de primera mà l’experiència que després donarà a conèixer un altre polèmic episodi: el dels moriscos, i un altre veí de Sanxo Panza: Ricote i la seva filla Ana Félix. Ambdues imatges mostren el mateix episodi amb la diferència que Vanderbank recull el moment en el qual Ana Félix és identificada com a filla de Ricote.

imatge_10

Ricardo Marín recull una imatge més general

imatge_11

Vanderbank detalla la identificació d’Ana Félix

 

ROQUE GUINART: L’ÚNIC PERSONATGE HISTÒRIC

Hi ha poques referències il·lustrades de l’únic personatge històric que  apareix a les pàgines del Quixot, Roque Guinart (Perot Rocaguinarda) per qui el nostre heroi mostra una extremada simpatia: ‘no le faltara qué mirar y admirar en el modo de su vida’ (II, 61, 1018). Precisament el que manca als personatges poderosos és viure activament les seves vides. No li resta esveltesa, gentilesa i gallardia a la presentació del famós bandoler que ens ofereixen els fins gravats de Vanderbank (1738) en una de les edicions més acurades del Quixot del segle XVIII que va engrescar a la Real Academia a realitzar l’edició de 1780. 

imatge_12

Una imatge idealitzada per Vanderbank de Roque Guinart

 

DE LA NOVEL·LA PICARESCA A LA PASTORIL

El tractament de l’espai narratiu té relació amb la novel·la picaresca per haver desenvolupat els fets que don Quixot viu en aquest episodi barceloní, en un espai urbà més propi d’aquest gènere. En diverses ocasions pateix crítiques o és motiu de broma, com per exemple el rètol que li col·loquen a les espatlles durant la seva passejada per Barcelona, la vetllada a casa d’Antonio Moreno o els consells que li dóna un castellà. Tot plegat, no varia massa dels diferents ardits que Lázaro de Tormes viu amb els seus amos. Després de la derrota com a cavaller hi ha un petit intent de fugida al món pastoril o a la idíl·lica Arcàdia. També abans d’arribar a la Ciutat Comtal, don Quixot es topa amb una colla de joves que volen viure en una fingida Arcàdia. Un gran il·lustrador del Quixot com és Salvador Dalí (1957) ha sabut copsar el moment en el qual don Quixot amb una gla a la seva mà evoca aquella edat daurada. Una imatge amb la qual el nostre geni desplega tota mena de detalls d’aquella època en què: ‘Todo era paz, todo amistad, todo concordia’ (I, 11).

imatge_13

L’Arcàdia idealitzada en el discurs de l’Edat Daurada segons Dalí

DON QUIXOT, ICONA UNIVERSAL

Entre les edicions del segle XX és notable l’edició commemorativa del XXVè aniversari del Círculo de Lectores (1987) il·lustrada per Antonio Saura. En aquestes imatges  s’hi reflecteix més l’estat anímic o la relació entre els personatges que la ciutat. La il·lustració de Manolo Valdés, en la coberta de l’edició de Francisco Rico (2012), del Quixot transmet com s’ha difòs la imatge de l’heroi; reduïda a un genet, un cavall i una llança. Tot plegat mostra que no solament s’ha transformat en universal el Quixot sinó també la imatge de l’heroi.

imatge_14

imatge_15

 

DON QUIXOT I LA BIBLIOTECA DE CATALUNYA

Gairebé no hi ha detalls de la seva estada a la famosa impremta: ‘Sucedió, pues, que yendo por una calle alzó los ojos don Quijote y vio escrito sobre una puerta, con letras muy grandes ‘Aquí se imprimen libros(I, 62, 1030). Actualment s’identifica amb la impremta que hi havia al carrer del Call sota la direcció de Sebastián de Cormellas que, com Cervantes, era originari d’Alcalà de Henares. Segurament el seu fill l’any 1638 va col·laborar en la restauració, després d’un incendi, de l’Hospital de la Santa Creu on -transformat en biblioteca- s’ubicaria una de les col·leccions més prestigioses i famoses de l’obra cervantina.

 

Isabel Maria Roger Miralles
Institut Mercè Rodoreda de L’Hospitalet de Llob.

 

NOTES

 

1Totes les citacions del Quixot estan extretes de l’edició de Francisco Rico. Entre parèntesis figura en números romans la Primera o Segona part, en aràbics el capítol i, quan la citació és textual, la pàgina. Aquesta edició presenta l’obra en un únic volum com volgué la primera edició de Barcelona en 1617.

 

 

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

El Quixot. Un heroi de paper, els papers d’un heroi. Barcelona: Biblioteca  de Catalunya, 2005.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Vida y hechos del ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. En Londres: por J. y R. Tonson, 1738.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Vida y hechos del ingenioso cavallero D. Quixote de la Mancha. Barcelona: por Juan Jolis..., [1755].
Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso hidalgo don Quixote de la Mancha. Nueva edición corregida por la Real Academia Española. En Madrid: por don Joaquin Ibarra, 1780.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona: Impr. de Tomás Gorchs, 1859.
Cervantes Saavedra, Miguel de. L'Ingénieux hidalgo Don Quichotte de la Manche. Paris: Libr. de L. Hachette et Cie, 1863.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Barcelona: Montaner y Simon, 1880-1883.
Cervantes Saavedra, Miguel de. El Ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. Ed. crítica anotada por Francisco Rodríguez Marín. Madrid: Impr. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1916-1917.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quichotte de la Manche : [pages choisies]. Paris: Joseph Foret, [1957].
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Barcelona: Círculo de Lectores, 1987.
Cervantes Saavedra, Miguel de. Don Quijote de la Mancha. Ed. crítica anotada por Francisco Rico. Madrid: Santillana, 2012.
Lucía Megías, Jose Manuel. ‘Les mil cares d’un llibre il·lustrat’ en La Imatge del Quixot en el Món. Barcelona: Lunwerg, 2004.
Rico, Francisco. Tiempos del ‘Quijote’. Barcelona: El Acantilado, 2012.
Riquer, Martí de. Para leer a Cervantes. Barcelona: El Acantilado, 2003.