Biblioteca de Catalunya >> MARC >> Bibliogràfic >>76X-78X >> 760-787

760-787 - Entrades d'enllaç-Informació general


MARC 21 Bibliogràfic - Complet
Juliol 2022

"Complet" fa referència a la documentació de Format MARC 21 per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions detallades de cada un dels elements, juntament amb les seccions dels exemples, les convencions d'entrada i la història.

"Concís" fa referència a la documentació de Format MARC 21 concís per a dades bibliogràfiques que conté les descripcions abreujades de cada un dels elements, juntament amb els seus exemples.

760 - Entrada de col·lecció principal (R) Complet | Concís
762 - Entrada de subcol·lecció (R) Complet | Concís
765 - Entrada de llengua original (R) Complet | Concís
767 - Entrada de traducció (R) Complet | Concís
770 - Entrada de suplement/entrada de número especial (R) Complet | Concís
772 - Entrada de publicació principal (R) Complet | Concís
773 - Entrada de document font (R) Complet | Concís
774 - Entrada d'unitat constituent (R) Complet | Concís
775 - Entrada d'una altra edició (R) Complet | Concís
776 - Entrada de forma física addicional (R) Complet | Concís
777 - Entrada de "publicat amb" (R) Complet | Concís
780 - Entrada anterior (R) Complet | Concís
785 - Entrada posterior (R) Complet | Concís
786 - Entrada de font de les dades (R) Complet | Concís
787 - Entrada d'altres relacions (R) Complet | Concís

Primer indicador
Control de nota
0 - Visualització de la nota
1 - No visualització de la nota

Segon indicador
tots excepte 780 i 785 - Control de constant de visualització
# - [Frase relativa al camp]
0 - Publicació principal [772 només]
8 - No es genera cap constant de visualització

780 - Tipus de relació
0 - Continua
1 - Continua en part
2 - Substitueix
3 - Substitueix en part
4 - Format per la fusió de ... i ...
5 - Absorbeix
6 - Absorbeix en part
7 - Separada de

785 - Tipus de relació
0 - Continuada per
1 - Continuada en part per
2 - Substituïda per
3 - Substituïda en part per
4 - Absorbida per
5 - Absorbida en part per
6 - Escindida en ... i en ...
7 - Fusionada amb ... per formar ...
8 - Torna a esdevenir

Codis de subcamp
Informació descriptiva
$a - Encapçalament d'entrada principal (NR)
$b - Edició (NR)
$c - Informació qualificadora (NR) [tots excepte 773]
$d - Lloc, editor i data de publicació (NR)
$g - Parts relacionades (R)
$h - Descripció física (NR)
$i - Informació sobre la relació (R)
$j - Període del contingut (R) [només 786]
$k - Dades sobre la col·lecció del document relacionat (R) [tots excepte 760 i 762]
$m - Detalls del material específic (NR)
$n - Nota (R)
$o - Altres identificadors del document (R)
$p - Títol abreujat (NR) [773 i 786 només]
$q - Enumeració i primera pàgina (NR) [773 només]
$s - Títol uniforme (NR)
$t - Títol (NR)
Números/codis
$e - Codi de llengua (NR) [775 només]
$f - Codi de país (NR) [775 només]
$r - Número d'informe (R) [tots excepte 760 i 762]
$u - STRN (Standard Technical Report Number) (NR) [tots excepte 760 i 762]
$v - Contribució de la font (NR) [786 només]
$w - Número de control del registre (R)
$x - ISSN (International Standard Serial Number) (NR)
$y - Designació CODEN (NR)
$z - ISBN (International Standard Book Number) (R) [tots excepte 760 i 762]
Subcamps de control
$l (ela) - Provinença de les dades (R)
$3 - Materials especificats (NR) [773 només]
$4 - Relació (R)
$6 - Enllaç (NR)
$7 - Subcamp de control (NR)
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps (R)

DEFINICIÓ I ABAST

Informació que identifica altres documents bibliogràfics relacionats. Cada un dels camps d'entrada d'enllaç especifica una relació diferent entre el document objecte descrit en el registre i un document relacionat. Aquestes relacions són de tres classes: 1) documents relacionats que ajuden l'usuari en la continuació de la cerca, però que no són requerits físicament per a obtenir el document objecte (per exemple, entrades anteriors per als recursos continus, traduccions del document objecte); 2) documents relacionats que cal obtenir físicament per tal d'utilitzar el document objecte (per exemple, el document font d'una part component: un número d'una revista que conté un article específic); 3) documents relacionats que són unitats constituents d'un conjunt més gran (per exemple, les fotografies individuals contingudes en un fons de material visual). Els camps d'entrada d'enllaç estan pensats per a generar una nota en la visualització del registre en què apareixen. També poden proporcionar enllaços per màquina entre el registre bibliogràfic del document objecte i el registre bibliogràfic del document relacionat, quan el document relacionat té un registre separat; i/o per facilitar la indexació.


TERMES UTILITZATS EN ELS CAMPS D'ENTRADA D'ENLLAÇ

Document objecte - Document bibliogràfic que és la unitat principal coberta per la descripció per a la qual es va construir el registre. El document objecte és el document al qual s'aplica la informació de les posicions de la Capçalera/06 (Tipus de registre) i /07 (Nivell bibliogràfic), i del camp 245 (Menció de títol).

Document relacionat - Document bibliogràfic que té una relació cronològica, horitzontal (diferents versions), o vertical (jeràrquica) amb el document objecte, i per al qual es formula el camp d'entrada d'enllaç.

Part component - Document bibliogràfic que forma part físicament d'un altre document bibliogràfic de manera que la recuperació de la part depèn de la identificació i localització físiques del document font (per exemple, un capítol d'un llibre, un article d'una revista). (Camp 774)

Unitat constituent - Document bibliogràfic que forma part d'un altre document. La unitat constituent està físicament separada del document del qual n'és considerada una part. (Camps 770, 774)

Document font - Document bibliogràfic que conté o bé físicament (com en el cas de la part component), o bé bibliogràficament (com en el cas de la unitat constituent), la subpart que és el document objecte del registre. Per exemple, quan el registre descriu un article de revista, la font és una revista; quan el registre descriu un objecte digital en un conjunt, la font és el conjunt. (Camps 772, 773)

Relació cronològica - Relació en el temps entre els documents bibliogràfics (per exemple, la relació d'un recurs continu amb els seus títols anteriors i els posteriors). (Camps 777, 780, 785)

Relació horitzontal - Relació entre versions d'un document bibliogràfic en diferents llengües, formats, tipus de suports, etc. (Camps 765, 767, 775, 776)

Relació vertical - Relació jeràrquica del tot amb les seves parts i de les parts amb el tot (per exemple, un article de revista amb la revista, el títol col·lectiu de les actes d'un congrés amb els títols individuals de les contribucions, una subcol·lecció amb l'entrada de col·lecció principal). (Camps 760, 762, 770)


ENLLAÇOS DE REGISTRES I NOTES

Camps d'entrada d'enllaç (camps 760-787) - Aquests camps contenen dades descriptives que fan referència al document relacionat, al número de control del registre del document relacionat o a tots dos. S'hi proporciona una designació de contingut mínima per a les dades referents al document relacionat que s'utilitza en els camps d'entrades d'enllaç. En les operacions que requereixen una designació de contingut més àmplia, com ara la indexació i l'ordenació, el subcamp $w (el número de control del document relacionat) permet al sistema seguir aquest enllaç fins al registre relacionat per tal d'obtenir dades més completes de designació de contingut. A més a més, les dades codificades en el subcamp de control $7 permeten alguns tipus d'indexació sense fer referència, de fet, al registre relacionat. El valor utilitzat en el primer indicador d'un camp d'entrada d'enllaç determina quan s'ha de generar una nota des del camp d'entrada d'enllaç o des del camp 580.

En els camps 760-787 la relació general de recurs a recurs s'indica amb la tria de l'etiqueta i amb altres relacions indicades amb els indicadors dels camps 772, 780, i 785. El subcamp $i s'utilitza per indicar relacions no expressades en l'etiqueta o indicador, i és apropiat per a designacions de relacions més específiques. Si es vol fer disponible la informació de relació específica en forma codificada, o en un URI, s'utilitza el subcamp $4.

Nota d'entrada d'enllaç complex (580) - Els camps d'entrada d'enllaç serveixen per a suportar la generació de notes referents al document relacionat en la visualització del registre del document objecte. Quan la relació és massa complexa per a ser expressada usant una constant de visualització i les dades del camp d'entrada d'enllaç o del registre enllaçat, la nota es dóna en un camp de Nota d'entrada d'enllaç complex. Quan s'utilitza aquest camp apareix a més a més de tots els altres camps d'entrades d'enllaç complex 760-787 rellevants, i no es genera cap nota des del camp d'entrada d'enllaç.

Entrades secundàries (camps 700-730) - Quan cal fer una entrada secundària per a un títol usat en un camp d'enllaç, l'entrada secundària s'anota en el camp 700-730 apropiat. Els camps d'enllaç no estan pensats per a substituir les entrades secundàries. De la mateixa manera, una entrada secundària en un camp 700-730 no substitueix tampoc cap camp d'enllaç, ja que no pot generar una nota ni portar un enllaç de registre.

Parts components/Unitats constituents - El camp d'entrada d'enllaç 773 (Entrada de document font) s'utilitza per a enllaçar una part component que és una part integrant d'un altre document amb el registre de l'altre document. Per exemple, en registres d'articles de revista, conté la identificació de la revista. La localització exacta de l'article en la revista s'anota en el subcamp $g del camp 773. El registre per al document font o per a qualsevol unitat bibliogràfica major pot incloure informació sobre les unitats constituents, anotada en el camp repetible 774 (Entrada d'unitat constituent). La informació sobre cada unitat constituent s'anota en ocurrències separades del camp 774.


PAUTES PER A L'APLICACIÓ DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

INDICADORS

Primer indicador - Control de nota
Indica si es genera o no una nota de visualització des del camp.
0 - Visualització de la nota
La nota s'ha de generar a partir de les dades del camp de l'entrada d'enllaç (o des del registre relacionat identificat en el camp).
780 00$tAmerican journal of religious psychology and education
1 - No visualització de la nota
La nota no s'ha de generar a partir de les dades del camp de l'entrada d'enllaç (o des del registre relacionat). El valor 1 s'utilitza quan la constant de visualització associada amb el camp d'enllaç no descriu adequadament la relació. En aquest cas, s'anota en el camp 580 una nota de visualització. Els camps 760-787 s'anoten per proporcionar l'enllaç per màquina i el camp 580 s'utilitza per a la visualització.
Segon indicador - Control de constant de visualització [tots excepte 780 i 785]
Controla les constants de visualització que precedeixen les dades dels camps d'entrada d'enllaç 760-777 i 786-787. Per a les constants impreses, vegeu la descripció del segon indicador en les seccions de cada un dels camps d'entrada d'enllaç.
# - [Frase relativa al camp]
0 - Publicació principal [772 només]
8 - Cap constant de visualització generada
Segon indicador - Tipus de relació [780]
Identifica el tipus de relació en el camp 780 només. Vegeu la descripció a la secció del camp 780 (Entrada anterior). Per a aquest camp, les constants de visualització s'especifiquen a Convencions d'entrada.
0 - Continua
1 - Continua en part
2 - Substitueix
3 - Substitueix en part
4 - Formada per la fusió de ... i ...
5 - Absorbeix
6 - Absorbeix en part
7 - Separada de
Segon indicador - Tipus de relació [785]
Identifica el tipus de relació en el camp 785 només. Vegeu la descripció a la secció del camp 785 (Entrada posterior). Per a aquest camp, les constants de visualització s'especifiquen a Convencions d'entrada.
0 - Continuada per
1 - Continuada en part per
2 - Substituïda per
3 - Substituïda en part per
4 - Absorbida per
5 - Absorbida en part per
6 - Escindida en ... i en ...
7 - Fusionada amb ... per formar ...
8 - Torna a esdevenir

CODIS DE SUBCAMP

Com a regla general, cada subcamp definit per als camps d'entrada d'enllaç correspon a un camp o bloc de camps que s'utilitzen per descriure el document relacionat en un registre separat. Hi pot haver, o no, un registre bibliogràfic per al document relacionat. Per exemple, el subcamp $a (Encapçalament d'entrada principal), correspon al bloc 1XX (Entrades principals); el subcamp $t (Títol) correspon al camp 245 (Menció de títol); etc. Les regles i pràctiques aplicades a la formulació de les dades en els camps d'entrada d'enllaç són generalment les mateixes que se segueixen en la formulació de les dades d'un document relacionat en un registre separat, excepte quan no cal que la informació proporcionada sigui tant completa. La completesa de la informació bibliogràfica sobre el document relacionat anotada en els camps d'entrada d'enllaç s'ha de basar en l'ús previst dels enllaços. Quan el document relacionat està representat per un registre bibliogràfic separat, generalment és suficient anotar només els detalls bibliogràfics essencials.
$a - Encapçalament d'entrada principal
Dades (sense els designadors de contingut) de l'encapçalament d'entrada principal del camp 100 (Entrada principal - Nom personal), 110 (Entrada principal - Nom d'entitat), 111 (Entrada principal - Nom de congrés) en el registre relacionat. Els components individuals del nom o del títol uniforme no s'anoten en un camp separat com es faria en un camp 1XX.
Registre relacionat:
100 1#$aMellor, Alec.
245 10$aStrange masonic stories
Entrada d'enllaç:
775 0#$aMellor, Alec.$tStrange masonic stories$eeng
$b - Edició
Nom de l'edició obtingut del camp 250 (Menció d'edició) del registre relacionat.
Registre relacionat:
245 04$aThe Wall Street journal.
250 ##$aSouthwest ed.
Entrada d'enllaç:
775 0#$tWall Street journal$bSouthwest ed.
$c - Informació qualificadora [tots excepte 773]
Dades necessàries per poder distingir entre dos títols. Aquesta informació és proporcionda generalment entre parèntesis pel catalogador. En els registres pre-AACR 2 per a publicacions en sèrie, el subcamp $c conté informació obtinguda generalment del subcamp $b (Informació qualificadora) del camp 222 (Títol clau).
$d - Lloc, editor i data de publicació
Informació de la publicació obtinguda dels subcamps $a, $b i/o $c del camp 260 (Publicació, distribució, etc. (Peu d'impremta)) del registre relacionat.
$e - Codi de llengua [775 només]
Codi de llengua del camp 008/35-37 (Llengua) del registre relacionat.
Registre relacionat:
008/35-37 fre
Entrada d'enllaç:
775 1#$tDiscours du budget$efre
$f - Codi de país [775 només]
Codi de país del camp 008/15-17 (Lloc de publicació, producció o execució) del registre relacionat.
$g - Parts relacionades
Dades que indiquen la part o parts específiques del document relacionat implicades en la relació amb el recurs descrit en els camps 1XX/245 del registre, com ara dates i volums. La informació sobre les parts relacionades inclou la localització d'una part component en un document objecte.
772 1#$tDevelopmental biology$x0012-1606$g1972-1974
773 0#$tHorizon$gVol. 17, no. 98 (Feb. 1948), p. 78-159
$h - Descripció física
Descripció física del registre relacionat.
$i - Informació de relació
Designació d'una relació entre el recurs descrit en els camps 760-787 i el recurs descrit en els camps 1XX/245 del registre. Pot ser en la forma de valor de text no controlat o de text controlat. El segon indicador conté el valor 8 (Cap constant de visualització generada) excepte en els camps 780 i 785 quan les dades d'aquest subcamp estan pensades per ser visualitzades. Les dades del subcamp $i poden ser visualitzades i precedeixen les altres dades contingudes en el camp.
100 1# $aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901.
245 10 $aOtello :$bin full score /$cGiuseppe Verdi.
700 1# $iLlibret basat en (obra):$aShakespeare, William,$d1564-1616.$tOthello.
787 08 $ireproducció de (manifestació):$aVerdi, Giuseppe,$d1813-1901.$tOtello.$dMilano: Ricordi, c1913
 
Visualització de l'usuari:
Verdi, Giuseppe, 1813-1901. Otello : in full score / Giuseppe Verdi
  Reproducció de Verdi, Giuseppe, 1813-1901. Otello. Milan : Ricordi, c1913
Llibret basat en Shakespeare, William, $d 1564-1616. Othello.
245 00 136th Street, southeastern section of the Bronx.
300 ## $a 11 slides.
774 08 $iDocument component:$oNYDA.1993.010.00132.$n[DIAPimage].$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. Between 136th St. and 137th St.,$d93/05
$j - Període del contingut [786 només]
Data o dates d'inici i, si és apropiat, data o dates de fi del document relacionat. La informació s'anota segons Representation of dates and times (ISO 8601). La data requereix 8 caràcters numèrics en la forma aaaammdd (4 caràcters per a l'any, 2 per al mes, i 2 per al dia). L'hora requereix 8 caràcters numèrics en la forma hhmmss.f (2 caràcters per a l'hora, 2 per als minuts, 2 per als segons, i 2 per a la fracció decimal dels segons, incloent-hi el punt dels decimals). S'usa el rellotge de 24 hores (00-23). També s'anota en aquest subcamp una indicació de la base sobre la qual s'ha determinat la font del període de temps de la informació del contingut.
$k - Dades de la col·lecció del document relacionat [tots excepte 760 i 762]
Entrada de col·lecció en un camp 4XX (Menció de col·lecció) o 8XX (Entrada secundària de col·lecció) del registre relacionat. Nota: Els parèntesis que enclouen la menció de col·lecció no van inclosos en el registre MARC. Es poden generar com a constants de visualització associades amb la presència del subcamp $k.
$l - Provinença de les dades
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix J: Subcamps de provinença de les dades.
$m - Detalls del material específic
Informació específica del material (per exemple, per als mapes, la informació sobre les dades matemàtiques relatives al document relacionat).
$n - Nota
Nota sobre el document bibliogràfic relacionat.
$o - Altres identificadors del document
Números, codis , etc. usats per identificar un document quan aquests identificadors no són apropiats per a un dels subcamps més específics (per exemple, el subcamp $z (ISBN)). Els exemples inclouen números del document o d'entrada.
774 00$oNYDA.1993.010.00132$n[DIAPimage].$tView SE from Mill Brook Houses on rooftop on Cypress Ave. between 136th St. and 137th St.,$d93/05
$p - Títol abreujat [773 i 786 només]
Títol abreujat del camp 210 (Títol abreujat) del registre relacionat.
$q - Enumeració i primera pàgina [773 només]
Designacions d'enumeracions i paginació que es formen usant les regles de creació dels segments d'Enumeració i localització del SICI (Serial Item and Contribution Identifier). Proporcionen la referència a l'enumeració i als elements de la primera pàgina de la unitat constituent del document font descrit en el camp 773.
773 0#$7nnas$tCalifornia journal.$gVol. 24, pt. B no. 9 (Sept. 1993), p. 235-48$q24:B:9<235
$r - Número d'informe [tots excepte 760 i 762]
Número d'informe del camp 088 (Número d'informe) del registre relacionat.
$s - Títol uniforme
Títol del camp 240 (Títol uniforme) o del camp 243 (Títol uniforme col·lectiu) del registre relacionat. Quan el subcamp $s s'utilitza en un camp d'entrada d'enllaç per a materials legals o traduccions, generalment també s'inclou el subcamp $t en el camp d'enllaç.
$t - Títol
Informació sobre el títol dels subcamps $a, $f, $g, $k, $n i $p dels camps 130 (Entrada principal-Títol uniforme) i 245 (Menció de títol) del registre relacionat. Els components individuals del títol no va codificats en subcamps separats. (Abans de 1981, el subcamp $t es derivava de vegades del subcamp $a del camp 222 (Títol clau) quan el títol clau estava present en el registre).
Registre relacionat:
245 00$aArmy, Navy, Air Force register.
580 ##$aFusionada amb: Army, Navy, Air Force journal, per formar ...
Entrada d'enllaç:
785 17$tArmy, Navy, Air Force journal
$u - STRN (Standard Technical Report Number) [tots excepte 760 i 762]
Standard Technical Report Number del camp 027 (STRN (Standard Technical Report Number)) del registre relacionat. Nota: Les sigles STRN: que precedeixen el número no van incloses en el registre MARC. Es poden generar com a constants de visualització associades amb la presència del subcamp $u.
$v - Contribució de la font [786 només]
Menció breu que identifica la informació aportada per una font a un conjunt de dades. S'utilitza pricipalment amb el camp d'enllaç 786 (Entrada de font de les dades).
786 0#$aDefense Mapping Agency.$tReno, NV-CA west digital terrain elevation data$vData for reformatting to DEM format
$w - Número de control del registre
Número de control del sistema del registre relacionat, precedit del codi MARC, entre parèntesis, de l'agència a la qual s'aplica el número de control. Vegeu l'Apèndix I: Fonts dels codis d'organització per als llistats de fonts utilitzades en els registres MARC 21.
780 00$tTechniques of biochemical and biophysical morphology$w(DLC)###72000153#$w(OCoLC)1021945
780 00$tReview of existential psychology & psychiatry$w(DLC)sf#77000170#
785 17$tAdult correctional services in Canada$w(CaOONL)840790694E
$x - ISSN (International Standard Serial Number)
ISSN del títol d'una publicació en sèrie obtingut del camp 022 (ISSN (International Standard Serial Number)) del registre relacionat. (L'ISSN és un element assignat per agència. Els ISSN són assignats a les publicacions en sèrie pels centres nacionals sota els auspicis de la ISSN Network). Nota: Les sigles ISSN que precedeixen el número no van incloses en el registre MARC. Es poden generar com a constants de visualització associades amb la presència del subcamp $x.
245 00$aAnnual law review /$cUniversity of Western Australia.
785 00$tUniversity of Western Australia law review$x0042-0328$w(OCoLC)1587621
$y - Designació CODEN
Designació CODEN, un identificador unívoc per als títols de publicacions periòdiques científiques i tècniques, del camp 030 (Designació CODEN) en el registre relacionat. L'acrònim CODEN que precedeix el número no va inclòs en el registre MARC. Es pot generar com a constant de visualització associada amb la presència del subcamp $y.
780 00$tIllinois journal of mathematics$yIJMTAW$w(DLC)###59003745#
$z - ISBN (International Standard Book Number) [tots excepte 760 i 762]
ISBN del camp 020 (ISBN (International Standard Book Number)) del registre relacionat. (L'ISBN és un element assignat per agència). Nota: Les sigles ISBN que precedeixen el número no van incloses en el registre MARC. Es poden generar com a constants de visualització associades amb la presència del subcamp $z
$3 - Materials especificats [773 només]
Part dels materials descrits a la qual s'aplica el camp.
$4 - Relació
Codi o URI que especifica la relació d'una entitat descrita en el registre amb l'entitat referenciada en el camp.
$6 - Enllaç
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.
$7 - Subcamp de control
Fins a quatre caràcters (designats 0, 1, etc.) que indiquen característiques especials de l'entrada d'enllaç. Com que les definicions dels codis del subcamp $7 depenen de la posició en què apareixen, la codificació de qualsevol posició obliga a que cada posició precedent contingui un codi o un caràcter de farciment (|); les posicions successives no cal utilitzar-les. Per exemple, si la posició 0 i 1 no són aplicables, però la posició 2 és aplicable, aleshores la posició 0 i 1 contenen el codi n (No aplicable) o un caràcter de farciment.
/0 - Tipus d'encapçalament d'entrada principal
Codi que indica o bé el tipus de nom contingut en el subcamp $a o bé el títol uniforme en el subcamp $t. Els codis corresponen a l'etiqueta 1XX del registre del document relacionat: 100 (Entrada principal - Nom personal), 110 (Entrada principal - Nom d'entitat), 111 (Entrada principal - Nom de congrés), i 130 (Entrada principal - Títol uniforme). El codi n s'utilitza quan no s'aplica cap altre codi.
p Nom personal
c Nom d'entitat
m Nom de congrés
u Títol uniforme
n No aplicable
/1 - Forma del nom
Codi que indica la forma del nom contingut en el subcamp $a. El codi correspon al valor del primer indicador del camp 1XX del registre del document relacionat i per tant s'ha d'interpretar conjuntament amb el valor de la posició 0. Si la posició 0 = p (Nom personal), la posició 1 conté un dels codis següents:
0 Nom de pila
1 Cognom
3 Nom de família
Si la posició 0 = c (Nom d'entitat) o m (Nom de congrés), la posició 1 conté un dels codis següents:
0 Nom en forma inversa
1 Nom de jurisdicció
2 Nom en ordre directe
Si la posició 0 = u (Títol uniforme) o n (No aplicable), la posició 1 conté un dels codis següents:
n No aplicable
/2 - Tipus de registre
Codi que indica el tipus de registre del document relacionat. El codi correspon al codi de la Capçalera/06 (Tipus de registre) del registre del document relacionat.
a Material textual
c Música anotada
d Música anotada manuscrita
e Material cartogràfic
f Material cartogràfic manuscrit
g Material projectable
i Enregistrament sonor no musical
j Enregistrament sonor musical
k Material gràfic bidimensional no projectable
m Fitxer informàtic
o Document compost
p Material mixt
r Artefacte tridimensional o objecte natural
t Material textual manuscrit
/3 - Nivell bibliogràfic de la Capçalera/07 del registre relacionat
Codi que indica el nivell bibliogràfic del document relacionat. El codi correspon al de la Capçalera/07 del registre del document relacionat.
a Part component monogràfica
b Part component seriada
c Recull
d Subunitat
i Recurs integrant
m Monografia/document
s Publicació en sèrie
772 1#$7unas$tPost boy (London, England)
773 0#$7p1am$aDesio, Ardito, 1897-$tGeographical features of the Karakorum.$dMilano : ISMEO, 1991
$8 - Número d'enllaç i de seqüència de camps
Vegeu la descripció d'aquest subcamp a l'Apèndix A: Subcamps de control.

CONVENCIONS D'ENTRADA

Establiment d'un enllaç - Els enllaços s'estableixen recíprocament en els registres bibliogràfics relacionats. Un camp d'entrada d'enllaç enllaça amb el document relacionat que pot ser representat en un fitxer per un registre. Quan existeixen registres relacionats, cada registre pot contenir una entrada d'enllaç corresponent. En alguns casos les entrades d'enllaç recíproques utilitzen les mateixes etiquetes, en altres casos tenen les etiquetes de camp corresponents. Les etiquetes de camp recíproques es mostren a continuació:
Registre Registre relacionat
760 (Entrada de col·lecció principal) 762 (Entrada de subcol·lecció)
765 (Entrada de llengua original) 767 (Entrada de traducció)
770 (Entrada de suplement/entrada de número especial) 772 (Entrada de publicació principal)
773 (Entrada de document font) 774 (Entrada d'unitat constituent)
775 (Entrada d'una altra edició) 775 (Entrada d'una altra edició)
776 (Entrada de forma física addicional) 776 (Entrada de forma física addicional)
777 (Entrada de "publicat amb") 777 (Entrada de "publicat amb")
780 (Entrada anterior) 785 (Entrada posterior)
787 (Entrada de relació no especificada) 787 (Entrada de relació no especificada)
Les definicions dels valors per al segon indicador dels camps recíprocs 780 i 785 són també recíproques com es mostra a continuació:
2n indicador de 780 2n indicador de 785
0 - Continua 0 - Continuada per
1 - Continua en part 1 - Continuada en part per
2 - Substitueix 2 - Substituïda per
3 - Substitueix en part 3 - Substituïda en part per
4 - Formada per la fusió de ... i ... 7 - Fusionada amb ... per formar ...
5 - Absorbeix 4 - Absorbida per
6 - Absorbeix en part 5 - Absorbida en part per
7 - Separada de 6 - Escindida en ... i en ...
------ 8 - Torna a esdevenir...
Puntuació - Acaba amb la puntuació continguda en el camp 1XX del registre relacionat. Els camps d'entrada d'enllaç no acaben en cap signe de puntuació, a no ser que una abreviació, una inicial/lletra, o altres dades que acabin en un punt hi siguin presents, o que un subcamp $a sigui el darrer subcamp.
780 00$tJournal of the Australian Mathematical Society. Series A, Pure mathematics
780 00$aAssociation of American Library Schools.$tDirectory of American Library Schools$w(DLC)sc#84007016#
Ordre dels subcamps - Els subcamps de control s'han de donar en l'ordre següent quan n'hi ha present més d'un: subcamp $6, deprés s'anoten el subcamp $3 i el subcamp $7.
Articles inicials - Els articles inicials en l'entrada del regisre relacionat s'ometen en els camps d'entrada d'enllaç excepte quan hi ha l'intenció d'ordenar per l'article inicial.
Registre relacionat:
245 04$aThe Journal of microbiology.
Entrada d'enllaç:
780 00$tJournal of microbiology
Registre relacionat:
110 1#$aEl Salvador.$bDirección General de Estadística.
245 10$aResumen estadístico de la República de El Salvador.
Entrada d'enllaç:
780 01$aEl Salvador. Dirección General de Estadística.$tResumen estadístico de la República de El Salvador

HISTÒRIA DELS DESIGNADORS DE CONTINGUT

Els camps 760-787 en el seu origen es van definir només per a les especificacions de les publicacions en sèrie i contenien informació que descrivia les relacions entre documents bibliogràfics que no necessàriament facilitaven la indexació o proporcionaven enllaç per màquina amb el document relacionat. El 1977, es va definir el subcamp $w (Número de control del registre) en aquests camps per facilitar l'enllaç entre registres dins un mateix sistema i entre sistemes.

El 1981, es van validar els camps següents per a les especificacions de llibres i el subcamp $r es va definir per permetre l'enllaç entre números d'informe de materials d'informes tècnics: 765, 767, 770, 772, 775, 776, 780, 785, i 787.

Quan el 1982 es va desenvolupar completament la tècnica d'enllaç de registres, es va definir el camp 773 (Entrada de document font) per a totes les especificacions MARC per encabir la catalogació de les parts components. tant van ser ampliades com restringides En aquell moment, les definicions de molts altres subcamps van ser o bé ampliades, o bé definides de forma més restringida.

Camp 786 - Entrada de font de les dades [NOU, 1995]
Camp 787 - Entrada de relació no especificada [REDENOMINAT, 2009]

$c - Lloc de publicació (PS) [REDEFINIT, 1976]
$d - Dates de publicació (PS) [OBSOLET, 1976]
$g - Relació de les dates [REDEFINIT, 1982]
El subcamp $g es va ampliar el 1982 com a part de les especificacions d'enllaç de registres, per incloure específicament la informació de la localització de la part component en un document font.
$b - Edició [NOU, 1982]
$d - Lloc, editor i data de publicació [NOU, 1982]
$g - Informació sobre la relació [REDENOMINAT, 2009]
$i - Text de visualització [REDEFINIT, 2009]
$k - Dades sobre la col·lecció del document relacionat [NOU, 1982]
$l - Provinença de les dades [NOU, 2022]
$r - STRN (Standard Technical Report Number) [777] [NOU, 2017]
$s - Títol uniforme [NOU, 1982]
$q - Títol paral·lel [OBSOLET, 1990]
$q - Enumeració i primera pàgina [NOU, 2003]
$u - Número d'informe [777] [NOU, 2017]
$z - ISBN (International Standard Book Number) [777] [NOU, 2017]
$4 - Codi de relació [NOU, 2009]
$4 - Codi de relació [REDENOMINAT, 2017] [REDESCRIT, 2017]
El subcamp $a va ser redenominat i redescrit per permetre l'enregistrament dels URI de relació a més a més dels codis MARC i dels codis no MARC.
$7 - Subcamp de control [NOU, 1982]
Abans de 1982, les mencions d'edició i les mencions de publicació s'anotaven en el subcamp $c, i els títols uniformes s'anotaven en el subcamp $t.
$7/1 - Forma del nom
2 - Més d'un cognom [OBSOLET, 1996]

L'ús del codi 2 (Més d'un cognom) en la Forma del nom va quedar obsoleta quan el codi 1 (Un sol cognom) va ser redefinit com cognom per ser usat en els encapçalaments tant d'un únic cognom com de més d'un cognom.
$7/2 - Tipus de registre
    b - Control d'arxius i manuscrits [OBSOLET, 1995]
$7/3 - Nivell bibliogràfic obtingut de Capçalera/07 del registre relacionat
    p - Fullet [OBSOLET] [CAN/MARC només]

(21/09/2022) snb@bnc.cat