Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat

Traducció de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya

Traducció de: MARC 21 Concise Format for Authority Data
Library of Congress, Network Development and MARC Standards Office

Edició 1999

Actualització núm. 1 (Octubre 2001) fins Actualització núm. 23 (Novembre 2016)


Aquesta publicació en línia proporciona accés a la versió concisa del Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat. El format d'autoritats "complet" conté les descripcions detallades de cada element, juntament amb els exemples, les convencions d'entrada, i les seccions d'història.

Els canvis en el Format MARC 21 concís per a dades d'autoritat resultants de les Actualitzacions núm. 22 (Abril 2016) i núm. 23 (Novembre 2016) es visualitzen en vermell.

SumariServei de Normalització Bibliogràfica | Oficina MARC


Traducció al català: Ida Conesa de l'Oficina MARC de la Biblioteca de Catalunya
Agraïm al TERMCAT la seva col·laboració

© de la traducció catalana: Biblioteca de Catalunya, 2004-2017
DL. B. 26383-2004

snb@bnc.cat
(17/05/2017)

Metadades associades