Top menu

You are at: Home / BC Blog


Right menu

Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

TagsBC Blog

Des del naixement de l’escriptura, la combinació de lletres i de paraules ha donat molt de joc. A banda de la funció principal de transmetre missatges de manera clara i precisa, lletres i mots han adoptat altres usos, alguns amb un clar sentit lúdic o visual, com ara els anagrames i els monogrames. De vegades s’han confòs aquests dos termes. Mentre els anagrames consisteixen en la nova combinació de les lletres d’un terme per crear-ne un altre —Salvador Dalí, Avida Dollars—, els monogrames són dibuixos formats per la disposició peculiar de dos o més lletres d’un nom.

 

Monograma Carlemany

Figura 1. Monograma de l'emperador Carlemany

El monograma té una llarga història. Se’n coneixen exemples ja a l’antiguitat. D’aquest temps, en l’àmbit cristià, és el crismó, signe format per la juxtaposició de les dues primeres lletres del nom de Crist en grec (XPIΣTOΣ). De tota manera, l’ús dels monogrames es difon més durant l’edat mitjana. Un monograma medieval significatiu és l’emprat per Carlemany. Presenta el nom del sobirà en llatí, Karolus, amb les quatre consonants —K, R, L, S— disposades en forma de creu. Al centre hi ha un rombe que inclou un rombe més petit a la part superior,  amb els quals es dibuixen les vocals del nom de l’emperador: la lletra A (formada pel petit rombe i pel dos costats del rombe gran), O (pel rombre gran sencer) i U (pels dos costats inferiors del rombe gran). Seguint el seu exemple, altres reis i papes van utilitzar representacions singulars del seus noms respectius en documents oficials a manera de signatura, recurs ben útil per ser reconeguts en una Europa majoritàriament analfabeta.

Amb la invenció de la impremta, els tipògrafs apliquen la tradició medieval del monograma per identificar els llibres que produeixen. Així doncs, impressors de països diferents els utilitzen com a marques distintives. Com a mostra, Simone da Lovere (actiu 1489-1520), Wygand Koeln (actiu 1520-1548), Benoît Rigaud (m. 1597) i Joaquín Ibarra (actiu 1754-1785), que treballen a Venècia, Ginebra, Lió i Madrid, respectivament. Aquesta pràctica  es difon també a Catalunya, com ho certifiquen les marques tipogràfiques de Joan Rosembach (m. 1530), Pere Montpezat (actiu 1532-1560?), Josep Moyà (actiu 1670-1693?)... 

Monogrames de S. da Lovere, W. Koeln i B. Rigaud

Figura 2. Marques amb monogrames de S. da Lovere, W. Koeln i B. Rigaud

Monograma de J. Ibarra

Figura 3. Marca amb monograma de J. Ibarra (Top.: TusRes 149-8º)

Monogrames de J. Rosembach  P. Montpezat i J. Moyà

Figura 4. Marques amb monogrames de J. Rosembach (Top.: 10-VI-7), P. Montpezat (Top.: Mar 42-12º) i J. Moyà (Top.: 15-I-104/14)

Un dels monogrames  que reclama una certa explicació és el distintiu de Rosembach. Com molts altres dels segles XV i XVI, el monograma consta de lletres unides a una creu. En aquest cas la creu es combina amb una H que té en la part inferior una R. En realitat, el dibuix comprèn una altra lletra, la I, oculta en el pal vertical de la creu, i que correspondria al nom propi de l’impressor en llatí, Iohannes[1]. Lògicament, la R es relaciona amb el seu cognom... I què hi fa la H? Alguns monogrames coetanis inclouen la inicial del lloc de procedència del tipògraf. Tal com ell esmenta en diversos colofons dels seus llibres, era nascut a Heidelberg.

D’igual manera que els impressors, uns altres professionals relacionats amb el món del llibre imprès, com els gravadors signen amb monogrames les seves creacions. Un dels monogrames més famosos és el de l’artista Albrecht Dürer, que consta d’una A que inclou en la part inferior una D.

Aquest recurs gràfic apareix en els impresos amb altres finalitats. Durant els últims segles medievals l’antic crismó fou substituït per les lletres IHS. Aquest monograma referit a Jesucrist prové de l’abreviació del nom de Jesús en grec (ΙΗΣΟΥΣ), fent servir les tres primeres lletres[2]. Posteriorment se substituiria la sigma grega per la essa, la lletra llatina equivalent. En canvi, l’eta grega (H) no es reemplaça mai per la E perquè el seu traç coincideix amb el de la hac, encara que el so sigui ben diferent. El monograma IHS apareix en relativa freqüència en llibres religiosos impresos dels segles XVI al XVIII, tant per designar la divinitat com, en altres casos, assenyalar que l’autor era jesuïta, ja que els seus membres havien adoptat aquest monograma com a emblema del seu orde religiós. D’altra banda, la devoció de la Mare de Déu, amb una iconografia molt rica, també es concreta amb un monograma constituït per dues lletres del nom de Maria entrellaçades.

Monogrames de Jesucrist i de la Mare de Déu

Figura 5. Monogrames de Jesucrist (Top.: Tor 56-4º) i de la Mare de Déu (Top.: 15-I-41)

La vigència dels monogrames arriba fins als  temps actuals i el seu camp no es limita al món del llibre. Només cal veure el  Dictionnaire encyclopédique des marques & monogrammes, de Ris-Paquot[3]. És un recull de monogrames i altres elements distintius de professionals, d’arquitectes i ceramistes fins a orfebres i pintors, fet el segle XIX, que aplega més de dotze mil entrades. Entre els col·lectius relacionats amb el llibre antic s’ha de fer esment també dels bibliòfils. Un cas present a la Biblioteca de Catalunya és el monograma d’Àngel Aguiló, que senyala els llibres de la seva col·lecció amb les dues inicials del seu nom, una inserida dins l’altra. 

Monograma d’Àngel Aguiló

Figura 6. Segell amb monograma d’Àngel Aguiló (Top.: 10-II-18)

 

Eduard Botanch

Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya

 

[1] VINDEL, Francisco. Escudos y marcas tipográficas de los impresores en España durante el siglo XV: 1485-1500. Madrid: Francisco Vindel, 1935, p. 32

[2] URECH, Édouard. Dizionario dei simboli cristiani. Roma: Arkeios, 1995, p. 110-111

[3] RIS-PAQUOT, Oscar Edmond. Dictionnaire encyclopédique des marques & monogrammes, chiffres, lettres initiales, signes figuratifs, etc., etc. Paris: Librairie Renouard, Henri Laurens, 1893. Versió en línia: https://archive.org/details/dictionnaireency02risp. [Consulta: 14-3-2017]

A les grans biblioteques, la quantitat ingent de fons i la incompletesa d’aquest dificulta la descripció detallada de cada ítem i, en major o menor mesura, hi ha registres catalogràfics minsos o inexactes. Per pal·liar-ho, s’endeguen campanyes de recatalogació de documents i de revisió de les col·leccions per assolir un coneixement més precís dels fons. Fruit d’això, la Biblioteca de Catalunya revela quatre incunables més als lectors, és a dir, quatre impresos més publicats al segle XV.

Pseudo-Bernat. Floretus
[Valentiae] : impressum cura diligenti simul [et] arte uiri germanici Nicolai Spindeler, [15 set. 1496]. Top.: 10-I-66
Aquesta edició del Floretus, una obra medieval de Pseudo-Bernat,  només té a l’últim full la menció de l’impressor, Nicolaus Spindeler, sense indicar-ne ni el lloc ni la data d’impressió. Per això, havia estat considerat una obra de principis del segle XVI. En realitat, el llibre és més antic, tal com ho demostra el colofó situat en un lloc inusual, quatre fulls abans del final, al verso del f. [36].

El colofó ignorat explicita clarament la data de publicació amb una llarga fòrmula llatina: “Mille ducentis bis [et] nouaginta sub annis et sex his iunctis [et] decimo quinto setembris” (=”El quinze de setembre de mil, dos cops dos-cents, i noranta anys i sis afegits”). La troballa fou ratificada pel Gesamtkatalog der Wiegendrucke (GW), el catàleg que recull tots els incunables d’arreu del món. Aquest tràmit era necessari perquè el GW havia de validar aquesta edició de la qual no es coneix cap altre exemplar al món. La datació permet precisar el lloc de publicació perquè durant aquell any Spindeler va treballar a València.

Floretus. Gravats d’Anunciació, Nativitat, Epifania i Pentecosta (vº port.)

Floretus. Gravats d’Anunciació, Nativitat, Epifania i Pentecosta (vº port.)

   

Fieschi, Ettore. Oratio ad Innocentium VIII 
[Romae: Stephanus Plannck, ca. 1491]
L’obra d’Ettore Fieschi (fl. 1485), conegut també com Hector Fliscus, s’inscriu en la tradició de publicació d’opuscles on es reproduïen escrits, cartes, sermons o discursos sobre temes concrets dedicats a diverses autoritats o personatges de l’àmbit públic. Stephanus Plannck, impressor actiu a Roma a partir de 1482, en va publicar una bona sèrie. Aquesta edició comprèn el text que Fieschi adreça al papa Innocenci VIII (1432-1492), on analitza les relacions del poder eclesiàstic amb el civil.

És una edició senzilla, en 4º i tipus gòtics, de 12 pàgines sense numerar ni signar. Al final inclou una composició poètica de Titus Veltrius en honor a l’autor. L’edició no té peu d’impremta, però el GW i altres repertoris d’incunables l’identifiquen clarament com a impressió de Plannck i la daten ca. 1491, tot i que el text du la data de 27 d’abril de 1485. Cal fer notar que existeixen altres edicions incunables, també en lletra gòtica, d’aquest text, de la mateixa època i atribuïdes a Plannck. Es diferencien per la presència o no del text de Veltrius. Gràcies a les imatges recollides pels repertoris s’han pogut apreciar, a més a més, diferències tipogràfiques i de composició ben evidents. L’exemplar ara identificat fa que la BC incrementi el nombre d’impresos de Plannck, format per més d’una vintena d’edicions incunables.

Església Catòlica. Cúria Romana. Stilus Romanae Curiae
[Romae: Eucharius Silber, ca. 1491]. Top.: Res 292/2-8º
Aquesta és una altra edició que enriqueix les fonts històriques sobre l’organització de la cúria pontifíca, i per extensió, del papat. L’Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) en recull dotze edicions incunables, publicades entre 1471 i 1500: quatre de Bartholomaeus Guldinbeck, quatre d’Stephan Plannck, tres d’Eucharius Silber i una d’Adam Rot. L’edició que ens ocupa no du peu d’impremta i ha estat identificada com a obra de Silber, impressor que va exercir la seva activitat a Roma entre 1480 i 1510. Si bé en l’atribució de l’impressor hi ha unanimitat, no és així en la datació. Altres repertoris li donen dates més tardanes (ca. 1495 i ca. 1500). Segons l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico (ICCU) hi ha una edició variant amb el text recompost.  

És una edició en 4º i tipus gòtics, de 20 pàgines no numerades, amb la signatura a6, b4 i la primera caplletra ornada. L’exemplar forma part d’un recull amb edicions postincunables de la mateixa temàtica de les quals la BC conserva una bona selecció.

Stilus Curiae Romanae. Detall de la p. [1] (f. sign. a1)

Stilus Curiae Romanae. Detall de la p. [1] (f. sign. a1)

Iacopo, da Varazze. Legenda aurea 
[Lugduni : Gulielmus Regis, ca. 1483-1486]. Top.: Res 15-Fol
El cas de l’edició incunable de la Legenda Aurea, de Iacopo da Varazze, presentava una doble dificultat d’identificació. En primer lloc, per l’existència de múltiples edicions (amb mínimes variants) en tractar-se d’una col·lecció hagiogràfica o de vides de sants amb gran difusió des del segle XIII i que es convertiria en bestseller des dels inicis de la impremta, copant l’incipient mercat editorial. I, segonament, per les incompleteses del mateix exemplar (no té portada ni colofó i li falta el darrer full), fet que complica el coneixement real del nombre de pàgines i, per extensió, la comparació amb altres exemplars existents al món.

Com en els casos anteriors, es consultà el GW tenint present, però, que calia fer un càlcul aproximat de l’extensió de l’últim quadern. Es compararen altres edicions per a obtenir un patró general de l’obra i es determinà que sols faltava el darrer full del quadern N, l’N8.

La consulta,  tant al GW com al Typenrepertorium der Wiegendrucke  (Repertori de tipus mòbils d’incunables), confirmaren positivament les sospites: es tractava d’un incunable de la impremta de Guillaume Le Roy realitzat entre 1483 i 1486.  Però aquesta no va ser l’última sorpresa. Al final del registre del GW apareixia la Biblioteca de Catalunya i la Biblioteca Provincial dels Franciscans de Catalunya (carrer Santaló, 80 de Barcelona) com algunes de les biblioteques posseïdores d’aquest incunable.

Així doncs, i per tal d'esvair qualsevol dubte, es procedí a comprovar in situ els dos exemplars, que són idèntics, encara que el franciscà es conserva complet i conté algunes il·luminacions miniades de caplletres de gran bellesa. Com a colofó, cal destacar que el nostre exemplar està enquadernat amb un pergamí que conté un document legal d’origen català datat vers el 1437.

Legenda aurea. Detall de l'Incipit (f. sign. a2)

Legenda aurea. Detall de l'Incipit (f. sign. a2)

 

Eduard Botanch
Xavier González Cuadra
Àngels Sanllehy
Unitat Bibliogràfica 

En la catalogació dels llibres antics hom s’enfronta a uns objectes de caràcter patrimonial amb un passat al darrere, el que els fa més vulnerables a danys, defectes, pèrdues i tota mena d’actuacions de la mà de l’home. Per això, la probabilitat que arribin a mans del catalogador actual en perfecte estat és molt remota.

Les circumstàncies i vicissituds que modifiquen els llibres des que van entrar a la impremta fins a l’actualitat són molt diverses. És per això que en l’àmbit de la descripció del llibre antic es parla d’exemplar ideal, concepte obvi en la catalogació de llibre modern.

Gravat de l’Encyclopédie de Didérot. “L’imprimerie en lettres. L’opération de la casse”

Gravat de l’Encyclopédie de Didérot. “L’imprimerie en lettres. L’opération de la casse”

L’exemplar ideal reconstrueix l’estat òptim del llibre en el moment de la seva publicació a partir de l’anàlisi i la comparació del màxim d’exemplars possibles d’una mateixa edició. Una vegada més, els catalogadors de fons antics hem de fer servir habilitats detectivesques per esbrinar fins a quin punt la còpia que tenim a les mans es desvia del patró original.

Però quines són les circumstàncies que influeixen en l’alteració de l’original?

D’una banda les inherents al propi procediment d’elaborar els llibres i al factor humà que hi intervé. La confecció d’un llibre manufacturat consta de diverses fases: la composició de la pàgina amb tipus mòbils i elements decoratius, la correcció de proves, l’entintat, l’estampació, l’assecat i, finalment, el relligat i l’enquadernació; en aquest procés hi intervenen persones i oficis diversos. Per això és habitual trobar exemplars amb errors produïts en qualsevol moment de la cadena: errates, lletres desgastades, invertides, desplaçades o desaparegudes, imperfeccions, defectes d’entintat, etc. Segurament però, el relligat és la fase que genera més problemes. Les pàgines, independentment del format que havia de tenir el llibre, s’estampaven en fulls de paper sense plegar que, un cop impresos, es plegaven formant quaderns. Tot i les mesures que existien per a garantir l’ordre correcte dels fulls –indicació de pàgines o folis, signatures, registre i reclams- són força habituals els errors de relligat dels quaderns. 

Errades de composició en una edició barcelonina del s. XVI (Ordinacions de la cort general celebrada per la sereníssima senyora reina dona Germana … Barcelona, 1512?. Top. 3-VI-8/4)

Errades de composició en una edició barcelonina del s. XVI (Ordinacions de la cort general celebrada per la sereníssima senyora reina dona Germana … Barcelona, 1512?. Top. 3-VI-8/4)

D’altra banda hi ha circumstàncies més complexes que responen a actuacions de caràcter intencionat: errades esmenades, acció de la censura eclesiàstica i civil, substitució o encartament de fulls i gravats, cancel·lació de fulls, obres relligades segons voluntat del seu  propietari, etc.

Finalment el pas del temps i unes males condicions de conservació dels llibres deixen la seva petjada a les còpies que ens arriben i dificulten la reconstrucció de l’exemplar ideal: taques d’òxid, d’humitat, fongs, forats de paràsits, fulls perduts, làmines desaparegudes, exemplars incomplets, etc. són incidències de les quals pocs llibres se n’escapen.

Complexitat en la composició de dues pàgines del s. XVI, amb text, comentari, postil•les i elements decoratius (Opera Sallustiana. Lió, 1523. Top. Res 17-4º)

Complexitat en la composició de dues pàgines del s. XVI, amb text, comentari, postil•les i elements decoratius (Opera Sallustiana. Lió, 1523. Top. Res 17-4º)

Són tan variats els incidents que poden afectar la manufactura d’un llibre i la seva trajectòria històrica, que algun bibliògraf ha arribat a afirmar que és pràcticament impossible trobar dos exemplars idèntics!

Per tal de detectar els possibles desviaments de l’exemplar ideal, el catalogador de fons antic ha de verificar la integritat i correcció dels llibres que cataloga fent ús dels elements que el propi exemplar ofereix (portada , epígrafs, incipit i explicit, preliminars, paginació, foliació, signatures, reclams, registre, índexs, colofó, etc.); en definitiva, deixar que el llibre parli per si mateix. En segona instància ha de contrastar la informació amb repertoris bibliogràfics i, si és possible, amb altres exemplars de la mateixa edició.

Anàlisis d’aquesta envergadura sovint descobreixen problemes bibliogràfics més complexos (variants, edicions falses, contrafetes, no autoritzades o pirates, textos modificats...); però això són temes que deixem per als bibliògrafs, l’estudi dels quals explora altres terrenys com la història de les edicions o la transmissió de textos.

 

Podeu trobar més informació a:

Bowers, Fredson. Principios de descripción bibliográfica. Madrid: Arco Libros, 2001
Gilmont, Jean-François. Le livre & ses secrets. Genève: Librairie Droz ; Louvain-la-Neuve : Université catholique de Louvain, 2003

 

Núria Fullà
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni bibliogràfic de Catalunya 

Després de la fi de l’Imperi romà d’Occident al segle V, el llatí va sobreviure als seus primers parlants gràcies al prestigi cultural. L’Església catòlica va mantenir el seu ús amb la qual cosa es convertí en la llengua de cultura de l’Europa occidental, i més enllà, també entre aquelles terres germàniques, escandinaves i eslaves que van ser evangelitzades per Roma. 

Un podria creure que el llatí perdria el seu domini amb el sorgiment de les llengües vernacles, però el procés fou molt més lent perquè el llatí gaudia d’un avantatge respecte als altres idiomes: era la llengua comuna de relació entre parlants que no compartien la llengua vernacla, l’anglès del món occidental dels nostres dies. No és estrany, doncs, que durant l’edat moderna el llatí fos un dels idiomes en què es van publicar més llibres.  

En les portades de les publicacions, els tipògrafs feien servir també el llatí. En els peus d’impremta, a l’hora de triar la forma llatina de cada ciutat, usaven el topònim d’època romana. Així, Ilerdae (Lleida), Dertusae (Tortosa), Caesaraugustae (Saragossa), Compluti (Alcalá de Henares), Neapoli (Nàpols), Lugduni (Lió), Lutetiae Parisiorum (París), Londini (Londres), Vindobonae (Vienna), etc.

(Biblioteca de Catalunya, top.: Res. 495-12  i  top.: 4-II-13)

(Biblioteca de Catalunya, Top.: Res. 495-12 i Top.: 4-II-13)

Ara bé, aquesta opció no era sempre possible. Les ciutats que havien sorgit durant l’època medieval o bé s’havien fundat en zones que mai no havien format part de l’imperi romà, eren designades amb formes llatines inventades, relacionades amb el seu nom actual o amb els pobles antics que hi havien viscut. Leipzig és anomenada Lipsiae; Amsterdam és Amstelodami i, a Catalunya, Cervera, Cervariae Lacetanorum (al·ludint al poble ibèric dels Lacetans, tot i que aquesta ciutat no va néixer fins al segle XI). La ciutat de Madrid rebia una doble denominació. El topònim més corrent és Matriti, però alguns llatinistes espanyols en crearen un altre de més solemne, Mantuae Carpetanorum (Màntua dels Carpetans), com si ja hagués existit en època preromana com a seu del poble celta que ocupava el centre peninsular.

Una eina útil per saber a quina ciutat correspon un topònim llatí és: Orbis Latinus. Berlin : Richard Carl Schmidt & Co, 1861, obra del bibliotecari J.G.Th..Graesse. La Biblioteca de Catalunya compta amb la segona edició de 1909. És accessible també la tercera edició (1971) via digital: http://www.bayerische-landesbibliothek-online.de/orbis-latinus

Un altre recurs digital orientat específicament al llibre antic és: Latin places names found in the imprints of books printed before 1801 and their vernacular equivalents in AACR2. http://rbms.info/committees/bibliographic_standards/latin/index.html

A voltes els noms no són el que semblen. El nom de Coloniae Allobrogum no designa la ciutat alemanya de Colònia (que és Coloniae Agrippinae) sinó Ginebra; i Cosmopoli no és un nom real, sinó el topònim que van usar algunes edicions clandestines fetes en ciutats com Londres, Frankfurt o Rotterdam. Ah!, i si en un llibre del segle XVIII trobeu al peu d’impremta el lloc Monaco, no és que els avantpassats d’aquest principat minúscul es dediquessin a la tipografia; en realitat el nom correspon a la ciutat de Munic. 

Biblioteca de Catalunya, top.: MitRes. 69-4º)

Biblioteca de Catalunya, Top.: MitRes. 69-4º)

 

Eduard Botanch Albó
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya  

“La impremta, l’editorial i la llibreria han estat sempre l’instrument més fàcil de la difusió i l’intercanvi d’idees. Més enllà encara que la paraula, perquè la conserven i la perpetuen en les pàgines dels llibres i li fan salvar les fronteres del temps i de l’espai” (Jordi Rubió, Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó, p. 23)

Al llarg dels segles, en el camí que va entre la difusió i l’intercanvi d’idees, entre l’escriptura, la composició i la impressió, fins a la lectura, molts documents es perden en el temps, per els canvis d’hàbits socials i intel·lectuals, les preferències literàries i els corrents de pensament. Són llibres que no sortiran en les seleccions de joies bibliogràfiques, perquè aparentment no tenen cap tret rellevant, ni de forma ni de contingut. Formen part d’un gruix d’obres patrimonials que han anat pervivint al llarg dels segles, i que sovint el seu valor rau en la singularitat i exclusivitat.  Han restat en l’anonimat fins que una recerca o l’interès d’un investigador els ha fet sortir a la llum. A la Biblioteca de Catalunya hi ha molts casos que exemplifiquen aquest “despertar”, com ara les “troballes” resultat de l’estudi de la història de la impremta i els impresos antics en un determinat àmbit geogràfic. Posem per cas Perpinyà, que fins a mitjans del segle XVII formava part de Catalunya, i tres impresos dels segles XVI i XVII en català i integrants del fons Aguiló: el Libre en el qual se tracta de la miraculosa conversió y sancta vida y grans miracles que féu lo gloriós sant Honorat, de Miquel Corrons, el Libre primer y segon dels miracles que lo Senyor ha obrats per medi de la sanctíssima Relíquia del gloriós Sant Joan Baptista, de Miquel Llot de Ribera, tots dos de 1590 i impresos per Samsó Arbús; i La devota peregrinació de la Terra Sancta y ciutat de Hierusalem, de Miquel Matas, de 1627, imprès per Lluís Roure. Tots tres comparteixen singularitat – els dos primers, que se sàpiga, són exemplars únics, i del tercer n’hi ha un altre exemplar a França però de consulta restringida -, estan escrits en català, són de temàtica religiosa i han estat poc estudiats, excepte la Devota peregrinació, que és l’únic que ha estat objecte d’estudis i fins i tot d’una edició. 

Corrons, Miquel. Libre en el qual se tracta de la miraculosa conversió y sancta vida y grans miracles que féu lo gloriós sant Honorat

Corrons, Miquel. Libre en el qual se tracta de la miraculosa conversió y sancta vida y grans miracles que féu lo gloriós sant Honorat

I els autors també resumeixen tot això: han estat poc, o gens, estudiats, no són gaire coneguts, i mostren els lligams culturals i religiosos existents als segles XVI i XVII entre la Catalunya del Principat i la Catalunya del Nord. De Miquel Corrons se sap que era rossellònès, com també Miquel Llot de Ribera, que nasqué a Clairà i morí a Lleida, i de Miquel Matas se sap que era d’Olot i, que com molts religiosos de l’època, fou destinat a diversos llocs, primer a Sant Pol de Mar i després a Blanes, on va morir. Són, com les edicions perpinyanenques de les seves obres, escriptors que han passat desapercebuts, tret de Matas, que potser ha tingut més fortuna, però ha passat força temps ignorat.

Matas, Miquel. La devota peregrinació de la Terra Sancta y ciutat de Hierusalem

Matas, Miquel. La devota peregrinació de la Terra Sancta y ciutat de Hierusalem

Es tracta, doncs, d’unes obres que provenen d’una col·lecció cabdal per a la fundació de la Biblioteca de Catalunya, que tenen la peculiaritat de ser edicions inèdites, que les escrigueren uns autors religiosos que han quedat oblidats i que exemplifiquen els molts petits tresors, supervivents únics al pas del temps, que es redescobreixen en el fons que la Biblioteca conserva.

Rareses impreses que una recerca ha fet despertar i que mostren com la impremta fou, efectivament, un instrument magnífic per difondre i intercanviar idees i pensaments, i  una peça clau per traçar el camí entre la paraula escrita i la paraula llegida, més enllà del temps, de l’espai: el coneixement.

Mercè Comas
Servei d'Accés i Obtenció de Documents

Recentment i aprofitant els canvis tecnològics en el catàleg en línia, s’han actualitzat i revisat les entrades corresponents als impresos de la Col·lecció Toda. Alguns d’ells han estat digitalitzats i són accessibles a text complet.

Eduard Toda i Güell (1855 - 1941), bibliòfil, escriptor i diplomàtic, i també professor al taller de restauració de l’Escola de Bibliotecàries des del 1930, aplegà al llarg de la seva vida una biblioteca molt important, que es troba repartida entre algunes institucions, com el Monestir de Montserrat, el Centre de Lectura de Reus, l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona o el castell d’Escornalbou, que era de la seva propietat.

A la Biblioteca de Catalunya destaquen, per exemple, els més de 1.000 llibres de la Col·lecció Elzeviriana, donació del 1920; l’any 1934 la Biblioteca comprà a Eduard Toda la seva col·lecció d’obres de caire hispanoitalià, 2.813 volums i 418 fullets, la major part de les quals es troben descrites a la seva Bibliografía Espanyola d'Italia, on consten 6.358 impresos. Són d’especial rellevància les edicions dels segles XVI i XVII. A l’Advertencia diu textualment:

“Comprén la Bibliografía Espanyola d’Italia las publicacions fetas fins al acabar lo segle XIX, baix las agrupacions següents:

1ª Obras originals d’autors espanyols impresas a Italia en catalá, castellá, italiá o llatí. Exteném la condició d’autors nacionals als fills y nets d’espanyols nascuts a Italia, que han estampat allá sas obras conservant la llengua, lo nom o las aficions als estudis del nostre país.
2ª Traduccions italianas o llatinas d’obras d’autors espanyols, fetas per escriptors espanyols o italians.
3ª Traduccions espanyolas d’obras italianas publicadas a Italia.
4ª Obras d’autors italians que insertan texts espanyols originals o traduhits.

No’s registran las obras italianas que tractan d’Espanya en termes generals, o en forma descriptiva, crítica o histórica, sens incloure documents catalans o castellans.”

Formen també part de la col·lecció obres descrites a la Bibliografía Española de Cerdeña, complement de la d’Itàlia.

Tasso, Torquato. Aminta. En Roma : por Estevan Paulino, 1607. Toda 6-II-11

Tasso, Torquato. Aminta. En Roma : por Estevan Paulino, 1607. Toda 6-II-11

 

Invasión de la armada francesa. En Caller : en la emprenta del doctor Antonio Galcerin, por Bartholome Gobetti, 1637. Toda 22-II-25

Invasión de la Armada francesa. En Caller : en la emprenta del doctor Antonio Galcerin, por Bartholome Gobetti, 1637. Toda 22-II-25

Així mateix s’hi troben edicions humanístiques, procedents d’importants tallers tipogràfics europeus del segle XVI. 

A la col·lecció s’han anat incorporant impresos amb els criteris que Eduard Toda fa constar en la seva Bibliografia.

Toda distingí molts dels seus llibres amb ex-libris. Els tres ex-libris de la biblioteca Toda foren dissenyats per C.G. Underwood (1913), J. Triadó (1914) i P. Font de Rubinat (1921).

Empremta

Ex-libris Toda

          

 

Ferran Pascual
Reserva Impresa i Col·leccions especials

L’empremta és un codi que permet identificar les edicions antigues, en lloc de l’ISBN del llibre modern.

El mecanisme bàsic per construir una empremta és ràpid i senzill. Però els casos particulars són molts, degut a l’àmplia casuística que presenten els llibres produïts de manera artesanal.

L’empremta es basa en l’extracció de caràcters d’unes zones preestablertes dels llibres. La fòrmula està constituïda de 4 grups de 4 caràcters, extrets per parelles, de l´última i la penúltima línia de 4 pàgines determinades, i per uns elements complementaris.

L’aspecte visual de l’empremta en el catàleg és el següent:

osu- rium i-cu luru 3 1571 R

e-s& a-ut tei* suQv 7 1483 R

reo- e.S. a,a- rape 3 1605 A

L’empremta bibliogràfica, com la nostra empremta digital, ha de ser precisa; altrament perd tot el seu valor identificatiu. Per això és important que els professionals tinguin un cert entrenament. En cas de no poder garantir la correcta formulació, és aconsellable no posar-la.

La utilitat d’aquest codi és identificar unívocament tots els exemplars d’una edició antiga i distingir-los d’altres edicions o variants, per més semblants que siguin.

Alguns catàlegs contemplen la possibilitat de cerca  a partir de qualsevol dels 4 grups de l’empremta. En el cas habitual d’exemplars incomplets, 4 dígits poden ser suficients per a identificar una edició de la qual només se’n té un tros.

L’altra funcionalitat està relacionada amb la bibliografia, és a dir amb la història d’un text a través de les seves successives edicions, emissions i estats. I és aquí on de vegades falla la teoria. La producció editorial dels impressors del s. XV al XVIII era molt més extensa del que evidencien les dades bibliogràfiques i un petit percentatge d’edicions s’escapen fins i tot dels mecanismes de control de l’empremta.

Empremta

Marius, Leonardus. Amstelredams eer ende opcomen, door de denckwaerdighe miraklen aldaer geschied, aen ende door het H. sacrament des astaers, anno 1345. Antwerpen : Hendrick Aertssens,1639

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, associat amb la National Library of Scotlant Empremta : regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples. [Barcelona] : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, associat amb la National Library of Scotlant Empremta : regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples. [Barcelona] : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987

 

Bibliografia:

Institut de Recherche et d’Histoire des Textes, associat amb la National Library of Scotland. Empremta: regles per a l'establiment de l'empremta i recull d'exemples. [Barcelona] : Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1987

Institut de recherche et d'histoire des textes; in association with the National Library of Scotland. Nouvelles des empreintes = Fingerprint newsletter. N. 1-2 (1981-1985) 

 

Núria Fullà
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya