You are at: Home / Professionals / Cataloging / Comissió Assessora de Catalogació
Comissió Assessora de Catalogació

La Comissió Assessora de Catalogació és l'òrgan consultiu de la Biblioteca de Catalunya en matèria de catalogació bibliogràfica. Va ser creada mitjançant l'Ordre de 20 de novembre de 1998.

Acords

2023

2022

2021

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Funcions

La Comissió Assessora de Catalogació té les funcions següents:

  • Estudiar i proposar l'adaptació de les normes catalogràfiques internacionals a les necessitats i característiques del sistema bibliotecari de Catalunya.
  • Proposar l'ordre de prioritats en les tasques d'adequació de la normativa de catalogació bibliogràfica.
  • Coordinar les actuacions de les entitats que són representades en entorns bibliotecaris de fora de Catalunya.

Composició

La presidència, que ocupa la direcció de la Biblioteca de Catalunya, o la persona en la qual delegui

Onze vocals, designats per la direcció de la Biblioteca de Catalunya, d'acord amb la distribució següent:

  • Dos en representació de la Biblioteca de Catalunya.
  • Dos en representació de les biblioteques universitàries, a proposta del Consell Interuniversitari de Catalunya.
  • Un en representació del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya.
  • Dos en representació del sistema de lectura pública, a proposta de la Direcció General del Patrimoni Cultural.
  • Un en representació de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB.
  • Dos en representació de les biblioteques especialitzades.
  • Un en representació del Col·legi Oficial de Bibliotecaris-documentalistes de Catalunya.