MARC 21 concís bibliogràfic: Camps d'entrades de fons, localització, grafies alternatives, etc. (841-88X)

 

Els camps 841-88X contenen descripcions d'elements que són una part integrant de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques i elements que poden aparèixer tant en registres bibliogràfics com en registres MARC de fons separats.

 

El camp 850 és un camp de registre bibliogràfic que conté un mínim de dades de localització de fons. El camp 852 conté dades de localització més àmplies. El camp 856 conté informació sobre la localització de recursos electrònics. Aquests camps es descriuen en aquest document. En aquest document només estan llistats els camps 841-845, 853-855 i 863-878, les descripcions completes apareixen a Format MARC 21 concís per a dades de fons.

 

Els camps 880, 882, 883, 884, 885, 886 i 887 són camps de dades bibliogràfiques d'ús especial.

 

 

Inici de secció

 

841 - VALORS DE LES DADES CODIFICADES DE FONS (NR)

 

[Descripció completa en el camp 841 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

842 - DESIGNADOR TEXTUAL DE FORMA FÍSICA (NR)

 

[Descripció completa en el camp 842 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

843 - NOTA DE REPRODUCCIÓ (R)

 

[Descripció completa en el camp 843 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

844 - NOM DE LA UNITAT (NR)

 

[Descripció completa en el camp 844 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

845 - NOTA DELS TERMES QUE REGULEN L'ÚS I LA REPRODUCCIÓ (R)

 

[Descripció completa en el camp 845 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

850 - INSTITUCIÓ QUE TÉ ELS FONS (R)

 

Informació referent als fons del document descrit per la institució especificada.

 

Indicadors

 

        # - Sense definir

        # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Codi MARC de l'organització que té una còpia del document.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

 

850

##$aAAP$aCU$aDLC$aMiU

 

 

Inici de secció

 

 

852 - LOCALITZACIÓ (R)

 

Identifica l'organització que té el document o que el té disponible. Pot contenir també informació detallada de com localitzar el document en un fons.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Classificació de la Library of Congress

       1 - Classificació Decimal de Dewey

       2 - Classificació de la National Library of Medicine

       3 - Classificació del Superintendent of Documents

       4 - Número de control topogràfic

       5 - Títol

Indica que el document es classifica pel títol. Si cal, aquest títol s'inclou en el subcamp $l (Forma topogràfica del títol).

       6 - Guardat separadament

       7 - Font especificada en el subcamp $2

       8 - Altres sistemes

Valor que indica si un document es guarda seguint un sistema de numeració primària o alternativa.

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Sense enumeració

       1 - Enumeració primària

Aquest valor s'utilitza també quan s'aplica només un sol sistema de numeració.

       2 - Enumeració alternativa

El document porta dos sistemes de numeració i es guarda seguint el sistema secundari.

 

Codis de subcamp

 

La institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés. Conté el codi MARC de l'organització o el nom de la institució o persona que té el document o des de la qual se'n dóna accés.

Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

El departament, biblioteca, fons, etc., concrets dins l'organització que té els fons on es localitza el document o que el té disponible.

Adreça del carrer, la ciutat, el codi postal i la informació del país per a la localització física actual del document.

Codi de dos o tres caràcters que identifica els exemplars específics del document localitzats a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $f segueix immediatament el subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

       Tipus de qualificador

         l - Última

Unitat de temps o part última, inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent

         p - Anterior

Unitat de temps o part anterior, no inclosa l'actual, que es guarda en una localització diferent.

       Nombre d'unitats

         1-9 Nombre d'unitats

Quan no és requerit un número per a identificar les unitats específiques, el nombre d'unitats es pot ometre. Quan el tipus de qualificador és Última (codi l), el número inclou la unitat de temps o part actual. Quan el tipus de qualificador és Anterior (codi p), el número no inclou la unitat de temps o part actual.

       Tipus d'unitat

Temps

         m - Mes(-os)

         w - Setmana(-es)

         y - Any(s)

Part

         e - Edició(-ons)

         i - Número(s)

         s - Suplement(s)

Text lliure que s'utilitza quan els codis del subcamp $f són inadequats per a descriure la unitat que es localitza a part dels fons principals del mateix document. El subcamp $g va immediatament a continuació del subcamp $a, $b o $c que es qualifica.

Títol d'ordenació d'un document no classificat que s'ordena pel títol.

Codi MARC de dos o tres caràcters per a la localització principal continguda en el subcamp $a.

Codi de: MARC Code List for Countries*.

*Nota: Per a Catalunya s'aplica el codi "spc". Vegeu Introducció a la traducció catalana

Identificació d'un sol element quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $p (Designació d'element).

Descripció de qualsevol característica inusual de la condició física de l'element quan la informació no conté cap camp 863-865 (Enumeració i cronologia) o 876-878 (Informació del document) que contingui un subcamp $q (Condició física de l'element).

Número d'exemplar o grup de números d'exemplars que tenen la mateixa localització i la mateixa signatura topogràfica quan la informació de fons no conté cap camp 863-865 d'Enumeració i cronologia que contingui un subcamp $t (Número d'exemplar).

URI (Uniform Resource Identifier), per exemple una URL o un URN, que proporciona dades d'accés electrònic en sintaxi normalitzada.

L'URI enllaça amb el dipòsit que guarda el document (sense tenir en compte si el document és analògic o digital). Aquesta informació pot ser també anotada com un codi d'organització o text en el subcamp $a (Localització) i (si és aplicable) en el subcamp $b (Sublocalització).

Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

Per fer la seqüència dels registres de fons, vegeu el camp 852, subcamp $8 a Format MARC 21 concís per a dades  de fons.

 

Exemples

 

 

852

01$aCtY $bMain$hLB201 $i.M63

852

##$aCLU

852

##$aNational Archives and Records Service$bGenealogical Research Recording$ePennsylvania Ave. at 8th St., N.W., Washington, D.C. USA$ndcu

852

##$aCSf$bSci$t1

852

##$aNational Geographic Society$bPersonnel Dept.$e17th & M St., N.W., Washington, DC, USA

852

81$a[identificador de localització]$bPrincipal $ccompactus de l'entresol

852

8#$a[identificador de localització]$cN.Mus.ms. 2234$dMus.ms.pr. XII/911$d13.492

852

81$aFrPALP$hPer$iREF

852

4#$aDLC$bMicRR$jMicrofilm 82/528 MicRR

852

##$a[identificador de localització]$bPrincipal$cprestatge gran$qgrafits infantils a les guardes

852

##$aLibrary of Congress$bPrints and Photographs Division$eWashington, D.C. 20540 USA$ndcu$uhttp://hdl.loc.gov/loc.pnp/pp.print

852

##$aMH$cNúmeros actuals a la S.L.$x1-54 per petició en microfitxa

852

81$a[identificador de localització]$hM$iS:55$p1100064014$xnúm. d'entrada: 90/84370

852

#0$3Correspondència$a[identificador de localització]$bDivisió de Manuscrits

 

Inici de secció

 

853 - LLEGENDES I PATRÓ--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 853 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

854 - LLEGENDES I PATRÓ--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 854 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

855 - LLEGENDES I PATRÓ--ÍNDEXS (R)

 

[Descripció completa en el camp 855 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

856 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS ELECTRÒNICS (R)

 

La informació requerida per a localitzar un recurs electrònic i accedir-hi. El camp pot ser utilitzat en un registre bibliogràfic d'un recurs quan aquest recurs o un subconjunt seu està disponible electrònicament. A més, pot ser utilitzat per a localitzar i accedir a una versió electrònica d'un recurs no electrònic descrit en el registre bibliogràfic, o un recurs electrònic relacionat. La frase "recurs electrònic en xarxa" s'utilitza per a fer referència a un recurs electrònic al contingut del qual s'accedeix utilitzant un protocol de xarxa com ara telnet, http, ftp, etc.

 

Vegeu les Pautes per a l'ús del camp 856 per a una descripció més detallada de l'ús del camp 856.

 

El camp 856 es repeteix quan els elements de localització varien (l'URL quan són utilitzats els subcamps $a, $b, $d). També es repeteix quan s'utilitza més d'un mètode d'accés, quan estan disponibles electrònicament diferents parts del document, quan s'anoten rèpliques de llocs web, quan s'indiquen diferents formats/resolucions amb diferents URL i quan s'anoten documents relacionats.

 

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Correu electrònic

       1 - FTP

       2 - Connexió remota (Telnet)

       3 - Connexió telefònica

       4 - HTTP

       7 - Mètode especificat al subcamp $2

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Recurs

       1 - Versió del recurs

       2 - Recurs relacionat

       3 - Part o parts components d'un recurs

       4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Domini plenament qualificat (nom de l'amfitrió) de la localització electrònica. Inclou una adreça de la xarxa que es repeteix si hi ha més d’una adreça per al mateix amfitrió.

Informació sobre la compressió d'un fitxer, en particular, si es requereix un programa específic per a descomprimir-lo.

Part de l'adreça que identifica el procés o servei en l'amfitrió

URI, que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols d'Internet existents o per resolució d'un identificador persistent (PID). El camp 856 s'estructura per tal de permetre la creació d'un URL a partir de la concatenació d'altres subcamps 856 separats. El subcamp $u es pot utilitzar en lloc de subcamps separats, o a més a més dels subcamps.

El subcamp $u només pot ser repetit quan s'anota més d'un URI.

Mètode d'accés quan el primer indicador conté un valor 7. Codi de: Electronic Access Methods Code List

Codi que indica la disponibilitat d'accés a un recurs electrònic en xarxa l'adreça del qual apareix en el subcamp $u. El subcamp $7 s'aplica a tots els subcamps $u presents en el camp.

 

Exemples

 

 

856

40$uhttp://purl.access.gpo.gov/GPO/LPS98141$70

 

856

41$uhttps://purl.fdlp.gov/GPO/gpo105955$70

 

856

42$3Fonts, fotografies, lletres$uhttp://www.jennieavila.com/$70

 

856

43$3Volum 1$uhttp://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_1_Final.pdf$70

 

856

43$3Volum 2$uhttp://www.csb.gov/assets/1/7/Vol_2_Final_Version.pdf$70

 

856

44$3Només sumari$uhttps://www.loc.gov/catdir/toc/cassalini18/4738323.pdf$70

 

856

44$3Llista de correccions, ajustaments i addicions de l'autorització $uhttp://personalpages.manchester.ac.uk/staff/david.fallows/appendix.pdf$70

 

856

42$3Finding aid$uhttp://lcweb2.loc.gov/ammem/ead/jackson.sgm

856

40$3HathiTrust Digital Library, Full view$uhttp://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1654047.html$70

856

41$uhttp://www.jstor.org/journals/0277903x.html

856

40$uhttp://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

856

1#$uftp://harvarda.harvard.edu

856

42$3French version$uhttp://www.cgiar.org/ifpri/reports/0297rpt/0297-ft.htm

856

42$3Essays from annual reports$uhttp://woodrow.mpls.frb.fed.us/publs/ar/index.html

856

1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors/info-mac/util/color-system-icons.hqx$s16874 bytes

856

2#$utelnet://maine.maine.edu

856

1#$uftp://wuarchive.wustl.edu/mirrors2/win3/games/atmoids.zip$cdecompress with PKUNZIP.exe$xcannot verify because of transfer difficulty

856

4#$zPart of the Ovid Mental Health Collection (MHC). Follow instructions on MedMenu page for Ovid login.$uhttp://info.med.yale.edu/medmenu/info%5Fcbc.html

856

40$uhttp://www.ref.oclc.org:2000$zAddress for accessing the journal using authorization number and password through OCLC FirstSearch Electronic Collections Online. Subscription to online journal required for access to abstracts and full text

856

4#$uhttp://susdl.fcla.edu/cgi-bin/cgiwrap/~fdl/fdlcgi?FA00000011%2Fjpg$yElectronic resource (JPEG)

856

40$l(star)Unrestricted online access$lhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2$nOpen access$r(cc)CC BY-NC-ND 4.0$rhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/$tAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International$qapplication/pdf$uhttps://freidok.uni-freiburg.de/data/14656$70

856

2#$ahttp://mathnet.kaist.ac.kr$uhttp://www.koreascience.or.kr/journal/E1TAAE/v2n1.page$uhttp://www.ksiam.org/

856

2#$ahttps://urn.fi/URN:ISBN:978-952-12-4129-1$uhttps://www.doria.fi/handle/10024/182600$qapplication/pdf$qhttps://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/fmt/276

856

2#$aanthrax.micro.umn.edu

856

1#$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip

856

0#$akentvm.bitnet$facadlist file 1$facadlist file2$facadlist file3

856

0#$auicvm.bitnet$fAN2

856

2#$amadlab.sprl.umich.edu$p3000

856

10$zFTP access to PostScript version includes groups of article files with.pdf extension$aftp.cdc.gov$d/pub/EIS/vol*no*/adobe$f*.pdf$qapplication/pdf

 

Inici de secció

 

857 - LOCALITZACIÓ I ACCÉS D'ARXIUS ELECTRÒNICS (R)

 

La informació requerida per localitzar i accedir a un recurs electrònic d'un arxiu web o un repositori d'arxius digitals. Aquest camp es pot usar en un registre bibliogràfic d'un recurs quan el recurs o una part del recurs s'emmagatzema en un arxiu web o en un repositori digital. El camp es pot usar addicionalment a, o en lloc de, el camp 856, si es desitja proporcionar informació addicional sobre recursos arxivats més enllà del que és possible al camp 856. El camp també es pot usar per proporcionar localització i accés a una versió digital arxivada d'un recurs tangible, per exemple, un llibre o CD-ROM descrit al registre, o un recurs relacionat arxivat.

El camp 857 es repeteix quan un recurs electrònic s'ha emmagatzemant en més d'un arxiu web o repositori d'arxius digitals.

 

Indicadors

 

       # - Cap informació proporcionada

       1 - FTP

       4 - HTTP

       7 - Mètode especificat al subcamp $2

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Recurs

       1 - Versió del recurs

       2 - Recurs relacionat

       3 - Part o parts components d'un recurs

       4 - Versió d'una part o parts components d'un recurs

       8 - Cap constant de visualització generada

 

Codis de subcamp

 

Agència responsable de l'arxiu web o del repositori d'arxius digitals.

Nom pel qual és conegut l'arxiu web o el repositori d'arxius digitals.

Part de l'adreça que identifica el procés o servei en l'amfitrió

URI, que proporciona una sintaxi normalitzada per a localitzar un objecte utilitzant protocols d'Internet existents o per resolució d'un identificador persistent (PID). El subcamp $u pot ser repetit quan s'anota més d'un URI.

Mètode d'accés quan el primer indicador conté un valor 7. Codi de: Electronic Access Methods Code List

Codi que indica la disponibilitat d'accés a un recurs electrònic en xarxa l'adreça del qual apareix en el subcamp $u. El subcamp $7 s'aplica a tots els subcamps $u presents en el camp.

 

Exemples

 

 

857

40$bInternet Archived$d2011-2017$fsaved 45 $qhttps://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/fmt/96$uhttps://web.archive.org/web/*/http://www.landesbioscience.com/journals/worm/

 

857

40$bNational Library of Finland$cThe Finnish Web Archive$d2006-01-16- $fsaved 9431 times as of 2022-03-14$nOnsite access in legal deposit libraries$qtext/html$uhttps://verkkoarkisto.kansalliskirjasto.fi/wayback/*/www.hs.fi

 

857

40$bInternet Archive$d2003-12-18-$fsaved 21238 times as of 2022-03-15$nFree access $uhttps://web.archive.org/web/*/hs.fi

 

857

#0$bCenter for scientific computing - CSC$cNational Digital Archive$eNational Library of Finland $nDark archive; consult a librarian on the use$qtext/xml$qhttps://www.loc.gov/standards/mets/$zPreservation copy of the content in the Finnish Web Archive

 

857

40$bCLOCKSS$d2016-$nDark archive$uhttp://www.clockss.org/clockss/Comparative_cultural_studies

 

857

40$bInternet Archive$cFatCat$d2021-$fselected articles$qapplication/pdf$uhttps://fatcat.wiki/container/pv7gnxzaj5eydnvan65xus4uiy

 

857

40$bLibrary of Congress$d2013-$nOnsite access only$ghttp://hdl.loc.gov/loc.gdc/ejournal.021602 $uhttp://hdl.loc.gov/loc.gdc/ejournal.021602$71

 

857

41$cHathiTrust Digital Library$d1894-1922$fincomplete $uhttp://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/1769261.html

857

41$bBibliothèque nationale de France$cGallica$d1917-1917 $fincomplete$ghttps://gallicaintramuros.bnf.fr/ark:/12148/cb34471903t/date

857

41$bInternet Archive$d1892-2014$fComplete $uhttps://archive.org/details/pub_vogue

857

40$bInternet Archive$fComplete $gurn:lcp:finalreportoftru0000trut:lcpdf:19723006-6ec5-4ccd-8f64-a68dd14ca05d$qPDF $uhttps://archive.org/search.php?query=external-identifier%3A%22urn%3Alcp%3Afinalreportoftru0000trut%3Alcpdf%3A19723006-6ec5-4ccd-8f64-a68dd14ca05d%22$71

 

Inici de secció

 

863 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 863 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

864 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 864 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

865 - ENUMERACIÓ I CRONOLOGIA--ÍNDEXS (R)

 

 [Descripció completa en el camp 865 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

866 - FONS TEXTUALS--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 866 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

867 - FONS TEXTUALS--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 867 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

868 - FONS TEXTUALS--ÍNDEXS (R)

 

[Descripció completa en el camp 868 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

876 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--UNITAT BIBLIOGRÀFICA BÀSICA (R)

 

[Descripció completa en el camp 876 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

877 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--MATERIAL SUPLEMENTARI (R)

 

[Descripció completa en el camp 877 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

878 - INFORMACIÓ DEL DOCUMENT--ÍNDEXS (R)

 

[Descripció completa en el camp 878 de Format MARC 21 concís per a dades de fons.]

 

Inici de secció

 

880 - REPRESENTACIÓ DE GRAFIES ALTERNATIVES (R)

 

Representació completa, en una escriptura diferent, del contingut designat d'un altre camp en el mateix registre. El camp 880 està enllaçat, mitjançant el subcamp $6 (Enllaç), amb el camp regular associat. El primer i segon indicadors del camp 880 tenen la mateixa definició i valors que els indicadors en el camp associat. Els codis de subcamp en el camp 880 són els mateixos que aquells definits en el camp associat excepte per al subcamp $6. Les dades en el camp 880 poden estar en més d'una escriptura.

 

Indicadors

 

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

880

2#$6110-01/(2/r$a[Encapçalament en escriptura hebrea enllaçada a un camp associat]

880

##$6530-00/(2/r$a[Informació disponible sobre el format físic addicional en escriptura hebrea]

880

1#$6100-01/(N$a[Encapçalament en escriptura ciríl·lica]

880

10$6245-02/$1$a[Caràcters xinesos]

880

##$6260-02/(2/r$a[Tel Aviv] :$b)[Caràcters hebreus]$c[1985]

 

Inici de secció

 

881 - MENCIONS DE MANIFESTACIÓ (R)

 

El camp conté mencions de manifestació, és a dir, informació que descriu la manifestació mateixa. Una menció de manifestació s'enregistra com una descriipció no estructurada. Es defineixen els elements per enregistrar una menció de manifestació per a categories àmplies d'informació.

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

 

Exemples

 

 

881

##$aCROSSING THE CHASM Marketing and Selling Disruptive Products to Mainstream Customers THIRD EDITION Geoffrey A. Moore HARPER BUSINESS An Imprint of HarperCollinsPublishers Copyright © 1991, 1999, 2002, 2014 by Geoffrey A. Moore Printed in the United States of America Originally published in hardcover in 1991 by HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers. 2014 ISBN: 978-0-06-229298-8 USA $19.99 A BUSINESSWEEK BESTSELLER

881

##$cTHE Opening of Heauen gates, Or The ready way to euer-lasting life. Deliuered in a most Familier Dia-logue, betweene Reason and Religion, touching Prædestination, Gods word, and Mans Free-will, to the vnderstan-ding of the vveakest Capacitie, and the confirming of the more strong.\\$dThe second edition.\\$cBy ARTHVR DENT, Preacher of the word of GOD, at South-shoobery in Essex.\\$fImprinted at London for Iohn Wright,\\$gand are to bee sold at his shop at Christ-Church gate.\\$f1611.

 

Inici de secció

 

 

882 - INFORMACIÓ SOBRE EL REGISTRE DE SUBSTITUCIÓ (NR)

 

Informació sobre el registre bibliogràfic de substitució en un registre esborrat. Els títols de substitució poden estar continguts en el subcamp $a. 

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Número de control del registre bibliogràfic de substitució precedit del codi MARC entre parèntesis, per a l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu les fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.

 

Exemples

 

 

882

##$aUnited States: Statistical abstract of the United States$iregistre bibliogràfic esborrat, és substituït per:$w(DE-600)39-5

882

##$aColonial-Post$w(DE-600)39-5

 

Inici de secció

 

 

883 - PROCEDÈNCIA DE LES METADADES (R)

 

Usat per proporcionar informació sobre la procedència de les metadades en els camps del registre, en especial per a la provisió generada per màquina. El camp 883 conté un enllaç al camp al qual pertany. Està pensat per ser usat amb els camps que han estat generats per màquina totalment o parcialment, això és, generats per un procés esmentat altre que un procés intel·lectual de creació.

 

Indicadors

 

·         Primer - Mètode d'assignació

       # - Cap informació proporcionada

       0 - Generat per màquina totalment

       1 - Generat per màquina parcialment

       2 - No generat per màquina

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Procés de creació (NR)

·         $c - Valor de confiança (NR)

·         $d - Data de creació (NR)

·         $q - Agència d'assignació o generació (NR)

Codi de: MARC Code List for Organizations.

·         $x - Data de validació final (NR)

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (NR)

·         $w - Número de control del registre bibliogràfic (R) Vegeu Subcamps de control

·         $0 - Número de control del registre d'autoritat o número normalitzat (R) Vegeu Subcamps de control

·         $1 - URI d'objecte del món real (Real World Object, RWO) (R) Vegeu Subcamps de control

·         $8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R) Vegeu Subcamps de control

 

Exemples

 

883

0#$81\p$aclassify$d20120407$qOCoLC-D$c0.5

883

1#$81\p$aautodewey$d20120407$qDLC$c1

883

0#$81\p$adeweyclassifierv0.1$d20120101$x20141231$qNO-OsNB$c0,75$0(DE-101)040268942

883

0#$81\p$aparallelrecordcopy$d20120101$x20141231$qNO-OsNB

883

0#$81\p$82\p$uhttp://publishers.oclc.org/en/metadata/$d20120206$qOCoLC$c0.85$0(OCoLC)ANT006000

883

0#$81\p$uhttp://classify.oclc.org/classify2/Classify?isbn=0679442723&summary=true$d20120817$qOCoLC-D$c0.9

883

0#$81\p$aviafgerman$d20110106$qOCoLC$c1$0(OCoLC)viaf27070050

 

Inici de secció

 

 

884 - INFORMACIÓ SOBRE LA CONVERSIÓ DE LA DESCRIPCIÓ (R)

 

Usat per proporcionar informació sobre l'origen d'un registre MARC que ha estat convertit per màquina a partir d'una altra estructura de metadades.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Procés de conversió (NR)

·         $g - Data de conversió (NR)

·         $k - Identificador de la font de les metadades (NR)

·         $q - Agència de conversió (NR)

Codi de: MARC Code List for Organizations

·         $u - URI (Uniform Resource Identifier) (R)

 

Exemples

 

 

884

##$aBibframe to MARC transformation version 1.011$g20140910$khttp://id.example.com/resources/bibs/5226.rdf$qDLC$uhttps://github.example.com/ld4l/bibframe2marcproject/tree/a9f03c8f86ffa1c8e2f41cbbec2d396a655a956d/

884

##$aStanford Bibframe to MARC transformation, version 1$g20141002$kstfbf1039806$qCSt$uhttp://stanford.example.com/Bibframe2MARC_v1.xsl

884

##$aMODS 3.4 to MARC LC standard transformation$g20140910$khttp://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.natlib.ihas.200033292/mods.xml$qDLC$uhttp://www.loc.gov/standards/mods/v3/MODS3-4_MARC21slim_XSLT1-0.xsl

884

##$aCustom MODS to MARC transformation for project A$g20141208$kdruid:ab123cd4567$qCSt$uhttp://stanford.example.com/project/a/MODS2MARC_v3.xsl

 

Inici de secció

 

885 - INFORMACIÓ COINCIDENT (R)

 

Informació sobre els resultats del procés de cerca de coincidències, pensat per ajudar els catalogadors en la verificació d'una possible coincidència entre dos registres. 

 

Indicadors

 

       # - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

Número de control del sistema del registre d'una possible coincidència precedit pel codi MARC entre parèntesis, de l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu MARC Code List for Organizations per als llistats de fonts usades en els registres MARC 21.

Font del número de control del registre en el subcamp $w o número de control del registre d'autoritat o número normalitzat en el subcamp $0.

 

Inici de secció

 

886 - CAMP D'INFORMACIÓ DE MARC ALIÈ (R)

 

Utilitzat quan es converteixen registres MARC aliens al format MARC. Inclou dades d'un registre MARC aliè per al qual no hi ha un camp MARC corresponent.

 

Indicadors

 

·         Primer - Tipus de camp

Un valor que indica el tipus de camp MARC aliè a partir del qual es converteixen les dades.

       0 - Capçalera

       1 - Camps de control variables (002-009)

       2 - Camps de dades variables (010-999)

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Etiqueta del camp MARC aliè (NR)

El subcamp $a no és present quan el valor del primer indicador és 0 (Capçalera). Quan hi és present, el subcamp $a és el segon subcamp del camp.

·         $b - Contingut del camp MARC aliè (NR)

·         $2 - Font de les dades (NR)

Inclou el codi MARC per al format MARC aliè a partir del qual es converteix el registre. Ha de ser el primer subcamp del camp. Codi de: Format Source Codes

·         $a-z - Subcamp MARC aliè (R)

·         $0-9 - Subcamp MARC aliè (R)

 

Exemples

 

886

0#$2intermrc$b00860nambb6200206###4500

886

2#$2ibermarc$a019$b##$aVG 586-1992

886

2#$2unimrur$a709$b1#$aNapalkov (Litvak), Vladimir Nikolaevich: sm.

886

2#$2ukmarc$a690$b00$a00030$dGreat Britain$z11030$abutterflies$z21030$alife cycles

 

Inici de secció

 

 

887 - CAMP D'INFORMACIÓ NO MARC (R)

 

Inclou dades de registres no MARC per als quals no hi ha camps MARC 21 corresponents. Utilitzat quan es converteixen registres no MARC al format MARC 21.

 

Indicadors

 

·         Primer - Sense definir

       # - Sense definir

·         Segon - Sense definir

       # - Sense definir

 

Codis de subcamp

 

·         $a - Contingut del camp no MARC (NR)

·         $2 - Font de les dades (NR)

Inclou la font de les dades, tant un esquema com una referència DTD. Codi de: MARC Code Lists for Relators, Sources, Description Conventions

 

Exemples

 

 

887

##$a[TextPublicationData]20000617[/TextPublicationDate]$2[codi de l'esquema o referència DTD]

887

##$a<Box><eastlimit>0</eastlimit><westlimit>180</westlimit></Box> $2[codi de l'esquema o referència DTD]

 

Inici de secció

 


 

Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques